Gerçek kişi ihaleye belgeleri içerisinde ticaret odası kayıt belgesi yanında ticaret sicil gazetesini sunması gerekli midir

Yayın Tarih: 06.05.2016 05:05
Özet

Gerçek kişi ihale belgeleri içerisinde ticaret odası kayıt belgesi yanında ticaret sicil gazetesini sunması gerekli midir?


Gerçek kişi ihale belgeleri içerisinde ticaret odası kayıt belgesi yanında ticaret sicil gazetesini sunması gerekli midir?


Cevabımız

Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği/Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler

MADDE 38 – (1) İhalelerde aday veya isteklilerden;

a) (Değişik:RG-8/9/2009-27343)Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya davet tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin, sunulması yeterli görüldüğünden gerçek kişi için ticaret sicil gazetesini sunmasına gerek bulunmamaktadır.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap