ihale-soru-cevap-logo.png

" Yapım " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bu duruda ilgili “arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı sözleşmesi”nin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 46’ncı maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen “arsa karşılığı inşaat işlerine” ilişkin olduğu; nitekim sözleşmenin 6’ncı maddesinde yer verilen bedelin, idarenin sahip olduğu arsaların satış geliri karşılığında bu arsalarda inşaat işlerinin yükleniciye yaptırılması amacıyla, gerçekleştirilecek yapım işi ile ortaya çıkacak bağımsız bölümlerin satışından elde edilecek gelirin, ar << Devamını Oku>> [883]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Başvuru sahibinin sunduğu iş bitirme belgesine konu işin sözleşme tarihinin 22.11.2010 olduğu, iş bitirme belgesine konu işteki sığınak binası yapılması işinin tutarının 473.629,72 TL olduğu, ayrıca ihale ilan tarihinin 06.09.2012 olduğu anlaşıldığından, bu iş bitirme belgesine konu işin ihaledeki benzer işe konu kısmının güncellenmiş tutarının 540.422,97 TL olduğu, bu güncellenmiş tutarın (540.422,97 TL) İdari Şartname’nin 7’nci maddesi uyarınca başvuru sahibinin teklif bedelinin (3.781.000,00 << Devamını Oku>> [1030]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bu itibarla başvuru sahibine ait birim fiyat teklif cetvelinde yer alan söz konusu 3 iş kaleminin birim fiyatı ile miktarını çarpılması işlemi sonucunda elde edilmesi gereken tutar ile birim fiyat teklif cetvelinde yer alan tutarların birbirinden farklı olması hususunun aritmetik hatadan kaynaklandığı tespit edilmiştir. Netice itibariyle, başvuru sahibi tarafından hem birim fiyat teklif cetveli standart formuna uygun olarak teklif sunulmadığı, hem de teklif cetvelinde aritmetik hata yapıldığı an << Devamını Oku>> [1486]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Anılan hükümde düzenlenen ihaleye katılıma ilişkin kısıtlamalar, madde hükmünün gerekçesiyle ve Kanun’un temel ilkelerini düzenleyen 5’inci maddesi ile birlikte değerlendirildiğinde, yapım işine ait projelerin, teknik dokümanın ve yaklaşık maliyetin hazırlanması aşamasında doğrudan veya dolaylı olarak görev alanların ve bunların ortaklık veya yöneticilik ilişkisi içinde oldukları gerçek veya tüzelkişilerin, o işin ihalesine katılmalarının, kendileri lehine ve diğer istekliler aleyhine avantaj sa << Devamını Oku>> [862]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bu çerçevede, ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin, EKAP üzerinden temin edilebilmesi ve teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartların aranmayacağı hükmü dikkate alındığında, söz konusu belgenin EKAP’a kayıt edilerek düzenlendiği anlaşıldığından, başvuru sahibinin teklifinin, iş deneyim belgesinin fotokopi olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata uyarlık görülmemiştir. << Devamını Oku>> [1228]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2010/UY.III-3187Sayılı Kararında: … Regülatörü ve HES inşaatı işinin asıl yüklenicisinin E… Enerji A.Ş. olduğu, E… Enerji A.Ş:’nin ise işin alt yapı kısmını M… İnş. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne yaptırmak üzere aralarında inşaat sözleşmesi imzaladıkları, dolayısıyla M… İnş. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin alt yüklenici konumunda olduğu, 10.03.2010 tarihli sözleşme, söz [&hel << Devamını Oku>> [680]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 17’nci maddesinin altında yer alan Standart Form-KİK 011.2/Y’nin a bendinde “ihale tarihi ile mezuniyet tarihi aynı yıl ise iş deneyim 1 yıl olarak kabul edilir” açıklamasının yer aldığı, iş deneyim belgesi güncelleştirme ve değerlendirme formu incelendiğinde mezuniyet tarihinden itibaren 1 yıl dolmadan da ihaleye katılınabileceği, dolayısıyla yapılan ihalenin mevzuata aykırı olduğu yönündeki iddiasına ilişk << Devamını Oku>> [2087]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Münferit temsil ve ilzama yetkisi bulunan Yönetim Kurulu Başkanı imzalı teklif mektubu ile katılan başvuru sahibinin, imza sahibinin teklif vermeye yetkili olduğuna ilişkin olarak İdari Şartname’nin 7.1.b.2’nci maddesi gereği olarak sunması gereken Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ve imza sirkülerini, Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği’nin 38’inci maddesine uygun olarak sunduğu; ayrıca iş deneyimi tevsik amacıyla da ilgili idarece mevcut ticari unvanına göre yeniden düzenlenmiş iş bitirme belges << Devamını Oku>> [1984]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 17’nci maddesinin altında yer alan Standart Form-KİK 011.2/Y’nin a bendinde “ihale tarihi ile mezuniyet tarihi aynı yıl ise iş deneyim 1 yıl olarak kabul edilir” açıklamasının yer aldığı, iş deneyim belgesi güncelleştirme ve değerlendirme formu incelendiğinde mezuniyet tarihinden itibaren 1 yıl dolmadan da ihaleye katılınabileceği, dolayısıyla yapılan ihalenin mevzuata aykırı olduğu yönündeki iddiasına ilişk << Devamını Oku>> [1727]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü tarafından yazılan cevabi yazı ile “Bahse konu işte 4 4211 01 01 1050560 021 18-001 işyeri sigorta sicil numarası ile alt yüklenici firmaya iş yeri dosyası açılmış olup işe ait Sosyal Güvenlik Kurumu Sigortalı Hizmet Listeleri ekte gönderilmiştir.” ifadelerine yer verildiği, söz konusu yazı ekinde aylar itibariyle idareye Denkyol İnşaat Elektrik Yol Yapım ve Bakım Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. adına düzenlenmiş Sosyal Güvenlik Kurumu Sigortalı Hizmet Listeler << Devamını Oku>> [1047]