Malzemeli Genel Temizlik Hizmet Alımı, İhalesinde işin yürütülmesi sırasında kullanılacak ekipmanların ,demirbaş listesinden çıkarılıp teklif fiyata dahil edilmesi gerekir mi?

Özet

Başvuru sahibi isteklinin itirazen şikayet dilekçesinde yer alan 3’üncü iddiası incelendiğinde; Teknik Şartname’nin “Yüklenici Yükümlülükleri” başlıklı 5.10’uncu maddesinde düzenlenen tablo da yer verilen “Çöp Konteynırı (240 lt)”, “Çöp Konteynırı (120 lt)”, “Tıbbi Atık Konteynırı (240 lt)”, “Paspas Arabası”, “Geri dönüşüm ünitesi”, “Mavi-Kırmızı Geri Dönüşüm ünitesi”, “Siyah-Mavi Geri Dönüşüm Ünitesi”, “Kat Arabası”, “Kat Temizlik Arabası”, “İçten Çekmeli Tuvalet Kağıdı Aparatı” ve “İçten Çekmeli Havlu Kağıdı Aparatı”nın demirbaş sınıfında gösterildiği, söz konusu ekipmanların demirbaş olarak değerlendirilmesinin mevzuata aykırı olduğu, yer verilen ekipmanlar için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılması gerektiği ve teklif fiyata dahil edilmesi gerektiği iddialarına yer verildiği anlaşılmıştır. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 313’üncü maddesinde işletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre amortismana tabi olduğu, Teknik Şartname’nin “Yüklenici Yükümlülükleri” başlıklı 5.10’uncu maddesinde düzenlenen tablo da yer verilen itirazen şikâyete konu ekipmanların işletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan alet, edevat, mefruşat, demirbaş olarak değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.30’uncu maddesinde ise %4 sözleşme ve genel giderlerin hangi bileşenlerden oluştuğu belirtilmiş ve “amortisman” da bu genel giderler arasında sayılmıştır. Teknik Şartname’nin “Yüklenici Yükümlülükleri” başlıklı 5.10’uncu maddesinde düzenlenen tablo da yer verilen itirazen şikâyete konu ekipmanların amortismana tabi iktisadi kıymetler olduğu da dikkate alındığında söz konusu ekipmanlara ilişkin maliyetlerin %4 sözleşme ve genel giderler içerisine dahil edilmesi gerektiği dolayısıyla da söz konusu ekipmanları için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılmasına gerek olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

 

Toplantı No

: 2015/056

Gündem No

: 32

Karar Tarihi

: 30.09.2015

Karar No

: 2015/UH.III-2633

 

Şikayetçi:

… Yemekhanecilik San. Ve Tic. A.Ş.

İhaleyi Yapan Daire:

Manisa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

Başvuru Tarih ve Sayısı:

07.09.2015 / 75588

Başvuruya Konu İhale:

2015/99647 İhale Kayıt Numaralı "2016-2017-2018 Yılı 36 Aylık Malzemeli Genel Temizlik Hizmet Alımı" İhalesi
KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Manisa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından 07.09.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2016-2017-2018 Yılı 36 Aylık Malzemeli Genel Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak…… Yemekhanecilik San. ve Tic. A.Ş.nin 27.08.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 28.08.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 07.09.2015 tarih ve 75588 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.09.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2015/2298 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

3) Teknik Şartname’nin “Yüklenici Yükümlülükleri” başlıklı 5.10’uncu maddesinde yüklenicinin hastane yöneticiliklerine getirmek zorunda olduğu ekipman listesine yer verildiği, tabloda gösterilen ekipman malzemelerinin demirbaş sınıfında gösterildiği, söz konusu ekipmanların demirbaş listesinden çıkarılıp teklif fiyata dahil edilmesi gerektiği, birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılmadığı ve demirbaş olarak değerlendirilmesinin mevzuata aykırı olduğu bu sebeple de ihalenin iptal edilmesi gerektiği, iddia edilmektedir.

 

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun “Amortisman Mevzuu” başlıklı 313’üncü maddesinde “İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269 uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin, bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortisman mevzuunu teşkil eder.

İlgili mevzuat gereğince sözleşme süresinden sonra bedelsiz olarak Devlete veya Devletçe tensip olunan bir teşekküle veya belediyeye intikali öngörülen amortismana tabi iktisadi kıymetlerden (sözleşme süresinde yenilenmesi gerekenler hariç), sermayenin veya özel maliyet bedellerinin itfası hükümlerine göre amortismana tabi tutulanlar, genel hükümler uyarınca ayrıca amortismana tabi tutulamazlar.

Değeri 50.000.000 (880 TL) lirayı aşmayan peştemallıklar ile işletmede kullanılan ve değeri 50.000.000 (880 TL) lirayı aşmayan alet,edavat,mefruşat ve demirbaşlar amortismana tabi tutulmayarak doğrudan doğruya gider yazılabilir. İktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edenlerde bu had topluca dikkate alınır.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.22’nci maddesinde “Brüt asgari ücret veya üzerinde ücret ödenmesi öngörülen personelin varsa nakdi yol ve yemek bedeli dahil aylık (78.12 nci maddeye göre gün üzerinden teklif alınan hallerde günlük) ücreti, fazla çalışma, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde (ulusal bayram, resmi ve dini bayram günleri ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü ve yılbaşı günü) yapılacak çalışmalara ilişkin ücretler ile engelli işçi ücreti gibi ayrı ayrı hesaplanması gereken her bir işçilik maliyeti için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılması, malzeme giderlerinin de ayrı iş kalemleri şeklinde düzenlenmesi zorunludur. Ayrıca, ayni teklif verileceği belirtilen yemek ve yol giderlerinin de ayrı iş kalemleri şeklinde düzenlenmesi esastır. Ancak, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasına göre işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kaleminin/kalemlerinin bulunduğu personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesinin birim fiyat teklif cetvelinde, bu iş kalemi/kalemleri kapsamındaki işlerde çalıştırılmak üzere ihale dokümanında asgari sayısı belirtilen personele ilişkin maliyetlere işçilik kaleminde değil, ait olduğu iş kalemi içerisinde yer verilecek ve istekliler de tekliflerini buna göre sunacaklardır…” açıklaması

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.30’uncu maddesinde “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde isteklilerin teklif bedelleri varsa yüklenici karı ile aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

a) Asgari İşçilik Maliyeti: İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil), nakdi yemek ve yol bedeli gibi prime esas kazancın hesabında esas alınan işçiliğe bağlı diğer ödemeler ve işveren sigorta primlerinin toplam tutarı asgari işçilik maliyetini oluşturur.

b) İşçilikle Bağlantılı Ayni Giderler: İdari şartnamede işçi sayısıyla bağlantı olarak teklife dahil edilmesi öngörülen ayni giderler teklif bileşeni kabul edilir.

c) Hizmetin Yürütülmesine Yardımcı Unsurlar: İhale konusu hizmet işinin yürütülmesinde yardımcı nitelikte olan ve idari şartnamede belirtilen unsurlar teklif bileşeni kabul edilir.

ç) Sözleşme Giderleri ve Genel Giderler: İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, ihale konusu işte kullanılacak giyim gideri, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanı ücreti ile çalışanlara verilecek eğitim gideri, silahlı atış eğitim gideri, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası gideri, yaka kartı, önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyen ilaçlama gideri, toplu ulaşım kartı bedeli ve bu nitelikteki genel giderleri karşılamak üzere, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik birim fiyatı üzerinden; işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri için ise çalıştırılacak her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden, % 4 oranında hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler teklif bileşeni olarak kabul edilir.” açıklaması,

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Hizmetin özelliğine göre, sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç gideri ile teknik şartnamede belirtilen ilaçlama ve benzeri tüm giderler yükleniciye aittir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Genel Temizlik Hizmet Personeli Ekip Sorumlusu Brüt Asgari Ücretin %35 fazlası + Brüt 5,05 TL. Yol Parası (8 kişi x 36 ay)

Genel Temizlik Hizmet Personeli Brüt Asgari Ücret + Brüt 5,05 TL. Yol Parası (975 kişi x 36 ay)

Genel Temizlik Hizmet Engelli Personeli Brüt Asgari Ücret + Brüt 5,05 TL. Yol Parası (33 kişi x 36 ay)

Resmi Tatil ve Bayram Günlerinde Çalışacak Genel Temizlik Personeli (Engelli personel tatil mesai günlerinde çalıştırılmayacaktır.) Brüt Asgari Ücret (564 kişi x 43,5 Resmi Tatil ve Bayram günü = 24.534 gün)

25.3.2. Yemek ve yol giderleri:

Yemek Hastanede çıkan yemekten personele ücretsiz olarak verilecek olup; isteklilerce yemek bedeli için bir bedel öngörülmeyecektir.

Tüm personele yol ücreti yirmialtı (26) iş günü üzerinden günlük (gidiş+dönüş) brüt olarak 5,05 TL. yol parası verilecektir. Yol bedeli personelin bordrosunda gösterilecektir.

25.3.3. Malzeme giderleri:

1- Teknik şartnamede evsafı ve miktarı belirtilen giyecek giderleri bir (1) yıl için hesaplama yapılmış olup; istekliler üç (3) yıl olarak hesaplayacak herhangi bir gider öngörülmeyecek ve genel giderlerin içerisinde değerlendirilecek olup, teklif fiyata dahil edilecektir.

2- Malzemelerin dışında kalan ve teknik şartnamede belirtilen demirbaş malzemeler amortismana dahil demirbaş kabul edildiğinden istekliler demirbaş malzemeleri için herhangi bir gider öngörmeyecek ve genel giderlerin içerisinde değerlendirilecek olup; teklif fiyata dahil edilecektir.

25.3.4. Diğer giderler:

Sözleşme Giderleri ve Genel Giderler: İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, ihale konusu işte kullanılacak giyim gideri, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanı ücreti ile çalışanlara verilecek eğitim gideri, silahlı atış eğitim gideri, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası gideri, yaka kartı, önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyen ilaçlama gideri, toplu ulaşım kartı bedeli ve bu nitelikteki genel giderleri karşılamak üzere, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik birim fiyatı üzerinden; işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri için ise çalıştırılacak her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden, % 4 oranında hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler teklif bileşeni olarak kabul edilir.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

% 2” düzenlemesi,

Teknik Şartname’nin “Yüklenici Yükümlülükleri” başlıklı 5.10’uncu maddesinde “5.10. Yüklenicinin Hastane Yöneticiliklerine getirmek zorunda olduğu ekipman listesi aşağıda tabloda gösterilmiştir.

…………………………………………………………………………

Yüklenici teslim edilecek demirbaş malzemeler için herhangi bir ücret talep etmeyecektir. İdare demirbaş malzemeler için herhangi bir ücret ödemeyecektir.

Not: Malzeme ve ekipman listesindeki teknik özellikler asgari olarak ayarlanmıştır. Firmaların ellerinde mevcut çalışabilir durumda daha üst özelliklerde makine ve ekipmanlar da kabul edilecektir. Yüklenici İdareden almış olduğu yazılı izin ile hastanelerin genel temizlikleri söz konusu olursa temizlik hizmetini yürütmüş olduğu diğer hastaneden ilgili hastaneye ekipman takviyesi yapabilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Başvuru sahibi isteklinin itirazen şikayet dilekçesinde yer alan 3’üncü iddiası incelendiğinde; Teknik Şartname’nin “Yüklenici Yükümlülükleri” başlıklı 5.10’uncu maddesinde düzenlenen tablo da yer verilen “Çöp Konteynırı (240 lt)”, “Çöp Konteynırı (120 lt)”, “Tıbbi Atık Konteynırı (240 lt)”, “Paspas Arabası”, “Geri dönüşüm ünitesi”, “Mavi-Kırmızı Geri Dönüşüm ünitesi”, “Siyah-Mavi Geri Dönüşüm Ünitesi”, “Kat Arabası”, “Kat Temizlik Arabası”, “İçten Çekmeli Tuvalet Kağıdı Aparatı” ve “İçten Çekmeli Havlu Kağıdı Aparatı”nın demirbaş sınıfında gösterildiği, söz konusu ekipmanların demirbaş olarak değerlendirilmesinin mevzuata aykırı olduğu, yer verilen ekipmanlar için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılması gerektiği ve teklif fiyata dahil edilmesi gerektiği iddialarına yer verildiği anlaşılmıştır.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 313’üncü maddesinde işletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre amortismana tabi olduğu, Teknik Şartname’nin “Yüklenici Yükümlülükleri” başlıklı 5.10’uncu maddesinde düzenlenen tablo da yer verilen itirazen şikâyete konu ekipmanların işletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan alet, edevat, mefruşat, demirbaş olarak değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.22’nci maddesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde malzeme giderlerinin de teklif fiyata dahil giderler arasında sayıldığı ve söz konusu malzeme giderleri için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılması gerektiğinin zorunlu olduğu açıklamalarına yer verilmiş olmasına rağmen, Teknik Şartname’nin “Yüklenici Yükümlülükleri” başlıklı 5.10’uncu maddesinde düzenlenen tablo da yer verilen itirazen şikâyete konu ekipmanların amortismana tabi iktisadi kıymetler olduğu, dolayısıyla Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.22’nci maddesinde bahsedilen ihale konusu iş yerine getirilirken kullanılacak sarf malzemesi giderleri olarak değerlendirilemeyeceği anlaşılmıştır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.30’uncu maddesinde ise %4 sözleşme ve genel giderlerin hangi bileşenlerden oluştuğu belirtilmiş ve “amortisman” da bu genel giderler arasında sayılmıştır. Teknik Şartname’nin “Yüklenici Yükümlülükleri” başlıklı 5.10’uncu maddesinde düzenlenen tablo da yer verilen itirazen şikâyete konu ekipmanların amortismana tabi iktisadi kıymetler olduğu da dikkate alındığında söz konusu ekipmanlara ilişkin maliyetlerin %4 sözleşme ve genel giderler içerisine dahil edilmesi gerektiği dolayısıyla da söz konusu ekipmanları için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılmasına gerek olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap