Geçici teminat mektubundaki bilgiler tamamlanabilir mi?

Özet

Bu şekilde oluşacak yanlışlıkların 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırılık teşkil edip etmediği hususunun işin esasını etkileyip etkilemediğine göre değerlendirilmesi ve geçici teminatın gelir kaydedilmesini gerektirecek bir durumun olması halinde bankadan tahsilinin yapılmasına engel teşkil edecek bir durumun bulunmaması gerekmektedir.

Bu bağlamda EKAP üzerinden yapılan incelemede, söz konusu idarenin benzer isimde başka bir ihalesinin bulunmadığı görülmüş olup; şikâyete konu geçici teminat mektubunda işin adında yer alan “-1” ibaresinin eksikliğinin teminatın iradı konusunda engel teşkil etmeyeceği, ayrıca şikâyete konu geçici teminat mektubunda ihale konusu işin adındaki, “-1” ibaresinin bulunmamasının ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin idareye sunduğu teminat mektubunun kabul edilerek anılan isteklinin teklifinin değerlendirmeye alınması gerektiği anlaşılmıştır.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No        : 2016/035

Gündem No      : 26

Karar Tarihi         : 15.06.2016

Karar No              : 2016/UY.III-1549

Şikayetçi:

Y… Mühendislik Ve Yapı Kimyasalları San. Ve Tic. Ltd. Şti.

 

İhaleyi Yapan Daire:

İstanbul Su Kanal İdaresi İski Genel Müdürlüğü

 

Başvuru Tarih ve Sayısı:

10.05.2016 / 28468

 

Başvuruya Konu İhale:

2016/69331 İhale Kayıt Numaralı "İstanbul İçmesuyu Arıtma Tesisleri Bakım Onarım İşleri-1" İhalesi

 

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

 

Karar:

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:   

Başkan: Hamdi GÜLEÇ

Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Y… Mühendislik ve Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

İstanbul Su Kanal İdaresi Genel Müdürlüğü,

Güzeltepe Mahallesi Alibey Caddesi No: 7 34060 Eyüp/İSTANBUL

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2016/69331 İhale Kayıt Numaralı “İstanbul İçmesuyu Arıtma Tesisleri Bakım Onarım İşleri-1” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İstanbul Su Kanal İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 07.04.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İstanbul İçmesuyu Arıtma Tesisleri Bakım Onarım İşleri-1” ihalesine ilişkin olarak Y… Mühendislik ve Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti. nin 03.05.2016 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 06.05.2016 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 10.05.2016 tarih ve 28468 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.05.2016tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2016/1154 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, teklif sunmuş oldukları ihaleye ait kesinleşen ihale kararında kendilerinin teklifinin geçici teminat mektubunun uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığının belirtildiği ve geçerli teklif kalmaması sebebiyle ihalenin iptal edildiği, ancak sundukları geçici teminat mektubu üzerinde ihale konusu işin adının “İstanbul İçme Suyu Arıtma Tesisleri Bakım Onarım İşleri-1” olması gerekirken bankaca sehven “İstanbul İçme Suyu Arıtma Tesisleri Bakım Onarım İşleri” yazıldığı, idare tarafından ilgili banka şubesinden istenen 18.04.2016 tarihli teyit yazısında “-1” ibaresinin eklendiği, bankanın riski her hâlükârda karşılayacağının belirten yazıyı idareye verdiği, kesin teminat mektubunda bu hatanın ortadan kalkacağı, bu nedenle idarece alınan ihalenin iptali kararının iptalinin gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

İhale işlem dosyasında yer alan bilgi ve belgelerden şikâyete konu ihalenin İstanbul Su Kanal İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 07.04.2016 tarihinde açık ihale usulüyle ve birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen “İstanbul İçmesuyu Arıtma Tesisleri Bakım Onarım İşleri-1” işi olduğu, işin miktarı ve türünün “İSKİ İkitelli İçmesuyu Arıtma Tesisi Taşoluk İçmesuyu Arıtma Tesislerinde hızlı kum filtre plaklarının yenilenmesi, yüzey izolasyonlarının yapılması ve diğer müteferrik bakım ve onarımlar” şeklinde belirlendiği, ihaleye 4 isteklinin teklif sunduğu, isteklilerin tamamının değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalede geçerli teklif kalmaması sebebiyle 26.04.2016 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile ihalenin iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Teminat mektupları” başlıklı 35’inci maddesinde “Bu Kanun kapsamında verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şeklini tespite Kamu İhale Kurumu yetkilidir.

32 nci maddeye göre belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. Kesin teminat mektuplarının süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir.

İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinde “… İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde “… Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teminatlar” başlıklı 56’ncı maddesinde “… (4) İstekli veya yüklenici tarafından, teminat olarak banka teminat mektubu verilmesi halinde, bu teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlara uygun olması zorunludur. Standart formlara uygun olarak düzenlenmemiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez…” hükmü bulunmaktadır.

Anılan Yönetmelik’in ekinde yayımlanan KİK023.1/Y numaralı Geçici Teminat Mektubu’na ilişkin standart formda muhatap idarenin adı, işin adı, geçici teminat mektubunu sunan isteklinin adı ve soyadı/ticaret unvanı, geçici teminatın tutarı ve teminatı veren bankanın adı ve hangi tarihe kadar geçerli olduğu hususları, isteklilerce doldurulması zorunlu alanlar olarak belirtilmiştir.

 

            İdari Şartname’nin “Geçici teminat” başlıklı 26’ncı maddesinde “26.1. İstekliler, teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen tekliflere bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 02.11.2016 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, İdare tarafından istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuru sahibi tarafından teminat mektubunda işin adının banka tarafından sehven eksik yazıldığı, idare tarafından ilgili banka şubesinden istenen 18.04.2016 tarihli teyit yazısında "-1" ibaresinin eklendiği ve bu hatanın kesin teminat aşamasında ortadan kalkacağı iddia edilmektedir.

 

Yapılan inceleme neticesinde başvuru sahibi Y… Mühendislik ve Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti.ne ait teklif dosyası kapsamında sunulmuş olan geçici teminat mektubunda işin adının yanlış yazılmış olması gerekçe gösterilerek değerlendirmeye alınmadığı anlaşılmış olup, söz konusu geçici teminat mektubu incelendiğinde,  Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Yeldeğirmeni Şubesince 16.03.2016 tarihli ve 46520000459 sayı ile düzenlenmiş olan geçici teminat mektubunun teminat tutarı ve süresinin İdari Şartname’de belirtilen kriterleri karşıladığı, idarenin adının doğru olarak yazıldığı, ancak ihale kayıt numarasına yer verilmemiş olduğu ve işin adının ise “İstanbul İçmesuyu Arıtma Tesisleri Bakım Onarım İşleri-1” yerine “İstanbul İçmesuyu Arıtma Tesisleri Bakım Onarım İşleri” olarak yazıldığı görülmüştür. 

 

Ayrıca, başvuru sahibinin iddiası kapsamında bahsi geçen idare tarafından ilgili banka şubesinden istenmiş olan 18.04.2016 tarihli teyit yazısı ile ilgili olarak 31.05.2016 tarihli ve 29340825-101.01.02.[1154]-1196 sayılı yazı ile bahse konu teyit yazısının alınıp alınmadığı bilgisi sorulmuş, idarenin 10.06.2016 tarihinde kurum kayıtlarına alınan 08.06.2016 tarih ve 332047 sayılı cevap yazısında ilgili banka şubesinden herhangi bir teyit yazısının alınmadığı belirtilmiştir.

Yukarıda yer verilen 4734 sayılı Kanun’un 35’inci maddesi gereğince Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olarak bankalarca düzenlenecek teminat mektuplarının kapsam ve şekli Kurum tarafından belirlenmiş ve Uygulama Yönetmelikleri ekinde yer alan standart formlarda düzenlenmiş olduğundan, 4734 sayılı Kanun kapsamındaki ihalelerde teminat mektuplarının bu standart formlara uygun olarak düzenlenmesi zorunluluğu bulunmaktadır.

 

Anılan Kanun’un 34’üncü maddesinde teminat olarak kabul edilecek değerler arasında sayılan teminat mektuplarının farklı düzenlenmesini önlemek amacıyla; kapsam, şekil, limit ve sürelerin belirlenmesi konusunda esaslar öngörülmüştür.

 

Teminat mektupları belirli bir taahhüdün, belirlenen sürede ve şartlar uyarınca yerine getirileceği, taahhüdü üstlenen tarafın ödemesi gereken tutarın banka tarafından kayıtsız şartsız ödeneceğine ilişkin verilen mektuplardır. Uygulamada bankalarca teminat mektupları standart formlara göre ve anılan Kanun’da belirlenen esaslara göre düzenlenmekte, ilgili formda yer alan idarenin adı, işin adı, geçici teminatın tutarı gibi boş bırakılan yerler bankalarca doldurularak, banka yetkililerince imzalanmaktadır.

 

Bu şekilde oluşacak yanlışlıkların 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırılık teşkil edip etmediği hususunun işin esasını etkileyip etkilemediğine göre değerlendirilmesi ve geçici teminatın gelir kaydedilmesini gerektirecek bir durumun olması halinde bankadan tahsilinin yapılmasına engel teşkil edecek bir durumun bulunmaması gerekmektedir.

 

Bu bağlamda EKAP üzerinden yapılan incelemede, söz konusu idarenin benzer isimde başka bir ihalesinin bulunmadığı görülmüş olup; şikâyete konu geçici teminat mektubunda işin adında yer alan “-1” ibaresinin eksikliğinin teminatın iradı konusunda engel teşkil etmeyeceği, ayrıca şikâyete konu geçici teminat mektubunda ihale konusu işin adındaki, “-1” ibaresinin bulunmamasının ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin idareye sunduğu teminat mektubunun kabul edilerek anılan isteklinin teklifinin değerlendirmeye alınması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Y… Mühendislik ve Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Geçici teminat mektubundaki bilgiler tamamlanabilir mi?

Üst Konuları: Geçici Teminat

Benzer İçerikler: , , , , , ,


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap