Belediyeler Tarafından Finansal Kiralama ile Taşıt Alımında Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası hk.

Yayın Tarih: 18.09.2022 10:09
Özet

Bu hükümlere göre, motorlu taşıtlar vergisi mükellefleri trafik sicili ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca tutulan sivil hava vasıtaları sicilinde adlarına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek ve tüzel kişiler olup; belediyeler adına kayıt ve tescil edilen taşıtlar motorlu taşıtlar vergisinden istisnadır. Buna göre, ………………………….. adına kayıt ve tescilli bahse konu … adet taşıtın motorlu taşıtlar vergisi mükellefi anılan şirket olup, söz konusu taşıtların Belediyeniz adını kayıt ve tescil edildiği tarih itibarıyla 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereği motorlu taşıtlar vergisinden istisna tutulması mümkündür.


T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

 

Sayı

:

E-90792880-170.03[2021/4]-141396

15.04.2021

Konu

:

Belediyeler Tarafından Finansal Kiralama ile Taşıt Alımında Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası.

 

…………. BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

………………………………………………………

İlgi

:

../…/…. tarihli özelge talep formunuz.

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, Belediye Başkanlığınız ile …………………………. arasında yapılan ../../… ve .. /../…. tarihli finansal kiralama sözleşmelerine istinaden Belediyeniz hizmetinde kullanılmak üzere … adet taşıtın leasing yöntemi ile satın alındığı ve bu taşıtların .. ay süre ile ödemesi yapıldıktan sonra Belediyeniz adına tescilinin yapılacağından bahisle Belediyeler adına kayıt ve tescilli taşıtların motorlu taşıtlar vergisinden istisna olduğu belirtilerek, söz konusu taşıtlar bakımından 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde düzenlenen istisna uygulamasından yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 3 ve 4 üncü maddelerinde;

“Madde 3-Motorlu Taşıtlar Vergisinin mükellefi; trafik sicili ile Ulaştırma Bakanlığınca tutulan sivil hava vasıtaları sicilinde adlarına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek ve tüzel kişilerdir.”

“Madde 4-Aşağıda yazılı motorlu taşıtlar vergiden müstesnadır.

a) Genel ve özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri, belediyeler, köy tüzel kişilikleri ile bunların üyesi oldukları mahalli idare birlikleri ve Türkiye Kızılay Derneği adına kayıt ve tescil edilen taşıtlar (bu idarelere bağlı olup, ayrı tüzel kişiliği olan işletmeler ile özel kanunlarında malları Devlet malı sayılmış olan kuruluşların taşıtları hariç)

(…)

Motorlu taşıtlar vergisi ile ilgili muaflık ve istisna hükümleri, bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir. Bu Kanunda yer almayan istisna ve muaflıklar hükümsüzdür.” hükümleri yer almaktadır.

Öte yandan, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun;

– “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde,

“(1)Bu Kanunun uygulanmasında; …

ç) Finansal kiralama: Bir finansal kiralama sözleşmesine dayalı olmak koşuluyla, bu Kanun veya ilgili mevzuatı uyarınca yetkilendirilen kiralayan tarafından finansman sağlamaya yönelik olarak bir malın mülkiyetinin kira süresi sonunda kiracıya devredilmesi; kiracıya kira süresi sonunda malın rayiç bedelinden düşük bir bedelle satın alma hakkı tanınması; kiralama süresinin malın ekonomik ömrünün yüzde sekseninden daha büyük bir bölümünü kapsaması veya finansal kiralama sözleşmesine göre yapılacak kira ödemelerinin bugünkü değerlerinin toplamının malın rayiç bedelinin yüzde doksanından daha büyük bir değeri oluşturması hâllerinden herhangi birini sağlayan kiralama işlemini,

d) Kiralayan: Katılım bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları ile finansal kiralama şirketlerini,       …  ifade eder.”

– “Finansal kiralama konusu malın satın alınması” başlıklı 23 üncü maddesinde ise,

“(1) Finansal kiralama konusu malın mülkiyeti kiralayana aittir. Ancak taraflar sözleşmede, sözleşme süresi sonunda kiracının, malın mülkiyetini satın alma hakkını haiz olacağını kararlaştırabilir… “

hükümlerine yer verilmiştir.

Bu hükümlere göre, motorlu taşıtlar vergisi mükellefleri trafik sicili ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca tutulan sivil hava vasıtaları sicilinde adlarına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek ve tüzel kişiler olup; belediyeler adına kayıt ve tescil edilen taşıtlar motorlu taşıtlar vergisinden istisnadır.

Buna göre, ………………………….. adına kayıt ve tescilli bahse konu … adet taşıtın motorlu taşıtlar vergisi mükellefi anılan şirket olup, söz konusu taşıtların Belediyeniz adını kayıt ve tescil edildiği tarih itibarıyla 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereği motorlu taşıtlar vergisinden istisna tutulması mümkündür.

Bilgi edinilmesini rica ederim.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap