İhaleyi yapan idarenin 10 günlük süre içerisinde cevap vermeyen bu süre bittikten sonra itirazen şikayet süresi içerisinde cevap vermek suretiyle istekliyi yanıltması durumu hk.

Özet

Uyuşmazlıkta, davacının 18.09.2015 tarihinde ihaleyi yapan idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, ihaleyi yapan idarenin 10 günlük süre içerisinde cevap vermediği, bu süre bittikten sonra itirazen şikayet süresi içerisinde davacıya cevap vermek suretiyle davacıyı yanılttığı, davacının da şikayetin reddine ilişkin işlemden itibaren süresi içerisinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu görülmektedir.
Bu durumda, davacının Kamu İhale Kurumu’na yapmış olduğu itirazen şikayet başvurusunun süresinde olduğu anlaşıldığından, başvurunun süre yönünden reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

B… İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 27.08.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İlimiz Mutki İlçesi İkizler Köyü Ek 4 Derslik” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 16.10.2015 tarih ve 83155 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulması üzerine Kamu İhale Kurulunun 27.10.2015 tarih ve 2015/UY.IV-2888 sayılı kararı ile “Başvurunun reddine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali istemiyle, İ…ta İnş. Taah. San. Tic. Kool. Şti.  tarafından açılan davada, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 31.12.2015 tarih ve E:2015/2930, K:2015/2978 sayılı kararı ile ‘davanın reddine’ karar verilmesi üzerine yapılan temyiz incelemesi sonucunda Danıştay 13. Dairesince verilen 01.06.2016 tarih ve E:2016/1430 ve K:2016/2018 sayılı kararı ile “Dosyanın incelenmesinden, uyuşmazlık konusu ihalede davacı şirketin, en avantajlı teklif sahibi şirket tarafından sunulan iş deneyim belgelerinin güçlendirme işlerine ait olduğu ve benzer iş tanımına uygun olmadığı, anılan isteklinin teklifinin idarece geçerli kabul edilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddiaları ile davalı idareye itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, davalı idarece yapılan inceleme neticesinde, davacı şirketin, 18.09.2015 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece on günlük süre içerisinde şikayete ilişkin bir karar alınmadığı, 06.10.2015 tarihinde alınan kararın ise başvuru sahibinin beyanına göre aynı gün şikayetçiye tebliğ edildiği, şikayetçinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun anılan hükümleri gereği, idarenin 10 günlük karar verme süresinin bitimini takip eden on günlük süre içinde ve en geç 08.10.2015 tarihinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu sürenin bitiminden sonra 16.10.2015 tarihinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu gerekçesiyle başvurunun süre yönünden reddine karar verildiği, bunun üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlıkta, davacının 18.09.2015 tarihinde ihaleyi yapan idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, ihaleyi yapan idarenin 10 günlük süre içerisinde cevap vermediği, bu süre bittikten sonra itirazen şikayet süresi içerisinde davacıya cevap vermek suretiyle davacıyı yanılttığı, davacının da şikayetin reddine ilişkin işlemden itibaren süresi içerisinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu görülmektedir.

Bu durumda, davacının Kamu İhale Kurumu’na yapmış olduğu itirazen şikayet başvurusunun süresinde olduğu anlaşıldığından, başvurunun süre yönünden reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır. ” şeklinde gerekçe gösterilerek Mahkeme kararının bozulmasına, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap