Danışmanlık ihalesinde yaklaşık maliyete sözleşme giderleri ve genel giderler %4 olarak eklenebilir mi?

Özet

Hocam ; genel tebliğin 79.3.5. maddesinde : ” Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına ilişkin yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında, sözleşme giderleri ve genel giderlerin % 4 oranında hesaplanması söz konusu olmayacak,…..” denilmektedir. Kurumumuzca yapılacak olan teknik danışmanlık ihalesi limitler nedeniyle hizmet alımı ihalesi olarak yapılacaktır. Bu ihalede yaklaşık maliyet hesaplanırken %4 sözleşme ve genel […]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam ; genel tebliğin 79.3.5. maddesinde : ” Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına ilişkin yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında, sözleşme giderleri ve genel giderlerin % 4 oranında hesaplanması söz konusu olmayacak,…..” denilmektedir. Kurumumuzca yapılacak olan teknik danışmanlık ihalesi limitler nedeniyle hizmet alımı ihalesi olarak yapılacaktır. Bu ihalede yaklaşık maliyet hesaplanırken %4 sözleşme ve genel giderler yaklaşık maliyet eklenebilir mi?
iyi çalışmalar..ilginize ve bilgilendirmenize teşekkür ediyor ve kolaylıklar diliyorum

Cevabımız

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9’uncu maddesine göre; “Hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan iş kalemlerine veya iş gruplarına ilişkin miktarların tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutarların toplanması ile elde edilen genel toplam tutar, sözleşme giderleri ve genel giderler ile KDV hariç olarak belirlenir. Bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak (Değişik ibare: 25/01/2017-29959 R.G./1. md.) % 7 oranını geçmemek üzere yüklenici kârı eklenir. Bu tutar, kâr hariç belirlenen genel toplam tutar üzerinden hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler ile toplanarak yaklaşık maliyet hesaplanır. Buna ilişkin hesap cetveli hazırlayanlarca imzalandıktan sonra, ihale onay belgesinin ekine konularak ihale yetkilisine sunulur. (Ek 16/7/2011-27996 R.G./1. md.) Yüklenici için öngörülen kar tutarının bu cetvelde gösterilmesi zorunludur.” Denilmekte,

Sizin de belirttiğiniz Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.3.5. maddesinde; “Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına ilişkin yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında, sözleşme giderleri ve genel giderlerin % 4 oranında hesaplanması söz konusu olmayacak, sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle açıklama yapılacaktır.” ifadesi yer almaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 62’nci maddesinin € bendinin ikinci fıkrasında; “Bu bendin uygulanmasında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı; bu Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca ihale konuşu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı, yaklaşık maliyetinin en az %70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu ve niteliği gereği süreklilik arz eden işlere ilişkin hizmet alımlarını ifade eder. Mahalli idare veya şirketlerinin bütçelerinden yapılan, yıl boyunca devam eden, niteliği gereği süreklilik arz eden ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı park ve bahçe bakım ve onarımı ile çöp toplama, cadde, sokak, meydan ve benzerlerinin temizlik işlerine ilişkin alımlar personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edilir. Hizmet alım sözleşmesi kapsamında niteliği birbirinden farklı hizmet türlerinin bulunması halinde personel çalıştırılmasına dayalı olup olmama yönünden yapılacak değerlendirme her hizmet türü için ayrı ayrı yapılır. Danışmanlık hizmetleri, hastane bilgi yönetim sistemi hizmetleri ve çağrı merkezi hizmetlerine ilişkin alımlar personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edilmez.” Denilmektedir.

Yani Bildiğiniz gibi personel çalıştırılmasına dayalı ihalelerde asgari işçilik maliyeti hesabında değerlendirme yapılırken kar hariç, sözleşme ve genel giderler dahil değerlendirilme yapılmakta ve bunun altında teklifleri asgari işçilik maliyetinin altında olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmaktaydı.

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki 696 sayılı KHK ile yapılan düzenlemeden sonra Kamu İhale Genel Tebliğinde düzenleme ihtiyacı giderilmemiş yani personel çalıştırılması olarak tanımlanmamış ancak işin neredeyse tamamı personel çalıştırılmasına dayalı iş olan danışmanlık hizmetleri, hastane bilgi yönetim sistemi hizmetleri ve çağrı merkezi hizmetlerindeki sözleşme giderleri ve genel giderlerinin %4 oranında yaklaşık maliyete dahil edileceği ve asgari işçilik maliyetinin bunun altına düşmeyeceği belirtilmiştir. Ancak uygulamada bu işler için de %4 oranında yaklaşık maliyete dahil edildiği ve asgari işçilik maliyetinin bunun üzerinden değerlendirme yapıldığı görülmektedir.

Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan ihalelerde yaklaşık maliyetin içindeki sözleşme giderleri ve genel giderler, personel çalıştırılmasına dayalı ihalelerde olduğu gibi standart %4 olmayabilir,  sözleşme giderleri ve genel giderlerin ihaledeki mevzuatına göre hesaplanması, aşırı düşük sorgulama öngörülmesi halinde istekli sözleşme giderleri ve genel gideri açıklarken bunun ayrıntısını açıklaması ve ihale komisyonunu açıklama yapması gerekmektedir. Bunun yanında personel çalıştırılmasına dayalı tanımına, niteliği gereği süreklilik arz eden işler dışında uyan hizmet alımlarında personel çalıştırılmasına dayalı işler için uygulanan ve tanımı Kamu İhale Genel Tebliğinin 78.30 maddesinde ayrıntısı belirtilen sözleşme giderleri ve genel giderleri içeriğine uyduğundan bu tip ihalelerde (sizin de ihaleniz bu kapsama giriyor) yaklaşık maliyette %4 oranında sözleşme giderleri ve genel gider konulmasında sakınca bulunmamaktadır. Bununla personel çalıştırılmasında dayalı ihalelerde tekliflerin değerlendirilmesinde sayı ve niteliği idari şartnamede öngörülen çalıştırılacak personelin değerlendirmesi yapılırken asgari işçilik maliyeti olarak sözleşme giderleri ve genel gider dahil kar hariç tutar üzerinden değerlendirme yapılmasının uygun olacağı, bizce asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan %4 sözleşme giderleri ve genel giderleri için aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaması gerektiği, istenildiği taktirde aşırı düşük teklif değerlendirilmesinde buna ilişkin açıklama istenildiğinde %4 ve bu oranın altındaki söz konusu personel maliyeti üzerinden sözleşme giderleri ve genel giderlerinin kabul edilmesi gerektiği, personel maliyeti dışındaki ihalede öngörülen diğer maliyetler için ise ilgili hizmet için örneğin %2,5 oranında bir genel gider öngörülmüş ise aşırı düşük sorgulamasında değerlendirmenin buna göre yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.

Kolaylıklar diliyorum.                  İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap