Birim fiyat cetvelinde fiyatı bulunmayan, yeni birim fiyatın sözleşmenin İş Kalem Miktarlarının Değişmesi başlıklı 31. Maddesine istinaden sözleşme bedelinin % 1’ini geçmesi durumunda revize birim fiyat yapılacak mıdır?(YFK)

Özet

Bahse konu 4 kalem yeni birim fiyatın sözleşme eki birim fiyat teklif cetvelinde yer almadığı, herhangi bir iş kalemine revize birim fiyat üzerinden ödeme yapılabilmesi için bu iş kaleminin, sözleşme eki birim fiyat teklif cetvelinde bulunmasının gerekmekte olduğu, İhale sonrasında ortaya çıkan ihtiyaç nedeniyle yeni birim fiyatı yapılan imalatlara ait fiyatların işe ait sözleşmenin 31 inci maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceği ve bu imalat fiyatlarının revize edilmeden uygulanması gerektiği hk.


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

YÜKSEK FEN KURULU KARARI

Karar No : 2006/ 21

Karar Tarihi : 31/05/2006

I- GİRİŞ

… Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 24.04.2006 tarih ve 2278-1163 sayılı yazıları ile, Fen İşleri Daire Başkanlıklarınca ihale edilerek sözleşmeye bağlanan ve 03.06.2005 tarihinde yer teslimi yapılarak çalışmalara başlanmış olan “ … Restorasyonu İnşaatı” işinde; birim fiyat cetvelinde fiyatı bulunmayan 4 kalem imalata ait yeni birim fiyatların, Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ) 23. maddesine uygun olarak tespit edildiğinden bahisle, bu yeni birim fiyatların tutarının, sözleşmenin İş Kalem Miktarlarının Değişmesi başlıklı 31. maddesine istinaden sözleşme bedelinin % 1’ini geçmesi durumunda revize birim fiyatın uygulanıp uygulanmayacağı hususunda görüşümüzü talep etmektedir.

II- KONU

Bahse konu iş kapsamında ihale sonrasında ortaya çıkan ihtiyaç nedeniyle, “YFZ-01 Yonutaşı ve tuğla duvar yüzeylerinin Kompresör ile 0,8-1,2 Atm basınçlı micro dereceli ayarla bilimsel yöntemlerle Alüminyum Oksit püskürtülerek temizlenmesi”, “YFZ -02 Yonutaşı ve tuğla yüzeylerini kimyasal maddelerle bilimsel yöntemlerle temizliğinin yapılması”, “YFZ- 03 Yonutaşı ve tuğla duvar yüzeylerinin spreyleme yöntemi ile itinalı temizliğinin yapılması”, “YFZ -04 Yonutaşı ve tuğla duvar yüzeylerinin kompresör ile 0,8-1,2 Atm basınçlı micro dereceli ayarla bilimsel yöntemlerle Cam boncuk püskürtülerek temizlenmesi” imalatlarına ait 4 kalem yeni iş kalemleri bedellerinin, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 23. maddesi doğrultusunda tespit edildiği ifade edilmektedir.

İdaresi, bu yeni iş kalemlerin tutarlarının sözleşme bedelinin % 1’ini aştığı sebebiyle iş kaleminin tüm miktarına revize birim fiyatı uygulamak istemekte olup, yüklenici görüşü ise, bu yeni iş kalemlerinin revize birim fiyat kapsamına girmeyeceği yönündedir.

III- İNCELEME

Konu, sözleşme ve ekleri çerçevesinde incelenmiş olup buna göre;İşe ait sözleşmenin İş Kalemi Miktarlarının Değişmesi başlıklı 31 inci maddesinde; “Sözleşme eki birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her hangi bir iş kaleminin miktarında. işin devamı sırasında % 20’yi aşan artışın meydana gelmesi ve bu artışın aynı zamanda sözleşme bedelinin yüzde 1’ini geçmesi halinde. artışın sözleşme bedeli içindeki payı nispetinde ilgili iş kalemine ait birim fiyat aşağıda gösterildiği şekilde revize edilir ve bu iş kaleminin yüzde yirmi artışı aşan kısmına revize birim fiyat üzerinden ödeme yapılır. ” Hükmü mevcut bulunmaktadır.

Buna göre; herhangi bir iş kalemine revize birim fiyat üzerinden ödeme yapılabilmesi için, bu iş kaleminin, sözleşme eki birim fiyat teklif cetvelinde yer alması gerekmektedir.

Sözleşme eki birim fiyat teklif cetvelinde, “Poz no: 3926 Duvar ve benzeri yerlerde mermer ve kufeki taş satıhların kompresör ile sıcak su püskürtülerek temizlenmesi” imalatına yer verildiği görülmektedir.

Duvar ve satıhların, ihale sonrasında ortaya çıkan ihtiyaç nedeniyle, teklif cetvelinde bulunan “..kompresör ile sıcak su püskürtülerek temizlenme” işinde, kullanılan malzeme yönünden tamamen farklı olan, alüminyum oksit, amonyum bikarbonat veya cam boncuk püskürtülerek itina ile temizlenmesine ait olarak yapılan yeni birim fiyatların; sözleşme eki birim fiyat teklif cetvelinde yer alan 3926 nolu poz ile birebir aynı olmadığı anlaşılmaktadır.

Ancak, yapılan incelemede idaresince, “…birim fiyat cetvelinde fiyatı bulunmayan imalatlara ait yeni iş kalemlerinin bedelleri, Yapım İşleri Genel Şartnamesi 23. maddesi ve ihale şartları doğrultusunda yeni birim fiyatın tespitinde uygulanacak usüllere göre rayiç fiyatlar ihale tarihine uyarlanarak tespit edilmiş ve Ek.1 BaşkanlıkMakamı onayı ile onaylanmıştır.” denilmesine rağmen, bu yeni birim fiyatlara ait analizlerdeki değerlerin, teklif cetvelinde yer alan benzer 3926 poz nolu iş kalemine ait teklif analiz değerleriyle kıyaslanmadan, 23. madde hükümlerine aykırı şekilde tespit edildiği görülmektedir.

Sözleşmede bulunmayan ilave işlerin bedellerinin birim fiyatının tespitinde izlenilecek yol YİGŞ’nin 23. maddesinde belirtilmiştir. Bu maddede, sözleşmede bulunmayan ilave işlerin bedellerinin yeni birim fiyatının tespitindeki önceliğin, işin ilan tarihinde geçerli olan sıralamaya göre, (a) bendinde olduğu ve bu bentte belirtilen; “Yüklenicinin birim fiyatların tespitinde kullanarak teklifinin ekinde idareye verdiği ve yeni iş kalemi ile benzerlik gösteren iş kalemlerine ait analizlerle kıyaslanarak bulunan analizler. ” hükmü gereği, yüklenicinin teklifinin ekinde idareye verdiği analizlerin, yeni birim fiyatların tespitinde öncelikle dikkate alınması gerekmektedir.

Yüklenicinin teklifinin ekinde idareye verdiği herhangi bir teklif analizi olmasa veya analiz istenilmemiş olsa dahi, idarece poz numaraları yazılarak teklif istenilmiş olduğu ve yüklenicinin de teklif cetveline aynı poz numaralarını yazarak bahse konu poz karşılığında teklif fiyatını belirlemiş olduğu sebebiyle, teklif cetvelinin 23. sırasında yer alan “Poz no: 3926 Duvar ve benzeri yerlerde mermer ve kufeki taş satıhların kompresör ile sıcak su püskürtülerek temizlenmesi” imalatına ait analizin, teklif analizi olarak değerlendirilmesi mecburiyeti bulunmaktadır.

İdarece onaylanmış olan bahse konu yeni birim fiyatlara ait analizler incelendiğinde ise, teklif cetvelinde yer alan benzer 3926 poz nolu iş kalemine ait teklif analiz değerlerinin ve alt kalemlere verilen teklif rayiçlerinin dikkate alınmadığı ve yonutaşı-tuğla duvar yüzeylerinin, alüminyum oksit, amonyum bikarbonat veya cam boncuk püskürtülerek temizlenme işleminin, sıcak su püskürtülerek temizlenme işleminden tamamen farklı özellik ve teknik şartlarda ve daha fazla bir ekipman ve işçilik gerektirdiği varsayımından hareketle yeni analizlerin oluşturulduğu anlaşılmaktadır.

IV-KARAR

Öncelikle; yeni birim fiyatlara ait analiz değerlerinin, teklif cetvelinde yer alan benzer 3926 poz no’lu iş kalemine ait teklif analiz değerleriyle kıyaslanmadan, YİGŞ’nin 23. madde hükümlerine aykırı şekilde tespit edilmesinin doğru bir işlem olmadığına, dolayısıyla, fiyatların düzeltilmesi ve yeniden oluşturulması hususunun idaresince değerlendirilmesi gerektiğine,

Görüşümüz istenilen fiyat revizyonu konusunda ise;

Bahse konu 4 kalem yeni birim fiyatın sözleşme eki birim fiyat teklif cetvelinde yer almadığı, oysa, herhangi bir iş kalemine revize birim fiyat üzerinden ödeme yapılabilmesi için bu iş kaleminin, sözleşme eki birim fiyat teklif cetvelinde bulunmasının gerekmekte olduğuna,

İhale sonrasında ortaya çıkan ihtiyaç nedeniyle yeni birim fiyatı yapılan, YFZ-01 Yonutaşı ve tuğla duvar yüzeylerinin Kompresör ile 0,8-1,2 Atm basınçlı micro dereceli ayarla bilimsel yöntemlerle Alüminyum Oksit püskürtülerek temizlenmesi”, “YFZ -02 Yonutaşı ve tuğla yüzeylerini kimyasal maddelerle bilimsel yöntemlerle temizliğinin yapılması”, “YFZ-03 Yonutaşı ve tuğla duvar yüzeylerinin spreyleme yöntemi ile itinalı temizliğinin yapılması”, “YFZ -04 Yonutaşı ve tuğla duvar yüzeylerinin kompresör ile 0,8-1,2 Atm basınçlı micro dereceli ayarla bilimsel yöntemlerle Cam boncuk püskürtülerek temizlenmesi” imalatlarına ait fiyatların işe ait sözleşmenin 31 inci maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceğine ve bu imalat fiyatlarının revize edilmeden uygulanmasına,

Kurulumuzun 31.05.2006 tarihli oturumunda oybirliği ile karar verilmiştir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap