Geçici teminat mektubunda işin adının “ortaöğretim” yerine “ilköğretim” yazılması değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi olur mu?

Özet

Başvuru sahibi E…e Mekanik Mühendislik İnşaat Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait teklifin, teklif ekinde sunulmuş olan geçici teminat mektubunda işin adının yanlış yazılmış olması gerekçe gösterilerek değerlendirmeye alınmadığı anlaşılmış olup, söz konusu geçici teminat mektubu incelendiğinde, Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Çiğli Şubesince 06.08.2014 tarihli ve 262.100347.555 sayı ile düzenlenmiş olan geçici teminat mektubunun teminat tutarı ve süresinin idari şartnamede belirtilen kriterleri karşıladığı, idarenin adının ihale dokümanında yer aldığı şekliyle tam ve doğru olarak yazıldığı, ancak ihale kayıt numarasına yer verilmemiş olduğu ve işin adının ise “Datça Ortaöğretim Öğrenci Pansiyonu İnşaatı Yapım İşi” yerine “Datça İlköğretim Öğrenci Pansiyonu İnşaatı Yapım İşi” olarak yazıldığı görülmüştür. Yukarıda yer verilen mevzuat hüküm ve açıklamaları birlikte değerlendirildiğinde, geçici teminat mektubunda yer alan ihale konusu işin adının belgenin esaslı unsuru olduğu, geçici teminatın gelir kaydedilmesini gerektirecek bir durumun olması halinde idare tarafından geçici teminat mektubunun bankadan tahsilinin yapılamayacağı ihtimalinin mevcut olduğu ve bu durumun geçici teminat mektubunun düzenlenme amacıyla uyuşmayacağı göz önüne alındığında, başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No

: 2014/075

Gündem No

: 7

Karar Tarihi

: 12.11.2014

Karar No

: 2014/UY.III-3661

 

Şikayetçi: 

E…e Mekanik Mühendislik İnşaat Gıda Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi 

İhaleyi Yapan Daire: 

Muğla Valiliği/Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı 

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

10.10.2014 / 33989 

Başvuruya Konu İhale: 

2014/71658 İhale Kayıt Numaralı "Datça Ortaöğretim Öğrenci Pansiyonu İnşaatı Yapım İşi" İhalesi 

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 

Karar: 

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:    

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ

 

BAŞVURU SAHİBİ:

E…e Mekanik Mühendislik İnşaat Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi,

Bostanlı Mah. 2017 Suat Gürbüzer Sok. No:17 Kat:1 D:1 Karşıyaka/İZMİR

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Muğla Valiliği/Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı,

Emirbeyazıt Mah. Recai Güreli Cad. 15 48000 MUĞLA

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2014/71658İhale Kayıt Numaralı “Datça Ortaöğretim Öğrenci Pansiyonu İnşaatı Yapım İşi” İhalesi

 

KURUMCA YAPILAN İNCELEME:

            Muğla Valiliği/Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından 07.08.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Datça Ortaöğretim Öğrenci Pansiyonu İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak E…e Mekanik Mühendislik İnşaat Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 18.09.2014 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 26.09.2014 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 10.10.2014 tarih ve 33989 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan10.10.2014 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2014/3010 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

07.08.2014 tarihinde ihalesi yapılan “Datça Ortaöğretim Öğrenci Pansiyonu İnşaatı Yapım İşi”ne ilişkin olarak sunulan geçici teminat mektubunda işin adının “Datça İlköğretim Öğrenci Pansiyonu İnşaatı Yapım İşi” olarak yazıldığı gerekçesi ile tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, oysa söz konusu ihaleye yönelik olarak sunulan geçici teminat mektubunda işin adının ortaöğretim yerine ilköğretim yazılmasının, geçici teminat mektubunun tazminine engel teşkil etmeyeceği bu nedenle firmalarının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak:

İdari Şartnamenin 2’nci maddesinde ihale konusu işin adının, “Datça Ortaöğretim Öğrenci Pansiyonu İnşaatı Yapım İşi” şeklinde belirtildiği anlaşılmıştır.

 

            İnceleme konusu ihaleye ait İdari Şartname’nin “Geçici Teminat” başlıklı 26’ncı maddesinde “26.1. İstekliler, teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

            26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen tekliflere bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

            26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 04.12.2014 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

            26.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, İdare tarafından istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Teminat mektupları” başlıklı 35’inci maddesinde “Bu Kanun kapsamında verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şeklini tespite Kamu İhale Kurumu yetkilidir.

 

32 nci maddeye göre belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. Kesin teminat mektuplarının süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir.

 

İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.”hükmü,

 

Aynı Kanunun “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinin son fıkrasında “İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.” hükmü ile,

 

            “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinin son fıkrasında “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

 

            Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teminatlar” başlıklı 56’ncı maddesinin dördüncü fıkrasında, “İstekli veya yüklenici tarafından, teminat olarak banka teminat mektubu verilmesi halinde, bu teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlara uygun olması zorunludur. Standart formlara uygun olarak düzenlenmemiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.” hükmü bulunmaktadır.

 

            Anılan Yönetmeliğin ekinde yayımlanan KİK023.1/Y numaralı Geçici Teminat Mektubu’na ilişkin standart formda muhatap idarenin adı, işin adı, geçici teminat mektubunu sunan isteklinin adı ve soyadı/ticaret unvanı, geçici teminatın tutarı ve teminatı veren bankanın adı ve hangi tarihe kadar geçerli olduğu hususları, isteklilerce doldurulması zorunlu alanlar olarak belirtilmiştir.

 

            Yönetmeliğin “Uygulanacak ihale usulünün tespiti ve ihale kaydı” başlıklı 12’nci maddesinin ikinci fıkrasında “İhale ve/veya ön yeterlik dokümanının hazırlanmasından önce idare tarafından EKAP üzerinden ihale kaydı yapılır. İhale kaydı yapılan her bir ihaleye ihale kayıt numarası verilir ve bu aşamadan sonra ihale ile ilgili yapılacak her işlemde bu numara kullanılır.” hükmüne yer verilmiştir.

 

            Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde ihale kayıt numarası (İKN); EKAP üzerinden kaydı yapılan her bir ihaleye verilen ihale kayıt numarası olarak tanımlanmıştır.

 

           Başvuru sahibi E…e Mekanik Mühendislik İnşaat Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait teklifin, teklif ekinde sunulmuş olan geçici teminat mektubunda işin adının yanlış yazılmış olması gerekçe gösterilerek değerlendirmeye alınmadığı anlaşılmış olup, söz konusu geçici teminat mektubu incelendiğinde, Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Çiğli Şubesince 06.08.2014 tarihli ve 262.100347.555 sayı ile düzenlenmiş olan geçici teminat mektubunun teminat tutarı ve süresinin idari şartnamede belirtilen kriterleri karşıladığı, idarenin adının ihale dokümanında yer aldığı şekliyle tam ve doğru olarak yazıldığı, ancak ihale kayıt numarasına yer verilmemiş olduğu ve işin adının ise “Datça Ortaöğretim Öğrenci Pansiyonu İnşaatı Yapım İşi” yerine “Datça İlköğretim Öğrenci Pansiyonu İnşaatı Yapım İşi” olarak yazıldığı görülmüştür.

 

       Yukarıda yer verilen mevzuat hüküm ve açıklamaları birlikte değerlendirildiğinde, geçici teminat mektubunda yer alan ihale konusu işin adının belgenin esaslı unsuru olduğu, geçici teminatın gelir kaydedilmesini gerektirecek bir durumun olması halinde idare tarafından geçici teminat mektubunun bankadan tahsilinin yapılamayacağı ihtimalinin mevcut olduğu ve bu durumun geçici teminat mektubunun düzenlenme amacıyla uyuşmayacağı göz önüne alındığında, başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap