ihale-soru-cevap-logo.png

" Benzer " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği ve 49 sayılı “Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” çerçevesinde 6360 Sayılı Kanun kapsamında yeni kurulan Ordu Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne ait Abone Bilgi Yönetim Sistemi alt yapısının kurulması, yeterli hale getirilmesi ve kurulan alt yapı ile CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) oluşturulması,   Hangi yapıdan (depo, maslak vb.) kaç abo << Devamını Oku>> [110]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesinin 20.09.2013 tarihli ve E:2012/3769, K:2013/2303 sayılı kararında  “… 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 39. maddesinde, "İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına << Devamını Oku>> [391]


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

4734 sayılı Kanunu’nun temel ilkelerine aykırı davranarak aynı tarihlerde yapılan işleri eşik değerlerin altında kalması amacıyla kısımlara bölerek doğrudan temin yöntemiyle alım yöntemini kullandığı, işi yakınlarına yaptırarak menfaat sağladıklarından görevi kötüye kullanma suçunun oluşacağı hk. << Devamını Oku>> [804]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Ankara 4. İdare Mahkemesinin 09.10.2008 gün ve E:2008/1575 sayılı kararında, "…Yukarıda anılan Kanun hükmü ve gerekçesinde belirtildiği üzere idarece ihalenin iptali için, tekliflerin yaklaşık maliyete kıyasla çok yüksek olması veya yaklaşık maliyete göre çok yüksek olmamakla birlikte mevcut ödeneğin verilen teklifleri karşılayamaması, Kanunun temel ilkelerine uygun olmayan durumların tespiti gibi hukuken kabul edileb << Devamını Oku>> [575]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Ankara 4. İdare Mahkemesinin 09.10.2008 gün ve E:2008/1575 sayılı kararında, "…Yukarıda anılan Kanun hükmü ve gerekçesinde belirtildiği üzere idarece ihalenin iptali için, tekliflerin yaklaşık maliyete kıyasla çok yüksek olması veya yaklaşık maliyete göre çok yüksek olmamakla birlikte mevcut ödeneğin verilen teklifleri karşılayamaması, Kanunun temel ilkelerine uygun olmayan durumların tespiti gibi hukuken kabul edileb << Devamını Oku>> [435]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yukarıda aktarılan Yönetmelik’in 50’nci maddesi uyarınca aday veya istekliler tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgelerde tereddüt duyulan hususlara ilişkin olarak gerekli incelemeyi yapmak üzere ihale komisyonunun söz konusu belgelere ilişkin bilgi taleplerini ilgililerden isteyebileceği, anılan Yönetmelikte geçen ilgililer ifadesinden ise istekli ya da idarenin anlaşılabileceği, bu kapsamda başvuru sahibi istekli tarafından sunulan iş bitirme belgesinin belge tutarının ihale konusu iş << Devamını Oku>> [263]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale konusu işle ilgili genişletici ve kapsamlı bir benzer iş tanımı yapılmadığı, yalnızca ihale üzerinde kalan firmanın tek istekli olarak ihaleye katıldığı dikkate alındığında yapılan benzer iş tanımının doğrudan işin kendisini içermesi nedeniyle ihaleye katılımı kısıtladığı ve rekabeti engellediği açık olup, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı hk. << Devamını Oku>> [523]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Belli istekliler arasında yapılacak ihalelerde benzer işe ait olmayan iş deneyim belgeleri de puanlamada değerlendirmeye alınması gerektiği hk. << Devamını Oku>> [716]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesi tarafından 06.06.2011 tarih ve E:2008/4424, K:2011/2690 sayılı karar ile; “… Dosyanın incelenmesinden; İller Bankası Genel Müdürlüğü Harita Dairesi Başkanlığı’nca 12.12.2006 tarihinde açık ihale usulüyle yapılan Halfeti//Şanlıurfa Sayısal  Halihazır Harita İşi ihalesine beş isteklinin katıldığı, bu isteklilerin tümünün tekliflerinin geçerli sayıldığı ve davacı Öncel Mühendislik ve Mü << Devamını Oku>> [634]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Azerbeycan Adalet Bakanlığı yetkilisi tarafından noterin sıfatı, imzası ve mührüne ilişkin olarak apostil tasdik şerhi düşülmek suretiyle belgenin tümünün doğruluğunun tasdik edildiği gerekçesiyle Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi'ne ve Yapım işleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’ne uygun olduğuna hükmedilmişse de; 18.11.2015 tarihinde Dairemizin tüm üyelerinin katılımıyla yapılan toplantıda "içtihat değişikliğine gidilmiş olup, anılan toplantıda; ihalelere << Devamını Oku>> [1674]