ihale-soru-cevap-logo.png

" şartnamenin " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale ilanı 4. Madde ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler maddesi altında 4.2 maddesinde idarece ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirlenmemiştir .Ancak idari şartnamede madde 5.1 içerisinde (f )maddesine yetki belgesi şartı yazıyor .Bu durumda yetki belgesi sahibi olmayan kişi ihaleye teklif verebilir mi? << Devamını Oku>> [140]


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yüklenici kendisine verilen projelerin, teknik belgelerin, teslim edilen işyerinin, malzemenin veya talimatın sözleşme ve eklerinde bulunan hükümlere aykırı olduğunu veya teknik ve sanat kurallarına uymadığını ileri sürerse bu husustaki karşı görüşlerini teslim ediliş veya talimat alış tarihinden başlayarak 15 gün içinde hem kontrol teşkilatına, hem de idareye yazı ile bildirmek zorundadır. Bu süre aşılınca müteahhidin itiraz hakkı kalmaz. Müteahhidin iddia ve itirazlarına rağmen idare işi kendi << Devamını Oku>> [579]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2013/UH.II-4645 Sayılı Kararında: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinde “Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına << Devamını Oku>> [1179]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

       Kamu İhale Kurulunun 2008/UH.I-4611 Sayılı Kararında:      4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 24 üncü maddesinde ihale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemeyeceği hükmüyle birlikte ihale ilanında zorunlu olarak bulunması gereken hususlar belirtilmiş, ancak idari şartnamenin “Diğer Hususlar” bölümünde yer alan düzenlemelerin ihale ilanında zorunlu bulunması gereken konular << Devamını Oku>> [462]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

     Kamu İhale Kurulunun 2010/UM.III-235 Sayılı Kararında:      İhalelerde tesis edilecek rekabet ortamından umulan faydanın, ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması olduğu, idarelerin şartnamelerde düzenleme yaparken fonksiyonelliği sağlamak ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlamakla yükümlü olduğu, ancak fırsat eşitliği kavramının şartnamelerin sadece firmaların & << Devamını Oku>> [472]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2012/UH.II-473 Sayılı Kararında: Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde; fazla çalışma yapılacak hallerde, toplam fazla çalışma saatine ihale dokümanında yer verilmesi gerektiğinin belirtilmesine rağmen idarece idari şartnamede fazla çalışmaya ilişkin her hangi bir düzenleme yapılmadığı, bununla birlikte teknik şartnamede idarenin ihtiyacına göre fazla çalışma yaptırılabileceğinin belirtildiği, bu durumda idari ş << Devamını Oku>> [1037]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

        Kamu İhale Kurulunun 2010/UH.II-3992 Sayılı Kararında:        Mevzuat hükümleri doğrultusunda, Kanun koyucunun ilan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmamasını esas olarak gördüğü, değişiklik yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda ise düzeltme ilanı yapılmasını öngördüğü, usulüne uygun yapılmayan ilanların geçersiz olacağı ve usule uygun yeni bir ilan yapı << Devamını Oku>> [476]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İyi akşamlar hocam, kurumumuzda yaptırılacak olan arazi hazirligi ihalesinde işin süresi boyunca 2 adet teknik eleman isteycegiz teknik şartname de bunu ayrıntılı bir şekilde yazdık ve yaklaşık maliyete koyduk. İhale dokümanında yer alan birim fiyat teklif cetveline teknik elaman ile ilgili bir satır koymalimiyiz? Teklik cetvelinde yazmazak idari şartnamede 25. Madde de teklif fiyata dahil […] << Devamını Oku>> [183]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba hocam, yaptığımz kontrolorluük ve danışmanlık hizmet alımı ihalesinde Teknik şartnamede ; çalıştırılacak olan tekniik personelin bilgileri özet tablosunu ve tebliğin 86.6 maddesi gereğince teklfilerinin ekinde sunmalarını istedik ve idari şartnamede 7.5.4 maddesinde teknik şartnamede istenen belgeler diye belirttik ihalemiz gerçekleşti..ihale dökümanlarmıza ihale ilan süresinde bir itiraz olmadı..isteklilerin bazıları personel özet tablolarını << Devamını Oku>> [192]