İdare işleminin hangi yönüyle mevzuata aykırılık taşıdığı hususuna ilişkin herhangi bir beyan içermeyen şikayet ve itirazen şikayet dilekçeleri dikkate alınır mı? (YD)

Yayın Tarih: 31.07.2019 03:07
Özet

Uyuşmazlık konusu olayda, davalı idare tarafından davacının sınır değerin altında teklif veren isteklilerin açıklamalarının yetersiz olduğuna dair somut gerekçe sunmadığını ileri sürmüş ise de, yukarıda yer verilen mevzuat hükmünde de belirtildiği üzere gizlilik ilkesinin uygulanmasının zorunlu olduğu ihale süreçlerinde, isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamaların kapsamında sundukları bilgi ve belgeler hakkında detaylı bilgiye sahip olmaları ve bu verilerle itiraz etmesine zaten normal koşullarda olanak bulunmadığından davacının itirazen şikayet dilekçesi incelenmek suretiyle işin esası hakkında karar verilmesi gerekirken başvurunun usul yönünden reddine dair dava konusu kararda hukuka uyarlık görülmemiştir.” şeklinde belirtilen gerekçe ile yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tesisler Bakım ve Onarım Müdürlüğü tarafından 17.12.2015 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan2015/131015 ihale kayıt numaralı "İBB Muhtelif Spor Kompleksleri Elektrik, Elektronik, Otomasyon, Mekanik ve Stadyum Teknik Sistemlerinin Periyodik Bakım ve Hizmete Hazır Halde Tutulması İşi" ihalesine ilişkin olarak, A…lsan Elektronik Sistemler San. ve Tic. A.Ş.  tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusu üzerine, 07.03.2016 tarihli ve 2016/UH.I-733 sayılı Kurul kararı ile “Başvurunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı A…lsan Elektronik Sistemler San. ve Tic. A.Ş. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 10. İdare Mahkemesi tarafından verilen 31.05.2016 tarihli ve E:2016/1668 sayılı kararında “Uyuşmazlık konusu olayda, davalı idare tarafından davacının sınır değerin altında teklif veren isteklilerin açıklamalarının yetersiz olduğuna dair somut gerekçe sunmadığını ileri sürmüş ise de, yukarıda yer verilen mevzuat hükmünde de belirtildiği üzere gizlilik ilkesinin uygulanmasının zorunlu olduğu ihale süreçlerinde, isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamaların kapsamında sundukları bilgi ve belgeler hakkında detaylı bilgiye sahip olmaları ve bu verilerle itiraz etmesine zaten normal koşullarda olanak bulunmadığından davacının itirazen şikayet dilekçesi incelenmek suretiyle işin esası hakkında karar verilmesi gerekirken başvurunun usul yönünden reddine dair dava konusu kararda hukuka uyarlık görülmemiştir.” şeklinde belirtilen gerekçe ile yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap