Engelli personelin yol giderlerinin belediye tarafından ücretsiz karşılandığı gerekçesiyle bunlar için nakdi yol gideri düşülerek teklif verilebilir mi?

Özet

Yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, incelenen ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı ihalesi olduğu, teklif bileşenlerinin yalnızca işçilik kalemlerinden oluştuğu, dolayısıyla karsız yaklaşık maliyetin aynı zamanda asgari işçilik maliyetine eşit olduğu, bu sebeple başvuru sahibi tarafından engelli personel için nakdi yol bedeli öngörülmeden işçilik maliyetinin hesaplanmasının teklifin asgari işçilik maliyetinin altında kalmasına sebep olduğu, İhaleye ait İdari Şartname’nin teklif fiyata dahil olan giderler başlıklı 25’inci maddesinde, ihale konusu iş kapsamında çalıştırılacak tüm personele ödenecek günlük 6,94 TL nakdi yol bedeline ilişkin düzenlemelere yer verildiği ancak yol bedelinin ayni olarak ödeneceğine dair herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği, isteklilerin tekliflerini oluştururken ihale dokümanında yer verilen düzenlemelere uygun olarak oluşturmaları gerektiği, M…n Sağlık Bilgi İşlem A.Ş. – G…ı Sosyal Hizmetler A.Ş. İş Ortaklığının ihale dokümanını 29.05.2015 tarihinde indirdiği, 01.06.2015 tarihinde yapılan ihaleye teklif verdiği, dolayısıyla söz konusu isteklinin ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak teklif vermeyi kabul ettiği ve bu süreç içerisinde anılan konular ile ilgili olarak dokümana ait düzenlemelere de şikâyet başvurusunda bulunmadığı hususları bir arada değerlendirildiğinde, M…n Sağlık Bilgi İşlem A.Ş. – G…ı Sosyal Hizmetler A.Ş. İş Ortaklığının teklifinin, asgari işçilik maliyetinin altında kaldığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırı bir husus bulunmadığı dolayısıyla ihalenin asgari işçilik maliyetinin altında teklif sunan başvuru sahibi yerine idarece yeterliği tespit edilmiş istekli üzerinde bırakılmasının, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesine aykırı bir durum oluşturmayacağı sonucuna varılmıştır.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No

: 2015/045

Gündem No

: 27

Karar Tarihi

: 29.07.2015

Karar No

: 2015/UH.II-2089

 

Şikayetçi: 

M…n Sağlık Bilgi İşlem A.Ş.- G…ı Sosyal Hizmetler A.Ş. İş Ortaklığı 

İhaleyi Yapan Daire: 

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

06.07.2015 / 56667 

Başvuruya Konu İhale: 

2015/47163 İhale Kayıt Numaralı "İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Ambulans Sürücülük Hizmeti Alımı" İhalesi 

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 

Karar: 

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:    

Başkan: …

Üyeler: …

 

BAŞVURU SAHİBİ:

M…n Sağlık Bilgi İşlem A.Ş.- G…ı Sosyal Hizmetler A.Ş. İş Ortaklığı,

Mahmutbey Mah. İstoç Toptancılar Çarşısı 39.Ada No:6-8 Bağcılar/İSTANBUL

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü,

Peykhane Caddesi  No: 10 Fatih/İSTANBUL

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/47163İhale Kayıt Numaralı “İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Ambulans Sürücülük Hizmeti Alımı” İhalesi,

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

            İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 01.06.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Ambulans Sürücülük Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak M…n Sağlık Bilgi İşlem A.Ş.- G…ı Sosyal Hizmetler A.Ş. İş Ortaklığının 22.06.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 26.06.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 06.07.2015 tarih ve 56667 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.07.2015tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2015/1771 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1)İş Ortaklıklarının sunmuş olduğu teklifin, asgari işçilik maliyetinin altında kaldığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 04.03.2014 tarih ve 28931 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği'ne dayanılarak  ihale kapsamında çalıştırılacak 17 engelli personele yol ücreti ödenmeyeceğinin dikkate alındığı ve 17 engelli işçiye denk gelen toplam yol bedeli tutarının asgari işçilik maliyetinden düşüldüğü,

 

Söz konusu Yönetmelik’in "Ücretsiz seyahat hakkından yararlanacak kişiler" başlıklı 4.maddesinin (e) fıkrası gereği, engelli vatandaşların ücretsiz seyahat kartı imkânından faydalanacakları düşünülerek kendilerince 17 engelli işçi için yol bedeli hesaplaması yapılmadığı, mevzuat gereği ücretsiz seyahat hakkına sahip engelli vatandaşlara idarelerce yüklenici aracılığıyla nakdi ulaşım bedelinin ödenmesinin de kamu zararına sebebiyet vereceği ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT Genel Müdürlüğünden aldıkları 02.06.2015 tarih ve 3531 sayılı yazıda engelli kartı alanlara ücretsiz ulaşım giderinden faydalanmaları için ücretsiz elektronik kart verileceğinin bildirildiği,

 

Anılan Yönetmelik’e göre 17 engelli işçi için yol bedeli öngörmeyen İş Ortaklıklarına ait teklifin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu belirtilerek tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerektiği,

 

Mevzuat gereği ücretsiz seyahat hakkına sahip 17 engelli işçiye yol ücretinin nakdi olarak ödenmesinin kamu zararına sebebiyet vereceği, İş Ortaklıklarına ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması halinde, ihalenin tekliflerinden 140.686,56 TL daha yüksek bedel öngören firma üzerinde bırakılacağı, bu durumun da 4734 sayılı Kanun'un “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesine aykırı olacağı,

 

2)…

 

3)…

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

1)      Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel İlkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü,

 

04.03.2014 tarihli ve 28931 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği' nin “Ücretsiz seyahat hakkından yararlanacak kişiler” başlıklı 4’üncü maddesinde “1) 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca demiryolları ve denizyollarının şehir içi ve şehirlerarası hatlarından, belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanacaklar aşağıda belirtilmiştir:

e) Engelliler için sağlık kurulu raporuyla % 40 ve üzerinde engelli olduğunu belgeleyen Türk vatandaşlarının kendileri, ağır engellilerin ise kendileri ile birlikte birden fazla olmamak üzere beraber seyahat ettikleri refakatçileri.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde “78.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı ve yaklaşık maliyetinin en az % 70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu hizmetlerdir.

78.15. (Değişik: 07/06/2014-29023 R.G./ 44. md.) Çalışacak personelin yemek ve yol maliyetlerinin isteklilerce ayni olarak karşılanmasının öngörüldüğü işlerde, bu ihtiyaçların isteklilerce ayni olarak karşılanacağı idari şartnamelerin ilgili maddesinde belirtilecek ve aylık gün sayısı gösterilecek, ancak buna ilişkin bir bedel öngörülmeyecek, personelin bu ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin kriterler ve asgari standartlar (yemek çeşidi, kalori vb.) ise ihale dokümanının ilgili bölümünde belirlenecektir. Bu şekilde verilen tekliflerin değerlendirilmesinde ise tekliflerin söz konusu ayni ödemeleri de içerdiği kabul edilerek değerlendirmeler buna göre yapılacaktır.

78.17. Yol giderine ilişkin olarak personele mutat taşıt bileti verilmesi öngörülürse, yol bedelinin ayni olarak karşılanacağı kabul edilecek ve eğer bu maliyet faturalandırılabiliyorsa KDV hariç hesaplanacaktır. Aylık bilet, abonman kartı ya da toplu olarak alınan bilet fiyatlarının günlük bilet fiyatlarından daha düşük olması halinde, günlük bilet fiyatı yerine bu fiyatlar dikkate alınarak hesaplama yapılacaktır.

78.22.(Değişik: 9/2/2011 -27841 RG/ 3. md.;Değişik: 07/06/2014-29023 R.G./ 47. md.;Değişik: 16/8/2014-29090 R.G./ 4. md.)Brüt asgari ücret veya üzerinde ücret ödenmesi öngörülen personelin varsa nakdi yol ve yemek bedeli dahil aylık (78.12 nci maddeye göre gün üzerinden teklif alınan hallerde günlük) ücreti, fazla çalışma, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde (ulusal bayram, resmi ve dini bayram günleri ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü ve yılbaşı günü) yapılacak çalışmalara ilişkin ücretler ile engelli işçi ücreti gibi ayrı ayrı hesaplanması gereken her bir işçilik maliyeti için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılması, malzeme giderlerinin de ayrı iş kalemleri şeklinde düzenlenmesi zorunludur. Ayrıca, ayni teklif verileceği belirtilen yemek ve yol giderlerinin de ayrı iş kalemleri şeklinde düzenlenmesi esastır.

78.29.(Ek:07/06/2014-29023 R.G./ 48. md.) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, sözleşme gideri ve genel giderler dahil toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunan isteklilerin teklifleri, ihale dokümanına aykırı teklif sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılır.

 

78.30.(Ek: 07/06/2014-29023 R.G./ 48. md.) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde isteklilerin teklif bedelleri varsa yüklenici karı ile aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

a) Asgari İşçilik Maliyeti: İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil), nakdi yemek ve yol bedeli gibi prime esas kazancın hesabında esas alınan işçiliğe bağlı diğer ödemeler ve işveren sigorta primlerinin toplam tutarı asgari işçilik maliyetini oluşturur.

b) İşçilikle Bağlantılı Ayni Giderler: İdari şartnamede işçi sayısıyla bağlantı olarak teklife dahil edilmesi öngörülen ayni giderler teklif bileşeni kabul edilir.

c) Hizmetin Yürütülmesine Yardımcı Unsurlar: İhale konusu hizmet işinin yürütülmesinde yardımcı nitelikte olan ve idari şartnamede belirtilen unsurlar teklif bileşeni kabul edilir.

ç) (Değişik: 25/10/2014-29156 R.G./ 2. md., Geçerlilik: 11/9/2014) Sözleşme Giderleri ve Genel Giderler: İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, ihale konusu işte kullanılacak giyim gideri, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanı ücreti ile çalışanlara verilecek eğitim gideri, silahlı atış eğitim gideri, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası gideri, yaka kartı, önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyen ilaçlama gideri, toplu ulaşım kartı bedeli ve bu nitelikteki genel giderleri karşılamak üzere, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik birim fiyatı üzerinden; işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri için ise çalıştırılacak her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden, % 4 oranında hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler teklif bileşeni olarak kabul edilir…” açıklaması yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin açıklamaları dikkate alındığında, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde istekliler tarafından sunulan teklif bedellerinin asgari işçilik maliyeti, işçilikle bağlantılı ayni giderler, hizmetin yürütülmesine yardımcı unsurlar ile sözleşme ve genel giderler şeklinde dört bileşenden oluştuğu, asgari işçilik maliyetinin ise ihale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil), nakdi yemek ve yol bedeli gibi prime esas kazancın hesabında esas alınan işçiliğe bağlı diğer ödemeler ve işveren sigorta primlerinin toplamından meydana geldiği anlaşılmaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ AMBULANS SÜRÜCÜLÜK HİZMETİ ALIMI

b) Miktarı ve türü:

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 2015-2016-2017-2018 Yılları İçin 36 Aylık 550 Personel İle Ambulans Sürücülük Hizmeti Alım İşi

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: İstanbul Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve Bağlı Birimler…” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, (KDV hariç) resim ve harç giderleri teklif fiyata dahildir

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Görevi

Sayısı (Kişi)

Brüt Asgari Ücretin % Fazlası (SGP Dahil)

İşin Süresi (Ay)

Ambulans Sürücüsü (Sağlık Personeli)

100

%71

36

Ambulans Sürücüsü

433

%48

36

Ambulans Sürücüsü – Engelli Personel

17

%48

36

Bu ihale kapsamında görev yapacak 550 (Beşyüzelli) personel çalıştırılacak olup, bunlara verilecek ücret yukarıda belirtildiği gibidir.

Teklifler, ihale tarihindeki brüt asgari ücrete yukarıda belirtilen (%) fazlaları ilave edilmek suretiyle verilecektir. Ancak hakkedişler düzenlenirken fiyat farkı hesabı fiyat farkı kararnamesinin 8. Maddesine uygun olarak, sadece brüt asgari ücrete gelen zam miktarı ve işveren maliyeti dikkate alınarak hesaplanacak, yeni asgari ücretin (%) fazlası alınarak hesaplama yapılacaktır.

25.3.1.2 İşin süresi içinde resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü 112 İl Ambulans Servisinde Ambulans Sürücüsü (Sağlık Personeli) ,Ambulans Sürücüsü çalıştırılacaktır. Mezkur personellerin çalışacağı günler ve bu günlerde çalışacak personel sayısı aşağıda belirtildiği gibidir;

Resmi Tatil ve Ulusal Bayram Günleri

Süre/Gün

Resmi Tatil Günleri  (2015-2016-2017-2018) Çalışacak Ambulans Sürücüsü (Sağlık Personeli)  Asgari Ücretin %71 Fazlası / Kişi

Resmi Tatil Günleri (2015-2016-2017-2018) Çalışacak Ambulans Sürücüsü Asgari Ücretin %48 Fazlası / Kişi

Resmi Tatil ve Ulusal Bayram Günlerinde Toplam Çalışacak Kişi Sayısı

Yılbaşı

1

25

108

133

Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı

1

25

108

133

Emek ve Dayanışma Günü (İşçi Bayramı)

1

25

108

133

Atatürkü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

1

25

108

133

Ramazan Bayramı Arifesi

1/2

25

108

133

Ramazan Bayramı

1

25

108

133

Ramazan Bayramı

1

25

108

133

Ramazan Bayramı

1

25

108

133

Zafer Bayramı

1

25

108

133

Kurban Bayramı Arifesi

1/2

25

108

133

Kurban Bayramı

1

25

108

133

Kurban Bayramı

1

25

108

133

Kurban Bayramı

1

25

108

133

Kurban Bayramı

1

25

108

133

Cumhuriyet Bayramı

1,5

25

108

133

Resmi tatil günleri (ulusal bayram, resmi ve dini bayram günleri ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü) her yıl için 14,5 gün, sözleşme süresince toplam 43,5 gün olup her resmi tatil günü için çalıştırılacak personel sayısı  25 (Yirmibeş) Kişi Ambulans Sürücüsü (Sağlık Personeli) Asgari Ücretin %71 Fazlası ve  108 (Yüzsekizkişi) Kişi Ambulans Sürücüsü Asgari Ücretin %48 Fazlası olarak ücret ödenecektir.

25.3.1.3.  İşin süresi içinde 112 İl Ambulans Servisinde Ambulans Sürücüsü (Sağlık Personeli) ve Ambulans Sürücülerine fazla mesai  yaptırılacaktır. Mezkur personellerin fazla mesai yapacağı saatler ve Brüt Asgari Ücretin % Fazlası (SGP Dahil)  aşağıda belirtildiği gibidir;

 

 

 

 

Görevi

Brüt Asgari Ücretin % Fazlası (SGP Dahil)

İşin Süresi (Saat)

Ambulans Sürücüsü (Sağlık Personeli)

%71

81000

Ambulans Sürücüsü

%48

350730

25.3.2. Yemek ve yol giderleri:

Söz konusu ihale kapsamında istihdam edilecek tüm personellerin yol ücreti yüklenici tarafından nakdi olarak karşılanacaktır. Günlük Brüt Yol Ücreti : 6,94 Türk Lirası'dır.
Yol ücretleri Tüm Personeller İçin aylık 26 gün üzerinden ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecektir. 
            Yol ücretleri için belirlenen aylık günlük süreler fiyat teklifinin verilmesinde uygulama birliğinin sağlanması için tespit edilmiş olup, sözleşmenin uygulanması sırasında hakkediş ödemelerinde, çalışılmayan günler, raporlu ve yıllık izinli olduğu günler için yol bedeli hakkediş bedellerinden düşülerek ödeme yapılacaktır.

25.3.3. Malzeme giderleri:

Yüklenici ihale konusu işi yerine getirirken rengi ve şekli idarece tespit edilen yazlık ve kışlık giyim eşyalarını çalıştıracağı personele ayni olarak verecektir. Verilecek yazlık ve kışlık giyim eşyalarını cins, miktar, özellikleri ve verilme süreleri teknik şartnamede bulunan giyim  listeleri ve kurallara uygun olacaktır.
            Kışlık giyim eşyası sözleşme imzalandıktan sonra en geç ilgili hizmet yılının ilk gününden önce, yazlık giyim eşyası ise ilgili hizmet yılının mayıs ayının ilk haftası sonuna kadar yüklenici tarafından temin edilerek idarenin onayına sunulacaktır. Bunların uygun olduklarına dair idarece verilecek onayı müteakip, çalışacak personele dağıtılacaktır.
Çalıştırılacak Ambulans Sürücülerine; Kışlık giyim eşyaları mutlaka işe başlamadan önce yazlık giyim eşyası ise yukarıda belirtildiği gibi en geç ilgili hizmet yılının mayıs ayının ilk haftası sonuna kadar verilmiş olacaktır

25.3.4. Diğer giderler:

Cinsi ve miktarı teknik şartnamede belirtilen, personellerin standart kullanacağı malzeme, teçhizat ve kılık kıyafetler Yüklenici tarafından karşılanacak olup, söz konusu giderler genel giderler içinde değerlendirilecektir.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

%2”  düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde, ihale konusu işte çalıştırılacak 550 adet personelin işçilik maliyetlerine ilişkin düzenlemelere yer verildiği ve bu kapsamda ihale konusu işte çalıştırılacak personele aylık 26 gün üzerinden hesaplanmak üzere günlük 6,94 TL nakdi yol bedelinin ödeneceğine dair düzenlemelerin de yer aldığı anlaşılmıştır.

 

Teklif bileşenlerinin, çalıştırılacak personele ilişkin ücretler, resmi tatil günlerinde ve fazla mesai için yapılacak çalışma için ödenecek ücretlerin toplamından oluştuğu anlaşılan başvuruya konu ihalede toplam maliyetin, İdari Şartname düzenlemeleri ile anılan mevzuat hükümleri birlikte ele alındığında Kamu İhale Kurumu İşçilik Hesaplama Modülü kullanılarak yapılan hesaplama ile %2 yüklenici kârı dahil 58.786.437,73 TL olduğu ve yüklenici kârı düşüldüğünde, kârsız yaklaşık maliyetin ve dolayısıyla asgari işçilik maliyetinin ise 57.677.251,29 TL olduğu görülmüştür.

 

Yaklaşık maliyet hesap cetvelinin incelenmesi neticesinde, idarece “Ambulans Sürücüsü – Engelli Personel (Asgari Ücretin %48 Fazlası)” maliyet kalemi için belirlenen asgari işçilik maliyet tutarının Kamu İhale Kurumu İşçilik Hesaplama Modülü kullanılarak 2.239,16 TL hesaplandığı,

 

Başvuru sahibi isteklinin teklif dosyası incelendiğinde ise, teklifini oluşturan iş kalemlerinin ve tutarlarının,

 

A1

B2

Sıra

No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3

Birimi

Miktarı

Teklif    Edilen

   Birim Fiyat

Tutarı(TL)

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

Ambulans Sürücüsü Sağlık Personeli (Asgari Ücretin %71 Fazlası)

Ay

100

36

2.847,41

10.250.676,00

2

Ambulans Sürücüsü (Asgari Ücretin %48 Fazlası)

Ay

433

36

2.495,32

38.897.048,16

3

Ambulans Sürücüsü – Engelli Personel (Asgari Ücretin %48 Fazlası)

Ay

17

36

2.009,28

1.229.679,36

                                                                                              I.ARA TOPLAM (K.D.V Hariç)

50.377.403,52

Sıra

No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

Tutarı

1

Resmi Tatil Günleri (2015-2016-2017-2018) i Çalışacak Ambulans Sürücüsü (Sağlık Personeli) Asgari Ücretin %71 Fazlası

Gün

1.087,50

87,26

94.895,25

2

Resmi Tatil Günleri (2015-2016-2017-2018) Çalışacak Ambulans Sürücüsü Asgari Ücretin %48 Fazlası

Gün

4.698

75,52

354.792,96

3

Fazla Mesai Ambulans Sürücüsü (Sağlık Personeli) (Asgari Ücretin %71 Fazlası)

Saat

81.000

17,45

1.413.450,00

4

Fazla Mesai Ambulans Sürücüsü (Asgari Ücretin %48 Fazlası)

saat

350.730

15,10

5.296.023,00

II. ARA TOPLAM (K.D.V. Hariç)

7.159.161,21

TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)

57.536.564,73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

olduğu, teklif dosyası, şikâyet ve itirazen şikâyet dilekçeleri incelendiğinde ise “Ambulans Sürücüsü – Engelli Personel (Asgari Ücretin %48 Fazlası)” için asgari işçilik maliyet tutarının yine Kamu İhale Kurumu İşçilik Hesaplama Modülü kullanılarak ancak idarenin hesabının aksine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 04.03.2014 tarihli ve 28931 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği'ne dayanılarak, İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde öngörülen “nakdi yol bedeli” dahil edilmeden 2.009,28 TL olarak hesaplandığı tespit edilmiştir.

 

Anılan ihalede karsız yaklaşık maliyetin, dolayısıyla asgari işçilik maliyetinin 57.677.251,29 TL,  başvuru sahibi isteklinin teklifinin ise 57.536.564,73 TL olduğu,  aradaki 140.686,56 TL farkın isteklinin 17 adet engelli işçi için öngörmediği nakdi yol bedelinden kaynaklandığı [ (2239,16-2009,28) x 17 x 36 = 140.686,56] anlaşılmıştır.

 

Yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, incelenen ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı ihalesi olduğu, teklif bileşenlerinin yalnızca işçilik kalemlerinden oluştuğu, dolayısıyla karsız yaklaşık maliyetin aynı zamanda asgari işçilik maliyetine eşit olduğu, bu sebeple başvuru sahibi tarafından engelli personel için nakdi yol bedeli öngörülmeden işçilik maliyetinin hesaplanmasının teklifin asgari işçilik maliyetinin altında kalmasına sebep olduğu,

 

İhaleye ait İdari Şartname’nin teklif fiyata dahil olan giderler başlıklı 25’inci maddesinde, ihale konusu iş kapsamında çalıştırılacak tüm personele ödenecek günlük 6,94 TL nakdi yol bedeline ilişkin düzenlemelere yer verildiği ancak yol bedelinin ayni olarak ödeneceğine dair herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği, isteklilerin tekliflerini oluştururken ihale dokümanında yer verilen düzenlemelere uygun olarak oluşturmaları gerektiği, M…n Sağlık Bilgi İşlem A.Ş. – G…ı Sosyal Hizmetler A.Ş. İş Ortaklığının ihale dokümanını 29.05.2015 tarihinde indirdiği, 01.06.2015 tarihinde yapılan ihaleye teklif verdiği, dolayısıyla söz konusu isteklinin ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak teklif vermeyi kabul ettiği ve bu süreç içerisinde anılan konular ile ilgili olarak dokümana ait düzenlemelere de şikâyet başvurusunda bulunmadığı hususları bir arada değerlendirildiğinde, M…n Sağlık Bilgi İşlem A.Ş. – G…ı Sosyal Hizmetler A.Ş. İş Ortaklığının teklifinin, asgari işçilik maliyetinin altında kaldığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırı bir husus bulunmadığı dolayısıyla ihalenin asgari işçilik maliyetinin altında teklif sunan başvuru sahibi yerine idarece yeterliği tespit edilmiş istekli üzerinde bırakılmasının, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesine aykırı bir durum oluşturmayacağı sonucuna varılmıştır.

             … 

Bu bağlamda idareye şikâyet ve Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilmesi için aday, istekli ve istekli olabileceklerin, hukuken korunması gerekli bir hakkının veya menfaatinin olması gerektiği, M…n Sağlık Bilgi İşlem A.Ş. – G…ı Sosyal Hizmetler A.Ş. İş Ortaklığının tekliflerin değerlendirilmesi aşamasına yönelik 1’inci iddiası kapsamında yapılan inceleme neticesinde idare tarafından değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık olmadığının tespit edildiği, dolayısıyla da aşırı düşük sorgulama işlemine ve birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması durumunda idarece yapılacak değerlendirme kriterlerine ilişkin olarak herhangi bir hak kaybı ya da zarar görme ihtimali bulunmadığı ve isteklinin teklif tutarının ihaleye katılan hiçbir istekli ile eşit olmadığı hususları bir arada değerlendirildiğinde başvuru sahibi isteklinin, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi kapsamında, söz konusu iddialara ilişkin ehliyeti  bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap