İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde sayılmayan bir belge gerekçe gösterilerek ilk oturumda istekli değerlendirme dışı bırakılabilir mi?

Özet

Kamu İhale Kurulunun 2013/UH.II-4645 Sayılı Kararında: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinde “Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre […]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2013/UH.II-4645 Sayılı Kararında:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinde “Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Kanunun 36 ncı maddesine göre ihale komisyonunca ilk oturumda yapılacak iş ve işlemler” başlıklı 16.2’nci maddesinde “…16.2.3 4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca aday veya isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığına ilişkin kontrolün her bir belge için ayrı ayrı yapılması gerekmektedir. Kuruma ulaşan görüş taleplerinden ve itirazen şikayet başvurularından, bazı idarelerin bu tutanağı her bir belgenin durumunu belirtecek şekilde düzenlemedikleri, gruplandırılmış şekilde düzenlenmiş tutanak üzerinden yapılan değerlendirmelerde idareler ile adaylar veya istekliler arasında ihtilaflar ortaya çıktığı görülmüştür. Uyuşmazlıklara meydan vermemek amacıyla, İhale Uygulama Yönetmeliklerinin “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına” ilişkin maddelerinde yer alan düzenlemeler çerçevesinde işlem yapılması gerekmektedir.

16.2.4. 4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin ikinci fıkrası ile İhale Uygulama Yönetmeliklerinin “Yaklaşık maliyete ilişkin ilkeler” başlıklı maddesi uyarınca, ihale komisyonu tarafından yaklaşık maliyetin, teklif fiyatları ile birlikte, pazarlık usulü ile yapılan ihalede ise son yazılı fiyat teklifleri ile birlikte açıklanması gerekmektedir. Bu çerçevede, ihale komisyonu tarafından 4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca teklif zarflarının incelenmesinin ardından, teklif zarfları açılmadan önce yaklaşık maliyet açıklanacaktır. Ancak, isteklilerce sunulan teklif zarflarının hiçbirinin Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olmadığının anlaşılması halinde yaklaşık maliyet açıklanmayacaktır.”açıklaması bulunmaktadır.

4734 sayılı Kanun’un 36’ncı maddesinde, ihalenin ilk oturumunda belgeleri eksik olan isteklilerin tutanakla tespit edileceği belirtilmiş olup, ilk oturumda hiçbir teklifin reddine ya da kabulüne karar verilemeyecektir. Bu çerçevede ihale komisyonunca ilk oturumda herhangi bir yeterlik belgesine ilişkin olarak “yok” tespiti yapılmış olsa da, belgesi eksik olan istekli tekliflerin ayrıntılı olarak değerlendirildiği ikinci oturumda değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Diğer yandan yukarıda anılan mevzuat hükümlerine göre, ihalenin ilk oturumunda istekliler, isteklilerin teklif ettiği fiyatlar ve yaklaşık maliyet tutarının açıklanması zorunludur. Söz konusu düzenleme ile ihale işlemlerinin “saydamlık” ilkesi çerçevesinde gerçekleştirilebilmesi sağlanmaktadır. İhalenin karara bağlanmasında belirleyici işlevi bulunan yaklaşık maliyet ile isteklilerin teklif fiyatlarının herkesin huzurunda açıklanması ile daha sonra yapılacak değerlendirmeler sırasında herhangi bir itirazla karşılaşılmaması amaçlanmaktadır.

Başvuru konusu ihalenin ilk oturumunda, ihale komisyonunun yalnızca belgeleri tam olan isteklilerin teklif fiyatlarını açıklaması, belgelerinin eksik olduğu yönünde tespitinin bulunduğu isteklilerin teklif fiyatını açıklamaması 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde yer alan temel ilkelerden “saydamlık, eşit muamele ve güvenirlik” ilkelerinin ihlaline yol açan esaslı bir usul hatasıdır.

İhalenin ilk oturumunda gerçekleştirilen işlemlerin geri alınmasının mümkün olmadığı dikkate alındığında, söz konusu aykırılığın ihalenin iptalini gerektirdiği sonucuna varılmıştır.

Bununla birlikte başvuru sahibinin “Hatay il sınırları içerisinde yemek mutfağının bulunduğuna dair belge”nin ihaleye katılma aşamasında değil; sözleşme aşamasında istenilmesi nedeniyle anılan belgenin sunulmadığı”na yönelik iddiası incelendiğinde aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

4734 sayılı Kanun’un “İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği ve idari şartnamede yer alması zorunlu hususlar” başlıklı 27’nci maddesinde “isteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri”nin İdari Şartname’de belirtilmesinin zorunlu olduğu hüküm altına alınmıştır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin  “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 28’inci maddesinin ikinci fıkrasında “Yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirmesinde aranılacak kriterlerin, ihale veya ön yeterlik ilanı ile idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde ya da davet yazısında belirtilmesi zorunludur.” hükmüne yer verilmek suretiyle, ihalelerde tekliflerle birlikte sunulması istenilen yeterlik belgelerinin idari şartnamede belirtilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

İncelemeye konu ihaleye ilişkin İdari Şartname’nin “Diğer hususlar” başlıklı 47’nci maddesinde ve Teknik Şartname’nin 42’nci maddesinde yapılan düzenlemelerde “Hatay il sınırları içerisinde yemek mutfağının bulunduğuna dair belge”nin “ihaleyi alan yüklenici”  tarafından sunulması gerektiği belirtilmiştir.

Söz konusu belge her ne kadar İdari Şartname’nin 47’nci maddesinde istenilmiş ise de, belgenin İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde sayılmadığı ve ihaleye katılan “istekliler” tarafından değil, “yüklenici” tarafından sunulmasının istenildiği, dolayısıyla sözleşme aşamasında sunulması gereken bir belge olduğu göz önünde bulundurulduğunda, başvuru sahibi H… A…- A…Yemek, A.G.V Gıda Yem. Tem. İnş. Taş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti., S…Gıda Bes. Taş. Tem. Güv. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve B… Gıda Tur. İnş. Tem. Tem. Orm. Ürn. İth. İhr. Ltd. Şti.nin yeterlik belgesi niteliğini haiz olmayan “H… il sınırları içerisinde yemek mutfağının bulunduğuna dair belge”leriteklif dosyası kapsamında sunmaları durumu bir değerlendirme dışı bırakma gerekçesi teşkil etmeyecektir. Bu itibarla söz konusu isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun bulunmadığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap