Sayaç Okuma ve Fatura Dağıtımı Hizmet Alım İşinde, Benzer iş olarak kabul edilecek işler olarak; Mobil Cihaz ile su idareleri, doğalgaz ve elektrik dağıtım şirketlerine ait sayaçlarını CBS’ ye dayalı online sayaç okuma kesme bağlama ve değişim işlerinin, kabul edilmesinde mevzuata aykırılık olamadığı.

Özet

İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği ve 49 sayılı “Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” çerçevesinde 6360 Sayılı Kanun kapsamında yeni kurulan Ordu Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne ait Abone Bilgi Yönetim Sistemi alt yapısının kurulması, yeterli hale getirilmesi ve kurulan alt yapı ile CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) oluşturulması,

 

Hangi yapıdan (depo, maslak vb.) kaç abonenin su aldığının tespit edilerek bu abonelerin CBS verilerinin ayrıntılı bir şekilde mekânsal veri tabanına yerleştirilmesi ve kayıp-kaçak analizleri için hızlı ve pratik karar mekanizması oluşturulup kayıp ve kaçak kullanımda hızlı ve etkin mücadele yapılabilmesi amacıyla şikâyete konu ihalenin yapıldığı ihaleye konu iş kapsamında temin edilecek verilerin alacak takip, kayıp kaçak kontrolü, okunan-okunmayan abonelerin tespiti, arızalı sayaçların haritada görsel tespiti, su kapama- açma işlemleri ve iş emirleri takibi, abonelerin adreslerine kolay ulaşabilme ve yapılan işlerin toplanan verilerle analiz edilmesi gibi birçok işlemlerde kullanılacağından benzer işin  Mobil Cihaz ile su idareleri, doğalgaz ve elektrik dağıtım şirketlerine ait sayaçlarını CBS’ ye dayalı online sayaç okuma kesme bağlama ve değişim işleri” şeklinde belirlenmesinde mevzuata aykırılık olmadığı.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

 

Toplantı No : 2020/018
Gündem No : 49
Karar Tarihi : 21.04.2020
Karar No : 2020/UH.II-796

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Babil Enerji Taah. İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/30833 İhale Kayıt Numaralı “Sayaç Okuma ve Fatura Dağıtımı Hizmet Alım İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 26.02.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Sayaç Okuma ve Fatura Dağıtımı Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Babil Enerji Taah. İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin 13.03.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 16.03.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 24.03.2020 tarih ve 15190 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.03.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2020/559 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale komisyonu kararıyla sundukları iş deneyim belgesinin uygun olmadığı belirtilerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak hangi gerekçeyle iş deneyim belgesinin uygun olmadığı yönünde bir değerlendirme yapılmadığı, bu haliyle ihale komisyonu kararının hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu, teklif dosyasında sundukları iş deneyim belgesinin 2019/397643 İkn’li  “Online Sayaç Okuma, Endeks Tespiti, Faturalandırma ve Fatura Dağıtımı Hizmet Alımı” işi kapsamında düzenlenmiş olduğu, şikayete konu ihalenin de “Sayaç Okuma ve Fatura Dağıtımı Hizmet Alım işi” olduğu dikkate alındığında belgeye konu işin ihale konusu iş veya benzer işe uygun olduğu, dolayısıyla tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

İhale komisyonu kararında “…Teklif dosyalarının dış zarflarının uygun olduğu, dosyaların incelenmesinde; 1 sıra no’lu alındı belgesi ile dosyası teslim alınan Kardil İnş. Elek. Gıd. Turz. Nak. Orman ve Pet. Ür. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif mektubunda teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılı olmadığından, 2 sıra no’lu alındı belgesi ile dosyası teslim alınan Oska Müh. Elek. İnş. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin, 4 sıra no’lu alındı belgesi ile dosyası teslim alman Babil Enerji Taah. İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin, sunmuş olduğu iş bitirme belgeleri uygun olmadığından ve 3 sıra no’lu alındı belgesi ile dosyası teslim alman Aypark İşletme Yön. San. Tic. Ltd. Şti.nin sunmuş olduğu iş bitirme belgesi ve ticaret sicil gazetesi uygun olmadığından değerlendirme dışı bırakılmıştırlar.

6 sıra nolu alındı belgesi ile dosyası teslim alınan Ind Yazılım Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin sunmuş olduğu teklif ekonomik açıdan en uygun ve en avantajlı birinci teklif, ekonomik açıdan en uygun ve en avantajlı ikinci teklif olmadığına
Oybirliği ile değerlendirilmiştir.”
 ifadesi yer almaktadır.

 

Bahse konu ifadelerden ihaleye katılan 5 istekliden 4’ünün teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, Oska Müh. Elek. İnş. Tem. San. ve Tic. Ltd. ve  (başvuru sahibi) Babil Enerji Taah. İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.ne ait tekliflerin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesinin isteklilerce sunulan iş bitirme belgelerinin uygun olmadığı gerekçesi olduğu, Aypark İşletme Yön. San. Tic. Ltd. Şti.ye ait teklifin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri arasında sunduğu iş bitirme belgesinin uygun olmadığı gerekçesinin yer aldığı ve ihalenin Ind Yazılım Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

İhale komisyonu kararında ve Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanak’ta isteklilerce sunulan iş bitirme belgelerinin hangi yönüyle uygun olmadığı noktasında bir değerlendirmenin yer almadığı görüldüğünden 08.04.2020 tarihli ve 5844 sayılı yazıyla söz konusu isteklilerin iş bitirme belgelerinin hangi açıdan uygun olmadığına ilişkin detaylı gerekçe ve detaylı gerekçede yer verilmesi halinde ilgili belgeler istenilmiştir.

 

Anılan yazıya idarece 10.04.2020 tarihli ve 1667 sayılı yazıyla cevap verildiği, bahse konu yazıda “8 Mayıs 2014 tarihli 28994 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği”nde;

“İçme-Kullanma Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerinin Yönetimi ve Su Kayıplarının Azaltılması

MADDE 5 — (1) İçme-kullanma suyu temin ve dağıtım sistemlerinin yönetiminde;

c) İçme-kullanma suyu temin ve dağıtım sistemi planlarının sayısallaştırılması ve CBS veri tabanının oluşturulması…”,

Su kayıplarını azaltmak üzere alınacak tedbirler

MADDE 7 – (3) Mevcut içme-kullanma suyu sistemlerinin işletilmesinde, yeni sistemlerin projelendirilmesinde, inşasında, rehabilitasyon ve modernizasyon çalışmalarında, ilgili idarelerce, su kayıplarını azaltmak üzere, aşağıdaki tedbirler öncelikle uygulanır:

c)Büyükşehir ve İl Belediyelerinin su idarelerince CBS veri tabanının oluşturulması, mevcut verilerin sayısallaştırılarak veri tabanına aktarılması ve sürekli güncellenmesi sağlanır….”

“Su kayıplarının azaltılması

MADDE 9 – (1) İdareler su kayıp oranlarını, bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren, büyükşehir ve il belediyelerinde 5 yıl içerisinde en fazla %30, takip eden 4 yıl içerisinde ise en fazla %25 düzeyine; diğer belediyelerde 9 yıl içerisinde en fazla %30, takip eden 5 yıl içerisinde ise en fazla %25 düzeyine indirmekle yükümlüdürler.” denilmektedir.

İdaremizce bahse konu Hizmet Alım İhalesi öncesi hazırlık aşamasında yapılan değerlendirmede; 6360 Sayılı Kanun kapsamında kurulan, Ordu Büyükşehir Belediyesine Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (OSKİ) yeni kurulması, yeterli alt yapı olmaması nedeniyle İdaremize ait Abone Bilgi Yönetim Sistemi alt yapısının kurulması ve kurulan alt yapı ile CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) oluşturulması hedeflenmiştir.

Bu sebeple kayıp kaçakta hızlı ve etkin müdahaleler yapılabilmesi amacıyla; hangi yapıdan (depo, maslak vb.) kaç abonenin su aldığının tespit edilerek bu abonelerin CBS verilerinin ayrıntılı bir şekilde mekânsal veri tabanına yerleştirilmesi ve kayıp-kaçak analizleri için hızlı ve pratik karar mekanizması oluşturulması önem arz etmektedir.

Ayrıca;

Coğrafi Bilgi Sistemi ve altyapısına ilişkin kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonun sağlanması, hedef ve stratejilerin oluşturulması, coğrafi veri temaları içinde yer alan coğrafi veri ve bilginin üretilmesi ve güncelliğinin sağlanması, yönetilmesi, kullanılması, erişimi, güvenliğinin sağlanması amacıyla; 07/11/2019 tarihli ve 30941 sayılı Resmi Gazetede, 49 sayılı “Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kararnamede;

“Kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetkileri

MADDE 6- (1) Kamu kurum ve kuruluşları bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında üretiminden sorumlu oldukları coğrafi verilerin ve veri bilgilerinin;

a-Mükerrer üretiminin önlenmesi için gerekli tedbirleri almakla, b-Doğruluğunu, kalitesini, güncelliğini, güvenliğini ve gizliliğini sağlamakla, ç-Erişim ve paylaşımını sağlamak için gerekli sistem altyapısını kurmak, işletmek ve güvenliğini sağlamakla,

Ulusal Coğrafi Bilgi Platformuna sunulmasını sağlamakla, görevli ve yetkilidir… ” denilmektedir.

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda, İdaremizin “Sayaç Okuma ve Fatura Dağıtımı Hizmet Alım İşi” kapsamında temin edeceği veriler; alacak takip, kayıp kaçak kontrolü, okunan-okunmayan abonelerin tespiti, arızalı sayaçların haritada görsel tespiti, su kapama- açma işlemleri ve iş emirleri takibi, abonelerin adreslerine kolay ulaşabilme ve yapılan işlerin toplanan verilerle analiz edilmesi gibi birçok işlemlerimizde kullanılacaktır. Bu nedenle, ihaleye katılacak isteklilerden; yüksek hizmet kalitesi sağlayabilmesi ve arttırabilmesi için ;

İdari Şartnamenin iş deneyim belgeleriyle ilgili maddesi;

“7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Mobil Cihaz ile su idareleri, doğalgaz ve elektrik dağıtım şirketlerine ait sayaçlarını CBS’ ye dayalı online sayaç okuma kesme bağlama ve değişim işleri benzer iş olarak değerlendirilecektir. ” şeklinde düzenlenmiştir.

İhale Komisyonunca; İdari Şartnamede belirtilen “Mobil Cihaz ile su idareleri, doğalgaz ve elektrik dağıtım şirketlerine ait sayaçlarını CBS’ ye dayalı online sayaç okuma kesme bağlama ve değişim işleri benzer iş olarak değerlendirilecektir. ” hükmü doğrultusunda, istekli tarafından tevsik edilecek İş Deneyim Belgesinin İdari Şartnamenin 7.6.’ıncı maddesine göre değerlendirilmesi gerekmektedir.

İsteklilerin Teklif Dosyasında tevsik ettikleri İş Deneyim Belgesi (İş Bitirme) EKAP üzerinden yapılan sorgulamada CBS’ye dayalı olmadığı ve 4 sıra nolu alındı belgesi ile dosyası teslim alınan Babil Enerji Taah. İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.’ nin sunmuş olduğu 2019/397643-3510555-1-1 sayılı İş Deneyim Belgesi (İş Bitirme)’ ne ait ihalenin 4734 Sayılı Kanunun 21 (b) kapsamında yapılması nedeniyle ihale dokümanı İhale Komisyonunca EKAP’ tan temin edilememiştir. İlgili İdareden alınan belgelerin incelenmesi sonucunda; “On-line Sayaç Okuma Endeks Tespiti, Faturalandırma ve Fatura Dağıtım Hizmet Alım İşi” nin CBS ye dayalı bir hizmeti kapsamadığı anlaşıldığından söz konusu İsteklinin de sunduğu İş Deneyim Belgesi (İş Bitirme) benzer iş olarak kabul edilmemiştir. …” ifadelerinin yer aldığı görülmüştür.

 

İdarece verilen cevaptan İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği ve 49 sayılı “Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” çerçevesinde 6360 Sayılı Kanun kapsamında yeni kurulan Ordu Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne ait Abone Bilgi Yönetim Sistemi alt yapısının kurulması, yeterli hale getirilmesi ve kurulan alt yapı ile CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) oluşturulması,

 

Hangi yapıdan (depo, maslak vb.) kaç abonenin su aldığının tespit edilerek bu abonelerin CBS verilerinin ayrıntılı bir şekilde mekânsal veri tabanına yerleştirilmesi ve kayıp-kaçak analizleri için hızlı ve pratik karar mekanizması oluşturulup kayıp ve kaçak kullanımda hızlı ve etkin mücadele yapılabilmesi amacıyla şikâyete konu ihalenin yapıldığı, ihaleye konu iş kapsamında temin edilecek verilerin alacak takip, kayıp kaçak kontrolü, okunan-okunmayan abonelerin tespiti, arızalı sayaçların haritada görsel tespiti, su kapama- açma işlemleri ve iş emirleri takibi, abonelerin adreslerine kolay ulaşabilme ve yapılan işlerin toplanan verilerle analiz edilmesi gibi birçok işlemlerde kullanılacağı, bu amaç doğrultusunda İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde iş deneyim belgelerinin değerlendirilmesinde dikkate alınacak benzer iş tanımının “Mobil Cihaz ile su idareleri, doğalgaz ve elektrik dağıtım şirketlerine ait sayaçlarını CBS’ ye dayalı online sayaç okuma kesme bağlama ve değişim işleri” şeklinde belirlendiği,

 

Oska Müh. Elek. İnş. Tem. San. ve Tic. Ltd. ve  (başvuru sahibi) Babil Enerji Taah. İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. ve Aypark İşletme Yön. San. Tic. Ltd. Şti. sunulan iş deneyim belgelerinin benzer işe uygun olmadığının tespit edildiği anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “… a) Benzer iş: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işleri,  

… ifade eder.” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “….

… istenilmesi zorunludur.

…” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinde “(1) İhale konusu iş veya benzer işlerle ilgili tek sözleşmeye dayalı olarak iş deneyimini gösteren belgeler değerlendirmeye alınır. Birden çok iş deneyimini gösteren belge hiçbir şekilde toplanamaz.

(2) İş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler ve benzer işe ilişkin hususlar” başlıklı 72’nci maddesinde “…72.2. İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen tevsik edici belgeler sunulacaktır. …” açıklamaları yer almaktadır.

 

İhaleye ait İdari Şartname’nin “İdareye ilişkin bilgiler” başlıklı 1’inci maddesinde “1.1. İdarenin;

Adı: Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü …” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Sayaç Okuma ve Fatura Dağıtımı Hizmet Alım İşi

b) Miktarı ve türü:

Sayaç Okuma ve Fatura Dağıtımı Hizmet Alım İşi

 

1.800.000 Adet Ücretli Tahakkuk

972.000 Adet Bilgi Tahakkuk

36.000 Adet TCKN/VDKN Güncelleme

3 Kalem Sayaç Okuma ve Fatura Dağıtımı Hizmet Alım İşi

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Ordu Sınırları Dahilinde…” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

…..

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Mobil Cihaz ile su idareleri, doğalgaz ve elektrik dağıtım şirketlerine ait sayaçlarını CBS’ ye dayalı online sayaç okuma kesme bağlama ve değişim işleri benzer iş olarak değerlendirilecektir.” düzenlemesi,

 

Bahse konu Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.3.1. …Taahhüt konusu hizmetlerin yerine getirilmesi için en az 45 (Kırk beş) kişi personel çalıştırılmalıdır. …” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İşe ait Teknik Şartname’nin “Konu ve Kapsam” başlıklı maddesinde “Bu Şartname; Ordu Büyükşehir Belediyesi OSKİ Genel Müdürlüğü’nün hizmet alanı/yetki sınırları içerisinde bulunan bütün abonelerine bu şartname konusu işle ilgili sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yeni abone olacaklar da dahil olmak üzere su sayaçlarının CBS’ye dayalı bir şekilde; Yüklenici tarafından Mobil cihazlar kullanılarak fatura bildirimlerinin online hazırlanıp abonelere bırakılması, tespit edilmiş bilgilerin online bilgisayara geri aktarılması ile ilgili iş ve işlemlerdeki hususlar” düzenlemesi,

 

Aynı Teknik Şartname’nin “Yapılacak Hizmetlere İlişkin Bilgiler” başlıklı 4’üncü maddesinde “1. İdarenin hizmet alanı/yetki sınırları içerisinde bulunan mevcut su aboneleri ve hizmet akdi süresi içerisinde yeni yapılan abonelerin de; adresine gidilerek su sayaç endeksinin okunması, mobil cihaz vasıtasıyla fatura tanzimi ve abonenin adresine bırakılması,

2. YÜKLENİCİ tarafından Web Tabanlı Coğrafî Bilgi Sistemi (CBS) Yazılımı temin edilmesi,

3. Abone adres bilgilerinin Ulusal Adres Veri Tabanı ve MAKS (Mekânsal Adres Kayıt Sistemi)’a uygun konum eşleştirilmesi,

4. Abonelerin su sayaçlarına barkod veya karekod oluşturularak takılması,

5. Abonenin lokasyonuna ait UAVT kodlarının CBS yardımıyla belirlenerek sisteme işlenmesi,

6. Abone TCKN ve VDKN bilgilerinin güncellenmesi,

7. Kaçak veya usulsüz su kullananların İdaremize bildirilmesi işlerini kapsamaktadır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Bahse konu Teknik Şartname’nin Web Tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Yazılım ve Gereksinimleri başlıklı 6’ncı maddesinde ise Yazılımın Genel Özellikleri, Web Tabanlı Harita Görüntüleme Yazılımı, Web Tabanlı Harita Düzenleme Yazılımı, Yönetim Bilgi Sistemi Entegrasyonu, Harita Tabanlı İş Süreci ve Tematik Raporlar, Yazılıma Ait Diğer Hususlar alt başlıklarında ihale konusu iş kapsamında alınacak yazılım alt yapısı hizmetinde aranacak detaylı düzenlemelere yer verilmiştir.

 

İdari Şartname’nin 2’nci maddesi ve 25’inci maddesi düzenlemeleri ile işe ait Teknik Şartname düzenlemeleri birlikte değerlendirildiğinde ihale konusu işin coğrafi bilgisi sistemi (CBS) yazılımı alt yapısının oluşturulup sayaç okuma ve fatura dağıtımı hizmeti kapsamında mobil cihazlar kullanılarak personel marifetiyle ücretli tahakkuk, bilgi tahakkuk ve abone tckn/vdkn güncelleme işlerinin Teknik Şartnamede tarif edilen şekliyle gerçekleştirilmesi işi olduğu anlaşılmıştır.

 

Aktarılan mevzuat hükümleri, tebliğ açıklamaları ve ihale dokümanı düzenlemeleri birlikte değerlendirildiğinde isteklilerin teklif dosyaları kapsamında sunmaları gereken iş deneyim belgesinin, yukarıda tarifi yapılan ihale konusu iş veya benzer iş olarak belirlenen “Mobil Cihaz ile su idareleri, doğalgaz ve elektrik dağıtım şirketlerine ait sayaçlarını CBS’ ye dayalı online sayaç okuma kesme bağlama ve değişim işleri”ne ilişkin olması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Yapılan incelemede başvuru sahibi istekli tarafından teklif dosyasında sunulan iş deneyim belgesinin Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Aboneler Daire Başkanlığı tarafından 2019/397643 İkn’li  “Online Sayaç Okuma, Endeks Tespiti, Faturalandırma ve Fatura Dağıtımı Hizmet Alımı” işi kapsamında düzenlenmiş olduğu görülmüştür. Söz konusu işin kapsamında gerçekleştirilen Sayaç Okuma, Endeks Tespiti, Faturalandırma ve Fatura Dağıtımı hizmetlerinin coğrafi bilgi sistemi yazılımı alt yapısı oluşturulup mu gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi amacıyla belgeye konu işin ihalesine ait dokümanın incelenmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

EKAP üzerinde yapılan sorgulamada 2019/397643 İkn’li ihalenin Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Aboneler Daire Başkanlığı tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21’inci maddesinin (b) fıkrası kapsamında pazarlık ihale usulü ile gerçekleştirildiği, anılan ihalenin ihale dokümanının, ihale işlem dosyasında ve 08.04.2020 tarihli ve 5844 sayılı Kurum yazısına idarece verilen 10.04.2020 tarihli ve 1667 sayılı yazısı eki olarak Kurum’a gönderilen belgeler arasında yer aldığı görülmüştür.

 

Başvuru sahibi tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu 2019/397643 İkn’li ihaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Online Sayaç Okuma, Endeks Tespiti, Faturalandırma ve Fatura Dağıtımı Hizmet Alımı İşi

b) Miktarı ve türü:

1.260.000 Adet El Terminali İle Sayaç Endeks Tespiti ve Fatura Basımı”

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Şanlıurfa İli ve İlçeleri” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuru sahibi tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu 2019/397643 İkn’li ihaleye ait Teknik Şartname’nin Konu ve Kapsam başlığı altında “Bu şartname, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğünün hizmet alanı dâhilinde bulunan Şanlıurfa İlçe merkezleri ve Kırsal abonelerinin (Bu şartname konusu iş ile ilgili sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yeni abone olacaklar da dâhil olmak üzere) el bilgisayarı ile sayaç endeksi tespiti, (on-line/off-line tahakkukun yapılması), el bilgisayarı ile fatura basımı ve tanzim edilen faturanın aboneye teslimi, bu işlerin yürütülmesi hizmeti ile ilgili hususları içerir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İncelemeye konu belgenin edinildiği ihaleye ait ihale dokümanının yukarıya aktarılan düzenlemelerinden ihale konusu iş kapsamında el bilgisayarı ile sayaç endeksi tespiti, on-line/off-line tahakkukun yapılması, el bilgisayarı ile fatura basımı ve tanzim edilen faturanın aboneye teslimi işlerinin bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu 2019/397643 İkn’li ihaleye ait Teknik Şartname incelendiğinde ihale konusu iş kapsamında gerçekleştirilecek olan el bilgisayarı ile sayaç endeksi tespiti, on-line/off-line tahakkukun yapılması, el bilgisayarı ile fatura basımı ve tanzim edilen faturanın aboneye teslimi işlerinin coğrafi bilgi sistemi yazılımı alt yapısı oluşturularak gerçekleştirileceğine yönelik bir düzenlemenin yer almadığı görülmüştür.

 

Yapılan tespit ve değerlendirmeler neticesinde başvuru sahibi tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu iş kapsamında coğrafi bilgi sistemi (CBS) yazılımı alt yapısının oluşturulması işinin bulunmadığı sonucuna varıldığından, başvuru sahibine ait teklifin, sunulan iş deneyim belgesinin ihale konusu iş ya da benzer işe uygun olmadığı yönündeki ihale komisyonu kararının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 
 
     

 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap