Hizmet Alımı işinin parçalara bölmek suretiyle doğrudan temin yöntemiyle yaptırılması ve yükleniciye ihale mevzuatınca öngörülen azami tutarın üzerinde ödemede bulunulması hk. (Sayıştay Temyiz KK)

Özet

Hizmet Alımı işinin parçalara bölmek suretiyle doğrudan temin yöntemiyle yaptırılması ve yükleniciye ihale mevzuatınca öngörülen azami tutarın üzerinde ödemede bulunulması hk. (Sayıştay Temyiz KK)


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com
Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2015
Dairesi 7
Dosya No 42072
Tutanak No 45516
Tutanak Tarihi 9.1.2019
Kararın Konusu İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar İlgili Daire Kararı için tıklayın

 


Konu: Hizmet Alımı işinin parçalara bölmek suretiyle doğrudan temin yöntemiyle yaptırılması ve yükleniciye ihale mevzuatınca öngörülen azami tutarın üzerinde ödemede bulunulması.

1) 47 sayılı İlamın 1’inci maddesinde, Personel çalıştırılmasına dayalı “… Hizmet Alımı” işinin parçalara bölmek suretiyle doğrudan temin yöntemiyle yaptırılması ve yükleniciye ihale mevzuatınca öngörülen azami tutarın üzerinde ödemede bulunulması suretiyle kamu zararına neden olunduğu gerekçesiyle …. TL’ ye tazmin hükmolunmuştur.

İlamda kamu zararından sorumlu tutulan …. ile …. adlarına Avukat …. tarafından verilmiş olan temyiz dilekçesinde, 2015 Yılında … belediyesinin yapmış olduğu hizmet alımlarına ilişkin harcamaların usul ve yasaya uygun olduğu gibi yapılan hizmetlerin daha önceki yıl da ihalelerinin iptal edilmesi nedeniyle Belediye hizmetlerinin yerine getirilememesi söz konusu olduğunda hizmetlerin nitelikleri dikkate alındığında, HALK SAĞLIĞININ TEHLİKEYE ATILMIŞ olacağını, dolayısıyla ANAYASA ile GÜVENCE altına alınmış … halkının YAŞAM HAKKI ihlalleri söz konusu olacağını,

Kaldı ki yapılan hizmet alımlarında … firmasına yapılan ödemelerin yasaya uygun olup olmadığının Belediyece tespitinin istenildiğini(Ek de sunulan … Sulh HukMahkemesinin2015/38 esas sayılı dosyasında), bilirkişi raporuna göre ilgili şirkete … belediyesince fazla ÖDEME YAPILMADIĞININ tespit olunduğunu, söz konusu kararın kanuna aykırı olduğunun açıkça ortaya çıktığını,

Bu nedenle Kararların bozularak kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Başsavcılık mütalaasında;

“..,

Anılan ilam maddelerinde konu edilen harcamaların tamamı “… Temizlik İnşaat Bilgisayar Gıda Hizmet Taah. San. Tic. Ltd.Şti.’ne yapılan ödemelerden oluşmamaktadır. Ayrıca sözü edilen bilirkişi raporu, tek başına ilam hükümlerinin kaldırılmasına veya değiştirilmesine dayanak teşkil etmemektedir.

İlam maddelerinde konu edilen hesap ve işlemlere ilişkin ayrı ayrı yasal dayanak teşkil edebilecek gerekçelerin, dilekçe ve eklerinde sunulmadığı görülmektedir.

Bu nedenlerle, temyize konu İlamın 1, 2, 3, 4 ve 10. maddeleri için ileri sürülen itiraz gerekçelerinin, ilam hükmünün bozulmasını veya kaldırılmasını gerektirecek mahiyette olmadığı anlaşıldığından, temyiz talebinin reddedilerek, yasa ve yönteme uygun düzenlenmiş Daire Kararının tasdikine karar verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.” Denilmiştir.

Dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra,

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ.

Söz konusu işlere ait düzenlenen sözleşmelerin 8 inci maddelerinde;

“İhale süreci 15 (onbeş) gün olup ….. adet kontrolör personele asgari ücretin %80 fazlası ….. adet personele asgari ücretin %20 fazlası olarak verilecektir” denilmektedir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yaklaşık maliyetin hesaplanması ve güncellenmesi” başlıklı 9 uncu maddesinde aynen;

“MADDE 9 – (1) Birim fiyat üzerinden teklif alınan ihalelerde;

(3) Hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan iş kalemlerine veya iş gruplarına ilişkin miktarların tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutarların toplanması ile elde edilen genel toplam tutar, sözleşme giderleri ve genel giderler ile KDV hariç olarak belirlenir. Bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak % 20 oranını geçmemek üzere yüklenici kârı eklenir. Bu tutar, kâr hariç belirlenen genel toplam tutar üzerinden hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler ile toplanarak yaklaşık maliyet hesaplanır. Buna ilişkin hesap cetveli hazırlayanlarca imzalandıktan sonra, ihale onay belgesinin ekine konularak ihale yetkilisine sunulur. (Ek cümle:RG-16/7/2011-27996)(3) Yüklenici için öngörülen kar tutarının bu cetvelde gösterilmesi zorunludur. …”

Denilmektedir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi uyarınca, yaklaşık maliyetin belirlenmesinde yüklenici karı olarak verilebilecek en yüksek oran % 20’dir. “… Hizmet Alımı” işinde, yükleniciye ihale mevzuatınca öngörülen azami tutarın üzerinde ödemede bulunulması neticesinde kamu zararına neden olunmuştur.

Bu nedenle, sorumluların iddialarının reddi ile 47 sayılı İlamın 1’inci maddesiyle …. TL’ ye verilen tazmin hükmünün TASDİKİNE, Oy çokluğuyla(Üyeler …,… ile …..nın aşağıda yazılı azınlık görüşlerine karşı),

Karşı oy gerekçesi

Üyeler …,… ile …..nın karşı oy gerekçesi:

“İlamda; personel çalıştırılmasına dayalı “… Hizmet Alımı” işinin parçalara bölmek suretiyle doğrudan temin yöntemiyle yaptırılması ve yükleniciye ihale mevzuatınca öngörülen azami tutarın üzerinde ödemede bulunulması neticesinde ortaya çıkan kamu zararı nedeniyle tazmin hükmü verildiği anlaşılmaktadır.

Kamu zararı tablosuna bakıldığında ise, ihale mevzuatınca öngörülen azami tutarın üzerinde yapılan ödemeler esas alınarak kamu zararı hesaplandığı görülmektedir.

Bu nedenle, kamu zararının yasal dayanağının net olarak ortaya konulması için, hükmün BOZULARAK Dairesine gönderilmesi gerekir.”


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap