Engelli personelin, İstanbul B.Ş.Belediyesi sınırları içinde yol bedeli alınmayacağı ileri sürülerek,açıklama yapılabilir mi?

Özet

Hal böyle iken, başvuru sahibinin iddiasında belirttiği ve yukarıda ilgili hükümleri aktarılan Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği’ne göre engellilerin taksi, taksi dolmuş, dolmuş vb. araçlar hariç sadece belediyelere ait olan şehir içi toplu insan ulaşımına yönelik hizmetlerden ücretsiz yararlanacağının anlaşıldığı kaldı ki, başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesinde yer alan “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından engelli personelden yol bedeli alınmadığına ilişkin bilgi alınması talebi ile İstanbul il sınırları içerisinde belli bir oranın üzerinde ve ilgili raporu olan engelli kişilere belediye otobüslerinin ücretsiz olduğu” ifadelerinin engelli personelle ilgili ücretsiz seyahat hakkının sadece belediye otobüslerinde geçerli olduğu noktasında bir ikrar olduğu, ancak İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde tüm personelin aylık yol parası 26 gün ve brüt günlük 10,00 TL üzerinden nakit olarak ödeneceği ve ücret bordrosunda gösterileceğine ilişkin düzenlemenin tüm personelin ulaşımın yine personelin kendisi tarafından sadece belediyelere ait olan şehir içi toplu insan ulaşımına yönelik hizmetlerin ötesinde dilediği ulaşım aracı ile sağlamasına yönelik olduğu ve bu amaç ile idare tarafından personelin yol bedelinin nakit olarak ödenmesinin öngörüldüğü aksine bir kabulün ise anılan engelli personelin sadece belediyelere ait olan şehir içi toplu insan ulaşımına yönelik hizmetleri kullanması sonucunu doğuracağı, diğer taraftan teklifi sınır değerin altında olan isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması isteneceği düzenlenmiş olsa bile başvuru sahibinin teklifinin %4 sözleşme gideri ve genel giderler dahil toplam asgari işçilik maliyetinin altında kaldığı, her hal ve şart altında sunmuş olduğu teklifi ihale dokümanına uygun olarak açıklayamayacağı, nitekim anılan Tebliğ’in 78.29’uncu maddesinin de bunu ortaya koyduğu, bu itibarla başvuru sahibinin 3.253.209,00 TL tutarındaki teklifinin idarece hazırlanan %4 sözleşme gideri ve genel gider dahil toplam asgari işçilik maliyeti olan 3.263.146,20 TL karşısında anılan Tebliğ’in 78.29’uncu maddesine göre ihale dokümanına aykırı teklif sunduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik idarece tesis edilen işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

 

Toplantı No        : 2016/041

Gündem No      : 34

Karar Tarihi         : 01.07.2016

Karar No              : 2016/UH.I-1782

Şikayetçi:

 

A… Sosyal Ve Destek Hizm.İnş.San.Ve Tic.Ltd.Şti.

 

İhaleyi Yapan Daire:

 

Beltaş Beşiktaş Belediyesi İşletmecilik Sn.Ve Tc.A.Ş

 

Başvuru Tarih ve Sayısı:

 

14.06.2016 / 35432

 

Başvuruya Konu İhale:

 

2016/94384 İhale Kayıt Numaralı "Kafe Ve Restoran Personeli Çalıştırılması Hizmet Alımı İşi" İhalesi

 

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

 

 

Karar:

 

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:   

Başkan: Hamdi GÜLEÇ

Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Oğuzhan YILDIZ

 

BAŞVURU SAHİBİ:

A… Sosyal ve Destek Hiz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Beltaş Beşiktaş Belediyesi İşletmecilik San. ve Tic. A.Ş.,

Levent Mah. Fulyalı Sok. No: 35 34330 Beşiktaş/İSTANBUL

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2016/94384 İhale Kayıt Numaralı “Kafe ve Restoran Personeli Çalıştırılması Hizmet Alımı İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Beltaş Beşiktaş Belediyesi İşletmecilik San. ve Tic. A.Ş. tarafından 29.04.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kafe ve Restoran Personeli Çalıştırılması Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak A… Sosyal ve Destek Hiz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 06.06.2016 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 08.06.2016 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 14.06.2016 tarih ve 35432 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.06.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2016/1411 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği’ne göre İstanbul il sınırları içerisinde belediye otobüslerinin engelli personele ücretsiz olduğundan hizmetin ifasında çalıştırılacak 2 engelli personelin yol bedelinin teklif fiyata dahil edilmemesi gerektiği, engelliler için ücretsiz ulaşım giderinin teklif fiyata dahil edilmesinin kamu zararına yol açacağı ve engelli personele verilecek yol giderinin fazla ödemeye sebebiyet vereceği gerekçesiyle tekliflerinde 2 engelli personel için yol bedelinin öngörülmediği bu itibarla tekliflerinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.29’uncu maddesine uyarınca ihale dokümanına aykırı teklif sunduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu, aşırı düşük teklif açıklaması istenilmeksizin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının İdari Şartname’nin 33’üncü maddesine ve mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Uyuşmazlığa konu ihaleye ait İdari Şartname’nin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde ihale konusu hizmetin miktarı ve türünün Beltaş Beşiktaş Belediyesi İşletmecilik San. ve Tic. A.Ş.ye bağlı birim, kafe ve restoranlarda ihale dokümanında vasıfları belirtilen 60 personelin çalıştırılması işi olarak düzenlenmiştir.

 

İdare tarafından hazırlanan yaklaşık maliyet hesap cetveli incelendiğinde %4 sözleşme gideri ve genel giderler dahil toplam asgari işçilik maliyetinin idarece 3.263.146,20 TL olarak hesaplandığı tespit edilmiştir.

 

26.05.2016 tarihli ihale komisyonu kararı incelendiğinde başvuru sahibi A… Sosyal ve Destek Hiz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan 3.253.209,00 TL tutarındaki teklifin %4 sözleşme gideri ve genel giderler dahil toplam asgari işçilik maliyetinin altında kaldığının tespit edildiği ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.29’uncu maddesine göre ihale dokümanına aykırı teklif sunduğu gerekçesiyle başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği anlaşılmıştır.

 

Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde “Şehir içi toplu taşıma hizmetleri: Şehir içi kara ve deniz taşımacılığında taksi, taksi dolmuş, dolmuş, rekreaktif, turistik ve servis amaçlı kullanılan araçlar hariç olmak üzere; demiryolları ve denizyollarının şehiriçi hatlarında sunulan toplu insan ulaşımına yönelik hizmetler ile belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs veya şirketlere ait olup da mevzuatına göre ayakta yolcu taşıyabilen araçlar ya da demiryolları ve denizyolları araçları kullanılmak suretiyle sunulan şehir içi toplu insan ulaşımına yönelik hizmetleri” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “Ücretsiz seyahat hakkından yararlanacak kişiler” başlıklı 4’üncü maddesinin birinci fıkrasında “4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca demiryolları ve denizyollarının şehiriçi ve şehirlerarası hatlarından, belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehiriçi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanacaklar aşağıda belirtilmiştir:

e) Engelliler için sağlık kurulu raporuyla % 40 ve üzerinde engelli olduğunu belgeleyen Türk vatandaşlarının kendileri, ağır engellilerin ise kendileri ile birlikte birden fazla olmamak üzere beraber seyahat ettikleri refakatçileri.”  hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda aktarılan Yönetmelik hükümlerine göre engelliler için sağlık kurulu raporuyla % 40 ve üzerinde engelli olduğunu belgeleyen Türk vatandaşlarının kendilerinin belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanacağı hükme bağlanmış olup, şehir içi toplu taşıma hizmetleri ise şehir içi kara ve deniz taşımacılığında taksi, taksi dolmuş, dolmuş, rekreaktif, turistik ve servis amaçlı kullanılan araçlar hariç olmak üzere belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs veya şirketlere ait olup da şehir içi toplu insan ulaşımına yönelik hizmetler olarak tanımlanmıştır.

 

Bu itibarla yukarıda aktarılan Yönetmelik maddelerinden engellilerin taksi, taksi dolmuş, dolmuş vb. araçlar hariç sadece belediyelere ait olan şehir içi toplu insan ulaşımına yönelik hizmetlerden ücretsiz yararlanacağı anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde “…78.29. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, sözleşme gideri ve genel giderler dahil toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunan isteklilerin teklifleri, ihale dokümanına aykırı teklif sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılır.

78.30. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde isteklilerin teklif bedelleri varsa yüklenici karı ile aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

a) Asgari İşçilik Maliyeti: İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil), nakdi yemek ve yol bedeli gibi prime esas kazancın hesabında esas alınan işçiliğe bağlı diğer ödemeler ve işveren sigorta primlerinin toplam tutarı asgari işçilik maliyetini oluşturur.

ç) Sözleşme Giderleri ve Genel Giderler: İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, ihale konusu işte kullanılacak giyim gideri, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanı ücreti ile çalışanlara verilecek eğitim gideri, silahlı atış eğitim gideri, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası gideri, yaka kartı, önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyen ilaçlama gideri, toplu ulaşım kartı bedeli ve bu nitelikteki genel giderleri karşılamak üzere, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik birim fiyatı üzerinden; işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri için ise çalıştırılacak her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden, % 4 oranında hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler teklif bileşeni olarak kabul edilir.” açıklaması yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “… 25.3.2. Yemek ve yol giderleri: Çalışacak olan tüm personelin aylık yol parası 26 gün üzerinden BRÜT günlük 10,00 TL verilecek olup çalıştırılacak olan her personelin yol brüt tutarı nakit olarak ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecektir …” düzenlemesine,

 

“Sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesinde ise teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanun’un 38’inci maddesine göre açıklama isteneceğine ilişkin düzenlemeye yer verildiği görülmüştür.

 

İtirazen şikâyete konu ihaleye ait ihale dokümanı kapsamında yapılan inceleme neticesinde ihalenin 2 kişi engelli personel olmak üzere çeşitli vasıflarda toplam 60 personel ile gerçekleştirilecek personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı olduğu, çalışacak olan tüm personelin yol parasının aylık 26 gün ve brüt günlük 10 TL üzerinden verileceği, çalışacak olan her personelin yol brüt tutarı nakit olarak ödeneceği ve ücret bordrosunda gösterileceği konusunda kuşkuya mahal vermeyecek şekilde açık ve net ifadelerle anılan personelle ilgili teklif fiyata dahil giderlerin İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde düzenlendiği görülmüştür.

 

Hal böyle iken, başvuru sahibinin iddiasında belirttiği ve yukarıda ilgili hükümleri aktarılan Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği’ne göre engellilerin taksi, taksi dolmuş, dolmuş vb. araçlar hariç sadece belediyelere ait olan şehir içi toplu insan ulaşımına yönelik hizmetlerden ücretsiz yararlanacağının anlaşıldığı kaldı ki, başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesinde yer alan “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından engelli personelden yol bedeli alınmadığına ilişkin bilgi alınması talebi ile İstanbul il sınırları içerisinde belli bir oranın üzerinde ve ilgili raporu olan engelli kişilere belediye otobüslerinin ücretsiz olduğu” ifadelerinin engelli personelle ilgili ücretsiz seyahat hakkının sadece belediye otobüslerinde geçerli olduğu noktasında bir ikrar olduğu, ancak İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde tüm personelin aylık yol parası 26 gün ve brüt günlük 10,00 TL üzerinden nakit olarak ödeneceği ve ücret bordrosunda gösterileceğine ilişkin düzenlemenin tüm personelin ulaşımın yine personelin kendisi tarafından sadece belediyelere ait olan şehir içi toplu insan ulaşımına yönelik hizmetlerin ötesinde dilediği ulaşım aracı ile sağlamasına yönelik olduğu ve bu amaç ile idare tarafından personelin yol bedelinin nakit olarak ödenmesinin öngörüldüğü aksine bir kabulün ise anılan engelli personelin sadece belediyelere ait olan şehir içi toplu insan ulaşımına yönelik hizmetleri kullanması sonucunu doğuracağı, diğer taraftan teklifi sınır değerin altında olan isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması isteneceği düzenlenmiş olsa bile başvuru sahibinin teklifinin %4 sözleşme gideri ve genel giderler dahil toplam asgari işçilik maliyetinin altında kaldığı, her hal ve şart altında sunmuş olduğu teklifi ihale dokümanına uygun olarak açıklayamayacağı, nitekim anılan Tebliğ’in 78.29’uncu maddesinin de bunu ortaya koyduğu, bu itibarla başvuru sahibinin 3.253.209,00 TL tutarındaki teklifinin idarece hazırlanan %4 sözleşme gideri ve genel gider dahil toplam asgari işçilik maliyeti olan 3.263.146,20 TL karşısında anılan Tebliğ’in 78.29’uncu maddesine göre ihale dokümanına aykırı teklif sunduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik idarece tesis edilen işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap