Bir isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması ekinde bulunan diğer bir istekliye verilmesi gizlilik ilkesine aykırı mıdır?

Özet

Kamu İhale Kurulunun 2012/UH.II-2241 Sayılı Kararında: 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü, Aynı Kanunun “Bilgi ve belgeleri açıklama yasağı ”başlıklı 61 inci maddesinde; “Bu Kanunun […]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2012/UH.II-2241 Sayılı Kararında:

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü,

Aynı Kanunun “Bilgi ve belgeleri açıklama yasağı ”başlıklı 61 inci maddesinde; “Bu Kanunun uygulanmasında görevliler ile danışmanlık hizmeti sunanlar; ihale süreci ile ilgili bütün işlemlere, isteklilerin iş ve işlemleri ile tekliflerin teknik ve malî yönlerine ilişkin olarak gizli kalması gereken bilgi ve belgelerle işin yaklaşık maliyetini ifşa edemezler, kendilerinin veya üçüncü şahısların yararına kullanamazlar. Aksine hareket edenler hakkında ilgisine göre 58 ve 60 ıncı maddelerde belirtilen müeyyideler uygulanır.” hükmü yer almaktadır.

Diğer yandan, 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanununun “Ticari Sır” başlıklı 23 üncü maddesinde yer alan ; “Kanunlarda ticarî sır olarak nitelenen bilgi veya belgeler ile, kurum ve kuruluşlar tarafından gerçek veya tüzel kişilerden gizli kalması kaydıyla sağlanan ticarî ve malî bilgiler, bu Kanun kapsamı dışındadır.” şeklindeki hüküm ile ticarî sır olarak nitelenen bilgi veya belgeler ile kurum ve kuruluşlar tarafından gerçek veya tüzel kişilerden gizli kalması kaydıyla sağlanan ticarî ve malî bilgilerin Kanun kapsamı dışında olduğu belirtilmiştir.

4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine bakıldığında, idarelerin ihalelerde saydamlığı sağlamakla yükümlü olduğu gibi, aynı şekilde gizlilik ilkesinin gereklerini de yerine getirmekle yükümlü olduğu görülmektedir. Gizlilik ilkesi yine Kanunda hüküm altına alınan “Bilgi ve belgeleri açıklama yasağı” başlıklı 61 inci madde ile birlikte değerlendirildiğinde, ihaleye teklif veren isteklilerin iş ve işlemleri ile tekliflerin teknik ve malî yönlerine ilişkin bilgilerin gizli kalmasını zorunlu tutmakta, aksi yönde davrananlar hakkında müeyyide uygulanmasını hükmetmektedir.

Bu çerçevede, kamu ihale mevzuatı bakımından, …Gıda Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sundukları belgeleri gizlilik ilkesini ihlal ederek öğrendiği iddiası değerlendirildiğinde, bir isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması ekinde bulunan ve söz konusu istekli tarafından yapılan araştırma ve çalışma sonucu tanzim edilen bilgi ve belgelerin bir diğer istekliye verilmesinin, 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanununun “Ticari Sır” başlıklı 23 üncü maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, 4734 sayılı Kanunun 61 inci maddesine aykırılık teşkil edeceği sonucuna varılmıştır.

Öte yandan,4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde Kamu İhale Kurumunun görev ve yetkileri arasında, ihalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerde 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikâyetleri inceleyerek sonuçlandırma görevi bulunmaktadır. Kuruma yapılan başvurular üzerine Kurum tarafından idareden ihale işlem dosyası istenilmekte ve ihale işlem dosyasında bulunan bilgi ve belgelere göre inceleme yapılmaktadır. Bu sebeple başvuru sahibinin söz konusu iddialarının ihale işlem dosyasında var olan bilgi ve belgelere göre değerlendirilmesi imkânının bulunmadığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla şikâyete konu ihalede, .. Gıda Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sundukları belgeleri gizlilik ilkesini ihlal ederek öğrendiğine ilişkin iddiasını ihale işlem dosyasından tespit etme imkanı bulunmadığından, konunun değerlendirilmek üzere YÖK’e bildirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap