Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahipleri olarak belirlenen isteklilerin vergi borçlarının ihale sırasında sorgulanması gerekir mi?

Özet

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ve açıklamalar çerçevesinde ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş vergi borcu bulunan isteklilerin geçici teminatlarının gelir kaydedilerek ihale dışı bırakılmaları ancak haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmemesi, ayrıca kesinleşmiş vergi borcu sayılması ve sayılmaması gereken hususlara ilişkin ise Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda yer verilen ilgili açıklamalarının esas alınması gerektiği, bununla birlikte ihale üzerinde kalan isteklilerin anılan durumlarda olmadığına dair taahhütlerine ilişkin belgelerin sözleşme imzalanmadan önce istenilmesinin zorunlu olduğu ve gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması veya taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi halinde uygulanacak yaptırımların kamu ihale mevzuatında belirtildiği, bu çerçevede ihalede gelinen durum itibariyle ihale üzerinde bırakılan isteklilerin yalnızca söz konusu hususa yönelik taahhütleri dikkate alınarak işlem tesis edilmesi gerektiği, söz konusu taahhütlerine yönelik değerlendirmenin ise isteklilerin sözleşme imzalanmadan önce sunmaları gereken belgeler üzerinden yapılması gerektiği anlaşıldığından başvuru sahibinin ihalenin 1 ve 2’nci kısmında ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahipleri olarak belirlenen isteklilerin vergi borçlarının sorgulanması gerektiği yönündeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap