Benzer işlere ait ihalelerde yapılan tenzilatlar ile mukayese edildiğinde tenzilatın düşük kalması nedeniyle ihale iptal edilebilir mi?

Özet

Ankara 4. İdare Mahkemesinin 09.10.2008 gün ve E:2008/1575 sayılı kararında, "…Yukarıda anılan Kanun hükmü ve gerekçesinde belirtildiği üzere idarece ihalenin iptali için, tekliflerin yaklaşık maliyete kıyasla çok yüksek olması veya yaklaşık maliyete göre çok yüksek olmamakla birlikte mevcut ödeneğin verilen teklifleri karşılayamaması, Kanunun temel ilkelerine uygun olmayan durumların tespiti gibi hukuken kabul edilebilecek bir kısım […]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Ankara 4. İdare Mahkemesinin 09.10.2008 gün ve E:2008/1575 sayılı kararında,

"…Yukarıda anılan Kanun hükmü ve gerekçesinde belirtildiği üzere idarece ihalenin iptali için, tekliflerin yaklaşık maliyete kıyasla çok yüksek olması veya yaklaşık maliyete göre çok yüksek olmamakla birlikte mevcut ödeneğin verilen teklifleri karşılayamaması, Kanunun temel ilkelerine uygun olmayan durumların tespiti gibi hukuken kabul edilebilecek bir kısım gerekçelerin var olması gerekmektedir.

4734 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinde belirtilen açık ihale usulü ile ihale yapılması halinde, kaç teklif verilmesi ile tenzilat oranının yüzde kaç olması gerektiği hususunda mevzuatta bir belirleme veya kısıtlama bulunmamakta olup, her ihale kendi şartları içerisinde değerlendirilmelidir.

Bakılan davada, ihaleye 4 istekli tarafından teklif verildiği, tamamı geçerli olan tekliflerden üçünün yaklaşık maliyetin altında olduğu görülmekte olup, mevcut ödeneğin de teklifleri karşılayabildiği hususunda duraksama bulunmamaktadır. Davalı idare tarafından, ihalede ortaya çıkan teklifin son yıllarda yapılan ihalelerde oluşan tenzilatların oldukça altında olduğu ve 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesi hükmü dikkate alınarak ihalenin iptal edildiği belirtilmekte ise de, bu husus somut olarak ortaya kurtulamadığı gibi, her ihalenin de kendi şartları içerisinde değerlendirilmesi gerektiği açıktır.

Bu durumda, idarece ihalenin iptali gerekçeleri hukuken kabul edilebilecek nitelikte bulunmadığından, ihalenin idarece iptali işlemi ile bu işlemin uygun bulunmasına ilişkin dava konusu Kurul Kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır." denilerek dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Bu karar doğrultusunda 10.11.2008 tarih ve 2008/M.K.-136 sayılı Kurul kararı ile “12.08.2008 tarih ve 2008/UY.Z-3328 sayılı Kurul Kararının iptaline, anılan Mahkeme kararı gereği, idarenin ihalenin iptaline ilişkin kararının iptaline” kararı alınmıştır.

Bu defa, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 26.12.2008 tarih ve E:2008/1575, K:2008/2347 sayılı kararı ile 12.08.2008 tarih ve 2008/UY.Z-3328 sayılı Kurul Kararının iptaline karar verilmiştir.

Ankara 4. İdare Mahkemesinin 26.12.2008 tarih ve E:2008/1575, K:2008/2347 sayılı kararının Kurumca “yürütülmenin durdurulması” istemli olarak temyiz edilmesi üzerine Danıştay 13 üncü Dairesinin 13.03.2009 tarih ve E:2009/788 sayılı kararı ile “İdare Mahkemesinin kararının yürütülmesinin durdurulmasına” karar verilmiştir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap