Doğrudan temin usulüyle yapılan hizmet alımını da SGK bildirmek gerekir mi?

Yayın Tarih: 26.01.2017 12:01
Özet

Doğrudan temin usulüyle personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yaptık.İhale hakediş ödemeleri bittikten sonra SGK tarafından hizmet alımını bildirmediğimiz için idari para cezası kesildi. İtiraz hakkımız var mıdır? Kurum olarak sadece ihale usulü ile yapılan işleri bildirmekle yükümlü değil mi? Teşekkürler.


Doğrudan temin usulüyle personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yaptık.İhale hakediş ödemeleri bittikten sonra SGK tarafından hizmet alımını bildirmediğimiz için idari para cezası kesildi. İtiraz hakkımız var mıdır? Kurum olarak sadece ihale usulü ile yapılan işleri bildirmekle yükümlü değil mi? Teşekkürler.


Benzer Yazılar

Cevabımız

5510 sayılı Kanunun 90'ncı maddesinin birinci fıkrasına göre, "Kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar, ihale yolu ile yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri ve bunların adreslerini onbeş gün içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür." hükmü yer almaktadır. 

Kanunun 90’ıncı maddesinin uygulamasına ilişkin olarak, 29/9/2008 tarihli, 2. mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmeliğin; İhalelerin bildirilmesi başlıklı 5 inci maddesinde, “(1) İdareler, ihale yolu ile yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri ve bunların tebligat adreslerini sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden onbeş gün içinde ilgili üniteye bildirmek zorundadır. İhale konusu iş, piyasadan hazır halde alınıp satılan malın temini ise bu işler idare tarafından Kuruma bildirilmez." hükmü yer almaktadır.

SGK tarafından çıkartılan 2008/88 sayılı Prim ve idari para cezası borçlarının hakedişlerden mahsubu, ödenmesi ve ilişiksizlik belgesinin aranılmasına ilişkin genelgede de Kanun ve Yönetmeliktekli hususları açıklamıştır.

Bildiğiniz gibi doğrudan temin bir ihale usulü olmadığından yukarıdaki Kanun, yönetmelik maddeleri ve genelge doğrultusunda doğrudan temin ile temin edilen personel temininde idarenin bildirme yükümlülüğü olmadığı değerlendirilmektedir. İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap