Ortak girişimlerde özel ortak, pilot ortak veya diğer ortakların vekâletnamesi olmaksızın idareye şikâyet veya KİK’e itirazen şikayette bulunması mümkün müdür?

Özet

Danıştay 13. Dairesinin 07.04.2010 tarih ve E:2007/15200, K:2010/3017 sayılı kararı ile; “Anılan yasal düzenlemeler uyarınca, ihalelere teklif veren ortak girişimlerin, bir tüzel kişiliğe sahip olmamaları nedeniyle, bütün ortakların birlikte hareket etmeleri veya kendisine yönetim görevi verilen ortağın (pilot ortak) ortaklığın nam ve hesabına hareket etmesi gerekmekte olup, ortak girişim üyelerinden birinin vekâletname olmaksızın kendiliğinden diğerlerini […]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesinin 07.04.2010 tarih ve E:2007/15200, K:2010/3017 sayılı kararı ile;

“Anılan yasal düzenlemeler uyarınca, ihalelere teklif veren ortak girişimlerin, bir tüzel kişiliğe sahip olmamaları nedeniyle, bütün ortakların birlikte hareket etmeleri veya kendisine yönetim görevi verilen ortağın (pilot ortak) ortaklığın nam ve hesabına hareket etmesi gerekmekte olup, ortak girişim üyelerinden birinin vekâletname olmaksızın kendiliğinden diğerlerini temsil edememesi, diğerleri adına işlem yapma yetkisine sahip olamaması karşısında, herhangi bir ortak girişimin özel ortağının tek başına, ihaleyi yapan idareye ve davalı Kurum'a şikâyet/itirazen şikâyet yollarına gidebilmesi mümkün olmadığından, dava konusu ihaleye teklif veren iş ortaklığının özel ortağı olan davacı şirketin, ortak girişimi temsil etme hususunda pilot ortak olan G… Mühendislik Ltd. Şti tarafından verilmiş herhangi bir yetkisi olmaması sebebiyle tek başına şikâyet/itirazen şikâyet yoluna gidebilme imkânı bulunmamasına rağmen, dava konusu ihalede tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması üzerine iş ortaklığını temsilen yapmış olduğu itirazen şikâyet başvurusunun, iş ortaklığını temsil ve ilzama yetkili olmadığı gerekçesiyle ehliyet yönünden reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmadığından, aksi görüşle dava konusu işlemin iptali yolundaki Mahkeme kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.” gerekçesi ile “İdare mahkemesi kararının bozulmasına” karar verilmiştir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap