Hizmet alımı ihalelerinde kar nasıl belirlenir? Dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Yayın Tarih: 14.03.2017 10:03
Özet

Kamuda hizmet alimi ihalelerinde teklif hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir ? Maliyet nasıl hesaplanır .Kar maliyetin üzerine mi ekleniyor ve kar oranı ne olmalıdır


Kamuda hizmet alimi ihalelerinde teklif hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir ? Maliyet nasıl hesaplanır .Kar maliyetin üzerine mi ekleniyor ve kar oranı ne olmalıdır


Üst Konuları: Yaklaşık Maliyet

Benzer Yazılar

Cevabımız

Merhaba,

Hizmet alımı ihalelerinde öncelikle ihtiyacın tam olarak tanımlanması önemli ilk buradan başlıyor. Kamu İhale Kanunu kapsamında yapıyorsanız zaten EKAP üzerinden ihalenizi yapmanız gerekiyor. EKAP sizi yönlendiriyor.

Bunun yanında yaklaşık maliyet hesaplanması için hizmet alımı ihaleleri uygulama yönetmeliğinde 8'inci maddesinde belirtilen ihalenizin özelliğine göre beş yöntemden birini kullanarak yaklaşık maliyetinizi hazırlamanız gerekiyor.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihalesi yapacaksanız bu ihaleye ilişkin tekliflerin değerlendirilmesine yönelik sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyeti hesabında bu işçilik modülünün kullanılması zorunludur. Yani işçilik maliyetini idare olarak işçilik modülünden hesaplanması gerekmektedir.

Yaklaşık Maliyet Nasıl Belirlenir?

Yaklaşık maliyete ilişkin fiyatların tespitinde;

a) Kamu kurum ve kuruluşlarınca işin niteliğine göre belirlenmiş fiyatlar,

b) İhaleyi yapan idare veya diğer idarelerce gerçekleştirilmiş aynı veya benzer işlerdeki fiyatlar,

c) İlgili odalarca belirlenmiş fiyatlar,

ç) İhale konusu işi oluşturan iş kalemlerine veya gruplarına ilişkin olarak piyasadan yapılacak fiyat araştırması kapsamında elde edilecek fiyat tekliflerinin aritmetik ortalaması alınmak suretiyle ya da konusunda uzman bilirkişi ve ekspertizlerden soruşturularak oluşturulan fiyatlar,

d) İhale konusu işe ilişkin olarak Bütçe Uygulama Talimatlarında ve/veya Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan fiyatlardan KDV veya farklı nitelikteki diğer giderler indirilmek suretiyle bulunan fiyatlar,

Esas alınır.

İdareler yaklaşık maliyete ilişkin fiyatların tespitinde, (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen fiyatların birini, birkaçını veya tamamını herhangi bir öncelik sırası olmaksızın kullanabilirler.

Yaklaşık Maliyette Kârın Belirlenmesi

Kâra esas matrah=Sözleşme giderleri ve genel giderler ile KDV hariç yaklaşık maliyete ilişkin giderler toplamı

Yaklaşık maliyeti, sözleşme giderleri ve KDV hariç yaklaşık maliyete ilişkin giderler toplamı ile bu toplam tutar üzerinden hesaplanan kâr ile sözleşme giderleri ve genel giderler toplamı oluşturmaktadır.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesine yönelik sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyeti hesabında işçilik hesaplama modülünün[1] kullanılması zorunludur. İdarenin ihalenin idari şartnamede öngörmüş olduğu şartla ve veriler kullanılarak modül üzerinden asgari işçilik maliyeti oluşturulmaktadır.

HAİUY’nin 9’uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki hükme göre sözleşme giderleri ve genel giderler kâr hariç belirlenen genel toplam tutar üzerinden hesaplanmalıdır. Ancak sözleşme giderleri ve genel giderler, adından da anlaşılabileceği üzere, sözleşme bedeline bağlıdır.

Örnek olarak ihale tarihi 01.01.2016 - 31.12.2016 arasında olan bir ihalenin yaklaşık maliyet hesaplanması gösterilecektir. Örneğimizde işçimize sadece asgari ücret verilmesi öngörülmüş bunun dışında herhangi bir ücret öngörülmemiştir.

KİK modülünden elde edilen asgari işçilik maliyeti

2.017,58 TL

Birim Fiyatlar (Sözleşme ve Genel Gider Dahil Maliyet)

2.098,28 TL

Yüklenici Karı* %5

80,70

Bir İşçi İçin Toplam Yaklaşık Maliyet

2.178,98

* (HAİUY göre % 7'e kadar öngörülebilir, ancak burada %5 öngörülmüştür.)

Asgari ücret üzerinden 100 işçi çalıştırılancak ihalede ise yaklaşık maliyet hesabı aşağıda şekilde olacaktır.

Toplam Yaklaşık Maliyet (100 İşçi için)

2.178,98 * 100

100 İşçi İçin Toplam Yaklaşık Maliyet

217.898,00 TL

Yaklaşık maliyete eklenecek kâr yukarıda açıklandığı gibi tespit edilmekle birlikte yaklaşık maliyete eklenecek kâr tutarının tespit edilmesi her zaman mümkün olmayabilir. Örneğin personel çalıştırılmasına dayalı bir işte kullanılacak araç veya ekipmanın fiyatının piyasa araştırması yoluyla veya oda fiyatlarının kullanılması yoluyla tespit edilmesi hâlinde yemek ve araç bedelindeki kâr tutarının ayrıştırılma imkânı yoktur. Yüklenici için öngörülen kâr tutarının yaklaşık maliyet hesap cetvelinde gösterilmesi zorunludur. Bununla birlikte yaklaşık maliyet içindeki kâr tutarının her zaman tam olarak bilinmesi mümkün olmadığından yaklaşık maliyet hesap cetvelinde gösterilmesi de mümkün olmayabilirİhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap