İhalede yeterlilikle ilgili olan (benzer iş, TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi vb ) değişikliklerin zeyilname ile yapılamayacağı.

Yayın Tarih: 05.06.2022 09:06
Özet

Zeyilname ile belli koşulların varlığı altında, yalnızca ihale dokümanında değişiklik yapılabileceği, zeyilnamenin ihale tarihinden en az on gün öncesinde istekli olabileceklerin bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde doküman indirenlerin tamamına gönderileceği, yapılan değişiklik nedeniyle ek süreye ihtiyaç duyulması halinde ihalenin zeyilname ile ertelenebileceği; İhale dokümanında belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi için düzeltme ilanının yapılmasının zorunlu olduğu anlaşılmaktadır.   Açıklanan nedenlerle, hem İhale İlanı’nda hem de İdari Şartname’de yer alan düzenlemelerin, idarece düzeltme ilanı yapılmaksızın, zeyilname yapılmak suretiyle sadece İdari Şartname’de değiştirilmesi işleminin mevzuata aykırılık teşkil ettiği ve dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com
Toplantı No : 2022/029
Gündem No : 34
Karar Tarihi : 26.05.2022
Karar No : 2022/UH.I-655

 

BAŞVURU SAHİBİ:

… Endüstriyel Çamaşır Yıkama Sanayi ve Tic. A.Ş.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2022/330820 İhale Kayıt Numaralı “Çamaşır Yıkama, Kurutma, Ütüleme, Paketleme, Depolama ve Teslimat Hizmet Alımı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından 10.05.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Çamaşır Yıkama, Kurutma, Ütüleme, Paketleme, Depolama ve Teslimat Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak … Endüstriyel Çamaşır Yıkama Sanayi ve Tic. A.Ş.nin 28.04.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 16.05.2022 tarih ve 23121 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.05.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2022/508 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idare tarafından yapılan zeyilname ile TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi yeterlik kriterinin teklif ekinde sunulacak belgeler arasından kaldırıldığı, benzer iş tanımının ise ihale mevzuatına aykırı bir şekilde, ihale konusu işin nitelik ve gerçekleştirme usulü bakımından benzer özellik göstermeyen işleri de kapsayacak şekilde değiştirildiği, yapılan her iki değişikliğin de ihale dokümanının ilana yansıyan hükümlerine ilişkin olduğu, ancak idare tarafından süresi içerisinde düzeltme ilanı yapılmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İlânın uygun olmaması” başlıklı 26’ncı maddesinde “13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilânlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz.

Ancak, 13 üncü maddede belirtilen ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilânlarda 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, 13 üncü maddeye göre yirmibeş ve kırk günlük ilan süresi bulunan ihalelerde ilânların yayımlanmasını takip eden onbeş gün diğer ihalelerde ise on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir.” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “İhale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması” başlıklı 29’uncu maddesinde “İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale  dokümanı  alanların  tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkânı sağlanır…” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması” başlıklı 26’ncı maddesinde “(1) İlan yapıldıktan sonra ihale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve ihale yeniden aynı şekilde ilan olunur.

 Ancak, teklif ve başvuruların hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi ya da idareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle dokümanda değişiklik yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin zeyilname, ihale dokümanının bir parçası olarak EKAP’a yüklenir ve ihale veya son başvuru tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin tamamına bildirim ve tebligat esasları çerçevesinde gönderilir. Ancak, belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür.

(2) Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin veya başvuruların hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale veya son başvuru tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde; tekliflerini vermiş veya başvurularını yapmış olan istekli veya adaylara teklif veya başvurularını geri çekerek, yeniden teklif verme veya başvuru yapma imkânı tanınır…” hükmü yer almaktadır.

 

Yapılan incelemede, başvuruya konu ihaleye ait İhale İlanı’nın 08.04.2022 tarihinde yayımlandığı, 26.04.2022 tarihinde bir adet zeyilname düzenlenerek EKAP üzerinden 27.04.2022 tarihinde istekli olabileceklere bildirildiği; söz konusu zeyilname ile İdari Şartname’de değişiklik yapıldığı ve 29.04.2022 olan ihale tarihinin 10.05.2022 tarihine ötelendiği tespit edilmiştir.

 

Zeyilname ile yapılan değişikliklerle;

 İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde yer alanTSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi teklif ekinde sunulacaktır” ibaresinin İdari Şartname’den çıkartıldığı;

İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde yer alanHerhangi bir kamu veya özel sektörde yapılmış olan her türlü çamaşır yıkama hizmeti alımı benzer iş olarak değerlendirilecektir” ibaresisin ise Kamu veya özel sektörde her türlü hizmet alımı veya temizlik, çamaşır yıkama malzemeleri satışı işi benzer iş olarak değerlendirilecektir” şeklinde değiştirildiği,

Değiştirilen düzenlemelerin İhale İlanı’nın 4.3.2 ve 4.4.1’inci maddelerinde de yer aldığı anlaşılmakla birlikte, yapılan değişiklikler için düzeltme ilanı yapılmadığı görülmüştür.  

 

Yukarıda aktarılan Kanun ve Yönetmelik hükümleri dikkate alındığında,

Zeyilname ile belli koşulların varlığı altında, yalnızca ihale dokümanında değişiklik yapılabileceği, zeyilnamenin ihale tarihinden en az on gün öncesinde istekli olabileceklerin bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde doküman indirenlerin tamamına gönderileceği, yapılan değişiklik nedeniyle ek süreye ihtiyaç duyulması halinde ihalenin zeyilname ile ertelenebileceği;

İhale dokümanında belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi için düzeltme ilanının yapılmasının zorunlu olduğu anlaşılmaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle, hem İhale İlanı’nda hem de İdari Şartname’de yer alan düzenlemelerin, idarece düzeltme ilanı yapılmaksızın, zeyilname yapılmak suretiyle sadece İdari Şartname’de değiştirilmesi işleminin mevzuata aykırılık teşkil ettiği ve dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

 

Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 
 
     
 
 

 

Benzer Yazılar


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap