Hizmet alımı ihalesinde ücretsiz izin (süt izni vs.) verilen personel yerine part time personel istenebilir mi?

Yayın Tarih: 21.03.2016 09:03
Özet

10 Şubat 2016 tarihinde Resmi Gazete Yayınlanan ve yürürlüğe giren 6663/22 Maddede Özetle; Doğum sonrası analık izni bitimine müteakip çocuğun yetiştirilmesi ve bakımı amacı ile birinci doğumda 60 gün ikinci çocukta ikinci doğumda 120 gün sonraki doğumlarda 180 gün haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilir denilmektedir. Genel hizmet alımı kapsamında (büro personeli) bu […]


10 Şubat 2016 tarihinde Resmi Gazete Yayınlanan ve yürürlüğe giren 6663/22 Maddede Özetle; Doğum sonrası analık izni bitimine müteakip çocuğun yetiştirilmesi ve bakımı amacı ile birinci doğumda 60 gün ikinci çocukta ikinci doğumda 120 gün sonraki doğumlarda 180 gün haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilir denilmektedir. Genel hizmet alımı kapsamında (büro personeli) bu izni kullanan personelin yerine yarım gün çalışacak şekilde bir personel çalıştırılabilir mi? personel sayısının hakedişte (faturada) 1 kişi fazla gösterilmesi gerekecek bu durum ihale dokümanlarına aykırı bir durum oluşturur mu? Teşekkürler


Üst Konuları: 2886 Sayılı Kanun Hk.

Cevabımız

Kamu İhale Genel Tebliğinin 78.25. maddesinde göre; "İhale dokümanında günlük olarak belli sayıda personelin idarenin iş yerinde bulunması gerektiğine ilişkin düzenleme yapılan ihalelerde, 4857 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca izne hak kazanan işçilerin izin hakları idarenin belirleyeceği takvim çerçevesinde kullandırılacak ve izin kullanan işçiler fiilen çalışan işçi sayısına dahil kabul edileceğinden, izin kullanan işçilerin yerine başka işçilerin getirilerek sayının tamamlanması talep edilmeyecektir. İdarelerin, ihale konusu işte çalıştırılması istenen personel sayısını bu hususu dikkate alarak belirlemeleri gerekmektedir. Ayrıca idareler ve yükleniciler, işçilerin yıllık ücretli izin haklarını kullanmasına ilişkin olarak 4857 sayılı Kanunun ilgili hükümlerinde öngörülen yükümlülüklere uymak zorundadır.” Hükmü bulunmaktadır.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, işçilerin; yıllık izin, hastalık izni, heyet raporu, doğum öncesi-doğum sonrası mazeret izinleri ve benzeri izinlerle ilgili hallerde idarelerin nasıl bir yöntem izleneceğine ilişkin bilgilere rastlanmamıştır. En son yürürlükte bulunan Kamu İhale Genel Tebliğinde yalnızca işçilerin “yıllık izinleri” ile ilgili bir düzenleme yapılmıştır.

4857 İş Kanununun 55 inci maddesi uyarınca işçilerin yıllık izinlerini kullanabilecekleri ve yıllık izin süresinde ücretlerini alabilecekleri, şartnamelere yıllık iznini kullanan işçilerin yerine başka işçilerin ikame edileceği yönünde hükümlerin konulamayacağı belirtilmiştir. Bu hükmün dışında Tebliğde işçilerin raporlu, mazeret ve doğum öncesi-sonrası izinleriyle ilgili herhangi bir hüküm yer almamaktadır.

10.02.2016 tarihinde Resmi Gazete Yayınlanan ve yürürlüğe giren 6663/22 Maddede 4857 sayılı Kanunun 74 ncü maddesindeki Analık halinde çalışma ve süt izni düzenlenmiş ve haklar artırılmıştır. Ancak Kamu İhale Genel Tebliğindeki düzenleme ile ilgili ihale dokümanı göz önünde tutulduğunda sizin süt izni yada vb izin için ihale dokümanında açıkça yazmadığı sürece izin kullananın yerine partime yada fulltime işçi istihdam etmeniz mümkün gözükmemektedir. 

Kolaylıklar diliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap