İdarece standart forma uymayan birim fiyat teklif cetvelini ihale dokümanına eklendiğinde, nasıl hareket edilir?

Yayın Tarih: 08.11.2016 11:11
Özet

Öncelikle vermiş olduğunuz bu mükemmel hizmet için çok teşekkür eder , bir konuda görüşünüzü almak isterim. İdare, İdari Şartname – Diğer Hususlar' kısmında isteklilerin tekliflerini Standart Form-Birim Fiyat Teklif Cetvelini kullanarak değil de ihale dokümanına yüklenmiş olan başka bir teklif cetvelinde doldurup tekliflerini o şekilde sunmalarını istemiş. İhale dokümanına da teklif cetveli adı altında standart […]


Öncelikle vermiş olduğunuz bu mükemmel hizmet için çok teşekkür eder , bir konuda görüşünüzü almak isterim. İdare, İdari Şartname – Diğer Hususlar' kısmında isteklilerin tekliflerini Standart Form-Birim Fiyat Teklif Cetvelini kullanarak değil de ihale dokümanına yüklenmiş olan başka bir teklif cetvelinde doldurup tekliflerini o şekilde sunmalarını istemiş. İhale dokümanına da teklif cetveli adı altında standart formla pek alakası olmayan bir form yüklemiş. Sizce bu mevzuata uygun mudur ? Değilse de yapılacak işlem ne olmalıdır? Teşekkür eder çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.


Cevabımız

İhale Uygulama Yönetmeliklerinde ihale ve ön yeterlik dokümanının hazırlanması ile ilgili olarak; İdare tarafından ihale ve/veya ön yeterlik dokümanının hazırlanmasında, bu Yönetmelik ekinde yer alan; tip şartnameler, standart formlar, tip sözleşme, Hizmet İşleri Genel Şartnamesi ve Kurum tarafından yayımlanan diğer mevzuat esas alınır.

Yönetmeliklerin Başvuru ve teklif mektuplarının şekli başlıklı maddelerinde;

(1) Başvuru ve teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır.

(5) Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

Teklifler; Kanun, Yönetmelikler ve tip şartnamelerde belirtilen esaslar çerçevesinde standart formlar kullanılarak değerlendireceği belirtilmiştir.

İdare Bildiğiniz gibi birim fiyat teklif cetveli teklif mektubunun ekidir. Söz konusu teklif mektubu standart formunda istekliler idare tarafından hazırlanan teklif mektubunda;

“Yukarıda ihale kayıt numarası ve adı yer alan ihaleye ilişkin ihale dokümanını oluşturan tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere ihale dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.”

Yukarıdaki mevzuat hükümleri değerlendirildiğinde İdarenin teklif mektubunun ve eki olan teklif cetvelinin standart formalara uygun olarak hazırlanması ve tekliflerin bunlar üzerinden değerlendirilmesi gerekmektedir. Ancak idarece hazırlanan teklif mektubu ve teklif cetveline aykırı olarak hazırlanan teklifler reddedilir. Bunun yanında sizin sormuş olduğunuz kısma gelince, idarece standart formla alakası olmayan başka bir form yüklenmiş ve tekliflerin bu form üzerinden verilmesi isteniyor bunun yanında isteklileri ikileme sokacak başka bir teklif cetveli yok ise isteklilerin verdikleri teklifler değerlendirilir,

Aynı zamanda ihale dokümanı ve eklerine itiraz olmamış ise bildiğiniz gibi kesinleşen ihale dokümanı ve eklerine göre tekliflerin verilmesi gerekmekte olup müstekar KİK kararları ve Danıştay Kararları da bu yöndedir. Bu kapsamda tekliflerin değerlendirilebileceği,(İtiraz olmuş ancak idarece değerlendirilmemiş/cevap verilmemiş ise KİK'e itiraz veya mahkemeye başvurulduğunda ihale iptal olabilir)

Kanaatindeyiz. İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap