Elektronik İhalede evraklar ve değerlendirme nasıl yapılacak?

Yayın Tarih: 14.06.2016 02:06
Özet

Üstadım Açık İhale ile yapılan ve 213.000,00 TL altında ki mal ve hizmet alımları elektronik ortamda yapılması ile ilgili düzenleme 27 mayıs 2016 tarihli mükerrer Resmi Gazete'de yayımlandı. 1 Temmuz 2016 tarihi itibari ile de yürürlüğe girecek. a) Yeterlilik bilgileri tablosu ve ekleri nedir? b) e-imza ile doküman indirecek olan firmanın ihale evraklarını komisyon nerede […]


Üstadım Açık İhale ile yapılan ve 213.000,00 TL altında ki mal ve hizmet alımları elektronik ortamda yapılması ile ilgili düzenleme 27 mayıs 2016 tarihli mükerrer Resmi Gazete'de yayımlandı. 1 Temmuz 2016 tarihi itibari ile de yürürlüğe girecek.

a) Yeterlilik bilgileri tablosu ve ekleri nedir?

b) e-imza ile doküman indirecek olan firmanın ihale evraklarını komisyon nerede ve nasıl değerlendirecek?

c) firma idareye doküman (idarenin şartnamede istediği evraklar) sunmayacak mı?

Üstadım bu konu hakkında bize yol gösterebilir misiniz? İdare olarak biz ne yapacağız? Saygılarımla


Cevabımız

Yeterlik bilgileri tablosu Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin ekinde yer almakta olup teklif mektubunun ekinde de yer alacaktır.

İstekli teklif mektubunda; teknik şartnamede belirtilen kriterleri sağladığını, beyan ettiği bilgilerin doğru olduğunu, talep edilmesi durumunda belirtilen bilgileri tevsik eden belgeleri ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak istenilen süre içerisinde idareye sunacağını, sunulmaması durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğini beyan etmektedir.

Yeterlik bilgileri tablosunda hangi belgelerin sunulacağı açıklamalar kısmında yer almaktadır.

Talep edilmesi halinde hangi belgelerin sunulacağı yine “yeterlik bilgileri tablosu”nda yer almaktadır.

İhale dokümanında belirtilen katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile ilgili değerlendirme, istekliler tarafından doldurulan yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. İstekliler tarafından beyan edilen belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet siteleri üzerinden sorgulanabilenler, belgelerdeki kayıtlı bilgiler esas alınarak değerlendirmeye tabi tutulur. Belirtilen yöntemle sorgulanamayan belgeler ile teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara yönelik değerlendirme beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

Değerlendirme dışı bırakılmayan tekliflerden en düşük fiyatı teklif eden ilk iki istekliye, beyan ettikleri belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet siteleri üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için iki iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilir.Verilen süre içerisinde beyan edilen belge ve bilgileri doğrulayan belgeleri sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Sunduğu belgeler beyan ettiği bilgileri doğrulamayan isteklilerin teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılır. Bu işleme en düşük teklif fiyatına sahip ilk iki istekli tespit edilene kadar devam edilir ve ihale en düşük teklif fiyatına sahip istekli üzerinde bırakılarak sonuçlandırılır. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin belirlenmesi zorunlu değildir.

İstekliler tarafından beyan edilen bilgiler ile bu bilgileri tevsik etmek amacıyla sunulan belgeler arasında farklılık bulunması durumunda; belgelerde yer alan bilgilerin ihalede öngörülen şartları sağlaması kaydıyla tekliflerin geçerliliği etkilenmez ancak ihalede öngörülen şartların sağlanamadığının anlaşılması durumunda, bu isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap