Geçici teminat mektubunda idarenin adresinin yanlış yazılması dolayısıyla teklif değerlendirme dışı bırakılır mı?

Özet

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin eki olan KİK024.1/H numaralı geçici teminat mektubu standart formu incelendiğinde, ihaleyi yapan idarenin adı, ihale konusu iş, isteklinin adı ve soyadı ya da ticaret unvanı, geçici teminat tutarı, bankanın adı, teminat süresi, teminat mektubunun altında banka ve şubenin adı ile yetkililerin adı, unvanı ve imzası bilgilerinin belirtilmesinin zorunlu tutulduğu ancak idarenin adres bilgisinin geçici teminat mektubunda yer verilmesi zorunlu unsurlardan olmadığı anlaşılmaktadır. Yukarıda yapılan tespitler ve alıntısı yapılan mevzuat hükümleri çerçevesinde, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan geçici teminat mektubunda usulüne uygun teminat olma niteliğini etkileyen bir hatanın veya eksikliğin yer almadığı, teminat mektubunda bulunması gerekli olmayan idare adresine yer verilmiş olmasının ve ilgili adresin yanlışlığının ise teminat mektubunun esasını etkilemediği sonucuna ulaşılmıştır.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No

: 2014/075

Gündem No

: 1

Karar Tarihi

: 12.11.2014

Karar No

: 2014/UH.III-3655

 

Şikayetçi: 

İ…l Çevre Arıtım İnşaat Mühendislik Ve Müteahhitlik A.Ş. 

İhaleyi Yapan Daire: 

Lüleburgaz Belediyesi Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü 

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

23.10.2014 / 35699 

Başvuruya Konu İhale: 

2014/89058 İhale Kayıt Numaralı "Atıksu Arıtma Tesisi, Pompa İstasyonu Ve Boru Hattı İşletilmesi İçin Hizmet Alımı İşi" İhalesi 

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 

Karar: 

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:    

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ

 

BAŞVURU SAHİBİ:

İ…l Çevre Arıtım İnşaat Mühendislik ve Müteahhitlik A.Ş.,

Oğuzlar Mah. 1370. Sok. No: 18/5 Balgat Çankaya/ANKARA

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Lüleburgaz Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü,

Özerler Mahallesi Hal Sokak No: 1 39750 Lüleburgaz/KIRKLARELİ

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2014/89058 İhale Kayıt Numaralı “Atıksu Arıtma Tesisi, Pompa İstasyonu ve Boru Hattı İşletilmesi İçin Hizmet Alımı İşi” İhalesi

 

KURUMCA YAPILAN İNCELEME:

            Lüleburgaz Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından 27.08.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Atıksu Arıtma Tesisi, Pompa İstasyonu ve Boru Hattı İşletilmesi İçin Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak İ…l Çevre Arıtım İnşaat Mühendislik ve Müteahhitlik A.Ş.nin 10.10.2014tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 15.10.2014 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 23.10.2014 tarih ve 35699 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.10.2014 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2014/3122 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan V…a Tech Wabag Su Tekn. Tic. Ltd. Şti. firmasına ait geçici teminat mektubunun adres beyanı bölümünde hata bulunduğu, söz konusu hata nedeniyle ilgili isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İhale konusu iş, Lüleburgaz Belediyesi dâhilinde 5 adet teknik personel ve 4 adet iş makinesi ile 60 ay süre ile atık su arıtma tesisi, pompa istasyonu ve boru hattı işlettirilmesidir.

 

            Başvuru sahibi istekli tarafından ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu geçici teminat mektubunda idarenin adresinin yanlış yazılmış olması nedeniyle bu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği ileri sürülmektedir. Buna mukabil idarece, adres bilgisindeki hatanın esasa etkili bir aykırılık teşkil etmediği, dolayısıyla geçici teminat mektubunun geçerli olduğu ifade edilmektedir.

 

            İhale üzerinde bırakılan V…a Tech Wabag Su Tekn. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan geçici teminat mektubunda, idarenin adres bilgisi belirtilmiş,  ancak idarenin güncel adresi olan “Özerler Mahallesi Hal Sokak No:1 Lüleburgaz/Kırklareli” yerine sehven “Güzeltepe Mahallesi Alibey Caddesi Özerler Mahallesi Hal Sokak No:1 Lüleburgaz/Kırklareli” yazıldığı tespit edilmiştir.

 

Buna karşın, idarenin bahse konu teminat mektubunu doğrulatmak üzere bu mektubu düzenleyen Türkiye İş Bankası A.Ş. Yabancı Sermayeli Şirketler/İ…l Şubesi’nden alınan çift imzalı yazı ile teyidini yaptığı görülmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Teminat mektupları” başlıklı 35’inci maddesinin “Bu Kanun kapsamında verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şeklini tespite Kamu İhale Kurumu yetkilidir…” şeklindeki hükmü ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teminatlar” başlıklı 55’inci maddesinin dördüncü fıkrasında “ İstekli veya yüklenici tarafından, teminat olarak banka teminat mektubu verilmesi halinde, bu teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlara uygun olması zorunludur. Standart formlara uygun olarak düzenlenmemiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.” düzenlemesi mucibince, istekliler tarafından sunulacak banka teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekmektedir.       

             

Bu çerçevede, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin eki olan KİK024.1/H numaralı geçici teminat mektubu standart formu incelendiğinde, ihaleyi yapan idarenin adı, ihale konusu iş, isteklinin adı ve soyadı ya da ticaret unvanı, geçici teminat tutarı, bankanın adı, teminat süresi, teminat mektubunun altında banka ve şubenin adı ile yetkililerin adı, unvanı ve imzası bilgilerinin belirtilmesinin zorunlu tutulduğu ancak idarenin adres bilgisinin geçici teminat mektubunda yer verilmesi zorunlu unsurlardan olmadığı anlaşılmaktadır.          

 

Yukarıda yapılan tespitler ve alıntısı yapılan mevzuat hükümleri çerçevesinde, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan geçici teminat mektubunda usulüne uygun teminat olma niteliğini etkileyen bir hatanın veya eksikliğin yer almadığı, teminat mektubunda bulunması gerekli olmayan idare adresine yer verilmiş olmasının ve ilgili adresin yanlışlığının ise teminat mektubunun esasını etkilemediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu itibarla, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap