ihale-soru-cevap-logo.png

" alımı " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2011/UH.III-1292 Sayılı Kararında: Kamu İhale Genel Tebliğinin açıklamalarından “Malzemeli yemek hizmeti alımı” işinin personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olmadığı, bununla birlikte ihale dokümanında haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarede geçirecek personel sayısının belirlenmiş olması nedeniyle de aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında  işçilik giderlerine ilişkin açıklama yapılmas << Devamını Oku>> [613]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından Kuruma gönderilen 27.05.2016 tarihli ve 17975 sayılı cevabi yazıda “Bilindiği üzere 5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” kapsamında yayımlanan, Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik (R.G: 17.12.2011-28145 / Ek-14 ) ile gıda işletmelerin kayıt ve onay işlemlerine dair usul ve esaslar ile gıda işletmelerinin faaliyet konuları da belirlenmiştir. Yine Gıda İşletmel << Devamını Oku>> [2238]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kapasite raporunun temel amacı yemek üretim miktarını göstermek olup, yemek üretim faaliyetlerinin niteliği gereği üretim tesisinde görevli personel sayısı değişkenlik gösterebilmektedir. İhale konusu işin gerektirdiği miktardaki üretimin kapasite raporunda belirtilenden farklı sayıda personel istihdamı ile gerçekleştirilmesi mümkündür. Dolayısıyla, söz konusu düzenlemenin yeterlilik kriteri olarak belirlenmesinin ihale konusu işin özelliği itibariyle yerinde olmadığı hususu açıktır. Bu itibarla << Devamını Oku>> [952]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İnceleme kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne yazılan 18.05.2016 tarihli ve 9708 sayılı Kurum yazısına cevaben gönderilen 27.05.2016 tarihli ve 17975 sayılı cevabi yazıda “…Ancak TR-34-K-122755 numaralı kayıt belgesi, Toplu Tüketim İşletmeleri (Her Türlü Yemekhane) faaliyetini kapsamakta olup; yemeğin yapıldığı yerde tüketilmesi gerektiği için dağıtımı ve servisi için uygun bulunmamaktadır. Ayrıca TR-61-K-003350 kayıt numaralı belgenin faaliyet alanı << Devamını Oku>> [685]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale konusu işin taşımalı ilköğretim öğrencilerine 180 gün süreli yemek verilmesi işi olduğu, yemeğin veya kumanyanın isteklilere ait olan araçlarla okullara götürüleceği, ancak yemek taşıma işinde farklı büyüklükte ve kapasitede araçlar kullanılması mümkün iken idarenin her bir aracın kapasitesini 250 öğrencilik yemek alacak şekilde belirlediği, 2012 modelden daha ileri yaşta olan araçların da ihale konusu iş kapsamında kullanılmasının mümkün olduğu, ayrıca araçların kendi malı olarak istenilm << Devamını Oku>> [835]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Her ne kadar İdari Şartname’nin 25’inci maddesi ve Teknik Şartname’nin 9.1’inci maddesinin birim fiyat teklif cetveli standart formu ile uyumlu olmadığı görülse de, isteklilerce tekliflerin birim fiyat teklif cetveli standart formuna göre hazırlanması gerektiği, dokümana yönelik şikâyet başvurusu yapılmadığından dokümanın bu şekliyle kesinleştiği, anılan standart formun 2’nci satırında yer alan hafta tatili çalışma ücretinin ne şekilde hesaplanacağına dair mevzuatta hüküm bulunmadığı, ancak bahs << Devamını Oku>> [1702]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu ihale mevzuatında demonstrasyon işlemine isteklilerin katılabileceğine yönelik bir düzenleme bulunmadığından, başvuru sahibinin demonstrasyon işlemlerine gözlemci olarak katılmalarına yönelik taleplerinin idarece reddedilmesinde bir aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır. << Devamını Oku>> [948]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdari Şartname ve Teknik Şartname düzenlemelerinin incelenmesinden, elektrik, su ve doğalgaz tüketimine ilişkin herhangi bir yaklaşık tutara yer verilmediği ancak, işin ifa yerinin Teknik Şartname’de ayrıntılı olarak düzenlendiği, isteklilerin tekliflerini hazırlarken bu yerlere ilişkin bilgi edinmesinin ve bu doğrultuda hesaplanacak elektrik, su, doğalgaz tutarlarını teklife yansıtmasının mümkün olduğu, tüketim miktarlarının dokümanda yer almamasının teklif verilmesini engelleyici nitelik taşım << Devamını Oku>> [833]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Özel imalat süreci gerektiren bir mal alımı ihalesi olduğu, özel imalat süreci gerektiren mal alımı ihalelerinde diğer mal alımı ihalelerinden farklı olarak çeşitli belgelerin istenebileceği, söz konusu belgelere tek tek sayılmak suretiyle mevzuatta yer verildiği, bununla birlikte numune, katalog, Teknik Şartname’ye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf istenebilmesine ilişkin olarak anılan hususun sadece teklif edilen malların teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek adına yapıl << Devamını Oku>> [1280]