İdari şartnamede isteklinin sözleşmeden önce sunması istenilen belge yüklenicinin sözleşmeden önce sunması gereken belge olarak algılanabilir mi?

Özet

Diğer yandan, İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7.5.2’nci maddesinde, ihale üzerinde bırakılan isteklinin yemek hazırlayacağı kendi mutfağının Aydın İl sınırları içerisinde olduğunu gösterir tüm belgeleri idareye sözleşmeden önce teslim edeceği, idare tarafından ise istenilen bu belgelerin yüklenici tarafından zamanında teslim edilmediği takdirde teminatının irat kaydedileceğine yönelik düzenlemelere yer verildiği anlaşılmıştır. Bu bağlamda şikâyete konu olan anılan Şartname’nin 7.5.2’nci maddesi üzerinden somut olaya bakıldığında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin yemek hazırlayacağı kendi mutfağının Aydın il sınırları içerisinde olduğunu gösterir tüm belgeleri idareye sözleşmeden önce teslim etmesi gerektiğine yönelik düzenlemeye her ne kadar İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde yer verilmiş ise de, bu hususun ihaleye katılan “istekliler” tarafından değil, “yüklenici” tarafından sunulmasının istenildiği, dolayısıyla sözleşme aşamasında yerine getirilmesi gerekli bir yükümlülük olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No

: 2017/054

Gündem No

: 58

Karar Tarihi

: 25.10.2017

Karar No

: 2017/UH.I-2896

 

BAŞVURU SAHİBİ:

E…pa Gıda Maddeleri Tarım Ürünleri Hayvan. Tem. İşleri Nakl. Elektrik San. ve Tic. Ltd. Şti.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Çine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/396701 İhale Kayıt Numaralı “Taşımalı Gelen 1065 Ortaöğretim Öğrencisine Öğle Yemeği Hazırlama ve Dağıtım İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Çine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 06.09.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Taşımalı Gelen 1065 Ortaöğretim Öğrencisine Öğle Yemeği Hazırlama ve Dağıtım İşi” ihalesine ilişkin olarak E…pa Gıda Maddeleri Tarım Ürünleri Hayvan. Tem. İşleri Nakl. Elektrik San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 13.09.2017 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 20.09.2017 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 27.09.2017 tarih ve53298 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.09.2017 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2017/2418 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) 06.09.2017 tarihinde gerçekleştirilen uyuşmazlığa konu ihalenin Doğan SRT Sosyal Hizmetler Temizlik Hizmetleri ve Ürünleri Gıda Maddeleri Yemek Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerine bırakıldığı, ancak aşağıda maddeler halinde belirtilen ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgelerin, anılan istekli tarafından mevzuata aykırı olarak sunulduğu, şöyle ki;

 

a- Teklif zarfı kapsamında yer alan imza sirküleri ve Ticaret Sicil Gazetelerinde şirket müdürünün yetki tanımı içinde ihalelere girmeye, artırımlarda bulunmaya, pey sürmeye yetkisinin bulunmadığı, şirket müdürünün yetki tanımı içerisinde üçüncü kişilere vekâletname vermeye yetkisi tanımlanmadığı, bu nedenle teklif mektubunu vekâleten imzalayan kişi adına düzenlenmiş vekâletnamenin mevzuata uygun olmadığı,

 

b- Bilançoya ilişkin sunulan belgelerin İdari Şartname’nin 7.4.2’nci maddesinde düzenlenen kriterleri sağlamadığı, uzun vadeli borçların, anılan kriterlere uygun hale getirilmek maksadıyla kısa vadeli borç olarak gösterildiği, yine bilanço bilgilerinin ilgili vergi dairesi bilgileri ile uyuşmadığı, bu nedenle bahse konu bilgilerin teyit edilmesi gerektiği, ayrıca bilançonun ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait olmadığı ve son iki yıla ait parasal tutarlar üzerinden dahi anılan Şartname maddesindeki kriterlerin sağlanamadığı,

 

c- Götürü bedel teklif mektubunun standart forma uygun olmadığı, söz konusu teklif mektubunda yer alan rakam ve yazının birbirine uygun olmadığı, ayrıca imza sirkülerinde yer alan imza ile götürü bedel teklif mektubunda yer alan imzanın aynı olmadığı,

 

d- Geçici teminat mektubunun standart forma uygun olmadığı, ayrıca bahse konu mektubun İdari Şartname’nin 26’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında düzenlenen süreyi kapsamadığı,

 

e- Banka referans mektubunun, ihalenin ilk ilan tarihinden önce düzenlendiği, teklif ettikleri bedelin %10’undan az olduğu ve standart forma uygun olarak düzenlenmediği,

 

f- İş hacmine ilişkin sunulan belgede, toplam cironun teklif edilen bedelin %25’inden az olduğu, dolayısıyla İdari Şartname’nin 7.4.3’üncü maddesinde düzenlenen kriterleri sağlanamadığı,

 

g- İş deneyim belgesinin EKAP’a kaydedilerek düzenlenmediği,

 

h- TS 8985 ve TS 13075 standartlarına ilişkin Hizmet Yeterlik Belgeleri ile kapasite raporunun geçerlilik sürelerinin dolduğu, ayrıca TS 13075 belgesinin Aydın il sınırlarındaki yemek fabrikasına ait olmadığı, söz konusu belgede hizmet yeri adresinin Manisa ili olarak belirtildiği, bu durumun isteklinin teklif vermesine engel olmamakla birlikte bu belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi neticesinde geçici teminatının irat kaydedilmesine sebebiyet vereceği,

 

ı- Teklif zarfının mevzuata uygun olarak düzenlenmediği, ayrıca teklif zarfının üzerinde yer alan imzanın, imza sirkülerinde yer alan imza ile uyuşmadığı,

 

i- Teklif zarfı kapsamında sunulan noter onaylı belgelerin, belgelerin sunuluş şekline uygun olmadığı, ayrıca noter onaylı belgelere idarece “aslı idarece görülmüştür” şerhinin düşülemeyeceği, yine bu belgelerin idareye “aslı idarece görülmüş” şeklinde yaptırıldıktan sonra noter onaylı belgelerin geri alındığı, ancak böyle bir işlemin ihale süreci devam ederken yapılamayacağı,

 

2) 24.08.2017 tarihinde yapılan Zeyilname sonrasında yayımlanan ihale dokümanı kapsamında yer alan Teknik Şartname’nin ihale konusu işe ait olmadığı, farklı bir ihaleye ait Teknik Şartname olduğu, söz konusu hususa ilişkin olarak taraflarına bilgilendirme yapılmadığı, kaldı ki bu konuya ilişkin bilgilendirme yapılmış olsa dahi bu durumun Kamu İhale Genel Tebliği’nin 15.3 ve 15.4’üncü maddelerine aykırı olduğu, öte yandan idarece böyle bir durumun fark edilmesi neticesinde bahse konu ihalenin tarihinin Zeyilname yapılmak suretiyle ertelenmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

İhale konusu işe ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin; a) Adı: Taşımalı gelen 1065 ortaöğretim öğrencisine öğle yemeği hazırlama ve dağıtım işi

b) Miktarı ve Türü:  1065 Öğrenciye 177 Gün Yemek Hazırlama ve Dağıtım İşi

177 İş Günü Aşağıda İsimleri Ve Taşımalı Öğrenci Sayıları Bulunan Taşıma Merkezi Okullara Gelen Toplam 1065 Öğrenciye Malzemeli Öğle Yemeği Hazırlanması Ve Dağıtım İşi

1- Akçaova Anadolu Lisesi                   71

2- Çine Anadolu Lisesi                            143

3- Mehmet Tuncer Anadolu Lisesi     159

4- Mehmet Emin Ünal Mes. Ve T..A..L.   125

5-Çine Mes.ve Tek.And. Lisesi                 205

6-Muhsin Kalkan Mes. ve Tek.And.Lis.  163

7-70. Yıl Mes. ve Tek. And. Lisesi              31

8- Çine Madran Anadolu Lisesi             119

9-Anadolu İmam Hatip Lisesi                   49

Toplam =                1065

C) Yapılacağı Yer: 9 Taşıma Merkezi Ortaöğretim Okulu …” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Teklif ve sözleşme türü” başlıklı 19’uncu maddesinde “19.1. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekli ile toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 20’nci maddesinde “20.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir …” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıda aktarılan düzenlemelere göre başvuruya konu ihalenin adının “Taşımalı Gelen 1065 Ortaöğretim Öğrencisine Öğle Yemeği Hazırlama ve Dağıtım İşi” olduğu, söz konusu ihale sonucunda ihale üzerine bırakılan istekliyle götürü bedel sözleşme imzalanacağı anlaşılmış olup bu ihale kapsamında kısmi teklif verilmesine izin verilmediği görülmüştür.

 

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgeler çerçevesinde başvuruya konu ihalenin süreci özetle şöyledir:

 

06.09.2017 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 2 istekli tarafından teklif verildiği, ihale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme neticesinde ihalenin Doğan SRT Sosyal Hizmetler Temizlik Hizmetleri ve Ürünleri Gıda Maddeleri Yemek Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerine bırakıldığı, başvuru sahibi E…pa Gıda Maddeleri Tarım Ürünleri Hayvancılık Temizlik İşleri Nakliyat Elektrik San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

 

 

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Başvuru sahibinin iddiası temelde, ihale üzerine bırakılan istekli Doğan SRT Sosyal Hizmetler Temizlik Hizmetleri ve Ürünleri Gıda Maddeleri Yemek Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin sunduğu birtakım belgelerin mevzuata aykırı olduğuna ilişkin olup bu iddialara ilişkin inceleme ve değerlendirme aşağıda yer almaktadır:

 

a- Teklif zarfı kapsamında yer alan imza sirküleri ve Ticaret Sicil Gazetelerinde şirket müdürünün yetki tanımı içinde ihalelere girmeye, artırımlarda bulunmaya, pey sürmeye yetkisinin bulunmadığı, şirket müdürünün yetki tanımı içerisinde üçüncü kişilere vekâletname vermeye yetkisi tanımlanmadığı, bu nedenle teklif mektubunu vekâleten imzalayan kişi adına düzenlenmiş vekâletnamenin mevzuata uygun olmadığı iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,

teklif kapsamında sunulması zorunludur. Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerekmektedir.

(2) Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması zorunludur.” hükmü,

 

Konuya ilişkin olarak İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mülga : RG: 25/1/2017-29959

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhaleye katılan isteklilerden, mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak idarelerce birtakım bilgi ve belgeler istenilmektedir. Bu bağlamda mevzuatı gereği mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler isteklilerin mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesinde gerekli olan belgelerden bir tanesi olarak belirlenmiş olup ilgili uygulama yönetmeliklerine bakıldığında isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgelerin hangi belgelerden ibaret olduğu belirtilmiştir. Buna göre, isteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri söz konusu belgeler arasında sayılmış olup bu belgelerin ihalelerde sunulması gerektiği hükme bağlanmıştır. Öte yandan vekâleten ihaleye katılma halinde ise vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulmasının zorunlu olduğu belirtilmiştir.

 

Bu çerçevede ihale üzerine bırakılan istekli tarafından iddia konusu hususa ilişkin 23.07.2012 tarihli ve 199 sayılı, 16.10.2015 tarihli ve 711 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri ile İzmir 19. Noterliği tarafından düzenlenen noter tasdikli imza sirkülerinin sunulduğu tespit edilmiştir. Öte yandan 08.03.2011 tarihli ve 7767 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde yer alan hususlara istinaden 04.04.2017 tarihinde İzmir 19. Noteri tarafından tanzim edilen imza sirkülerinde Seval Akgün’ün şirket müdürü sıfatıyla 10 (on ) yıl süre ile şirketi temsil ve ilzama münferit imzası ile yetkili kılındığı anlaşılmıştır.

 

Ayrıca götürü bedel teklif mektubunun istekli adına şirketi temsil ve ilzama münferit imzası ile yetkili Seval Akgün tarafından imzalandığı görülmüştür. Bu bağlamda söz konusu ihaleye vekâleten teklif sunulmadığı anlaşılmıştır.

 

Yukarıda yer alan açıklama ve değerlendirmeler neticesinde, başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır

 

b- Bilançoya ilişkin sunulan belgelerin İdari Şartname’nin 7.4.2’nci maddesinde düzenlenen kriterleri sağlamadığı, uzun vadeli borçların, anılan kriterlere uygun hale getirilmek maksadıyla kısa vadeli borç olarak gösterildiği, yine bilanço bilgilerinin ilgili vergi dairesi bilgileri ile uyuşmadığı, bu nedenle bahse konu bilgilerin teyit edilmesi gerektiği, ayrıca bilançonun ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait olmadığı ve son iki yıla ait parasal tutarlar üzerinden dahi anılan Şartname maddesindeki kriterlerin sağlanamadığı iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Bilanço veya eşdeğer belgeler” başlıklı 35’inci maddesinde “(1) Bilançonun veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yayınlanması zorunlu olan yıl sonu bilançosunun veya gerekli bölümlerinin,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgelerin, her ikisinin de idarece istenilmesi zorunludur.

(2) Bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

(3) Adayın veya isteklinin ikinci fıkra uyarınca sunduğu belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

(4) Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır …” hükmü,

 

Başvuru konusu ihaleye ait İdari Şartname’nin “Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.4.2’nci maddesinde “İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK025.1/H)

sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi

gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir …” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıda aktarılan Yönetmelik hükümleri ile İdari Şartname düzenlemeleri bir arada değerlendirildiğinde, bilançonun veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yayınlanması zorunlu olan yılsonu bilançosunun veya gerekli bölümlerinin ya da bu belgelere eşdeğer belgelerin her ikisinin idarece istenilmesinin zorunlu olduğu hüküm altına alınmıştır. Ayrıca bilanço ve eşdeğer belgeler kapsamında hangi belgelerin yer aldığına ilişkin hükümlere de yer verilmiştir. Buna göre ilgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini, ilgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK025.1/H) sunmaları gerektiği belirtilmiştir.

 

Bu kapsamda sunulan belgelerde ise; belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması yönünde belirtilen üç kriterin birlikte sağlanmasının zorunlu olduğu, yine sunulan belgelerde varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerektiği belirtilmiştir.

 

Bu bağlamda, ihale üzerine bırakılan istekli tarafından iddia konusu hususa ilişkin SMMM tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen “bilanço bilgileri tablosu” ile 02.05.2017 onay tarihli 2016 dönemine ait kurumlar vergisi beyannamesi ile eki 2016 ve 2015 yılı verilerini içeren ayrıntılı bilanço ve ayrıntılı gelir tablosunun sunulduğu görülmüş olup

 

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait bilanço bilgilerine ilişkin tablosunun

 

Bilanço Oranları

Yeterlik koşulları

İstekliye ait bilanço oran değerleri

Cari oran (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar)

en az 0,75 olması germektedir.

1,15

Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif)

en az 0,15 olması gerekmektedir .

0,33

Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranı

0,50'den küçük olması gerekmektedir .

0,40

 

Şeklinde belirtildiği görülmüştür. Buna göre adı geçen istekli tarafından bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında sunulan belgelerin İdari Şartname’nin “Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.4.2’nci maddesinde yer alan kriterleri sağladığı anlaşılmıştır.

 

Öte yandan başvuru sahibinin “uzun vadeli borçların, anılan kriterlere uygun hale getirilmek maksadıyla kısa vadeli borç olarak gösterildiği, yine bilanço bilgilerinin ilgili vergi dairesi bilgileri ile uyuşmadığı, bu nedenle bahse konu bilgilerin teyit edilmesi gerektiği” yönündeki iddiasına ilişkin olarak ise; ihale üzerine bırakılan istekli tarafından sunulan belgelerin SMMM onaylı ve TÜRMOB kaşeli olduğu, meslek mensuplarınca yapılan mesleki iş ve işlemler hukuka uygunluk karinesinden yararlandığı ve düzenlenen belgelerdeki bilgilerin doğruluğundan meslek mensubu sorumlu olduğu aksine bir tespit olmadığı sürece belgelerdeki bilgilere itibar edileceği anlaşılmıştır.

 

Yukarıda yer alan açıklama ve değerlendirmeler neticesinde, başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır

 

c- Götürü bedel teklif mektubunun standart forma uygun olmadığı, söz konusu teklif mektubunda yer alan sayı ve yazının birbirine uygun olmadığı, ayrıca imza sirkülerinde yer alan imza ile götürü bedel teklif mektubunda yer alan imzanın aynı olmadığı iddiasına ilişkin olarak;

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesinin ikinci fıkrasında “Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur …” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 53’üncü maddesinde “Başvuru ve teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır.

(2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.

e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerine göre, istekliler tarafından teklif mektubunun, standart form esas alınmak suretiyle hazırlanması gerektiği hüküm altına alınmış olup teklif mektubunun taşıması gereken şartlar sayma suretiyle belirlenmiştir. Buna göre teklif mektuplarında, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması hususu teklif mektubunun taşıması gereken şartlardan biridir.

 

Bu kapsamda, ihale üzerine bırakılan istekli tarafından iddia konusu hususa ilişkin olarak sunulan götürü bedel teklif mektubunda teklif edilen bedelin rakamla “708.661,00 TL”, söz konusu bedelin yazıyla “yediyüzsekizbinaltıyüzaltmışbir Türk Lirası” olarak yazıldığı görülmüş olup teklif edilen bedele ilişkin olarak rakam ve yazının birbirine uygun olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca götürü bedel teklif mektubunun ihale dokümanı ekinde yer alanstandart form esas alınmak suretiyle hazırlandığı görülmüştür.

 

Diğer yandan, söz konusu ihaleye ait götürü bedel teklif mektubunun şirket müdürü Seval Akgün tarafından imza altına alındığı anlaşılmış olup imza sirkülerinde yer alan imza ile götürü bedel teklif mektubunda yer alan imzanın uyumlu olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Yukarıda yer alan açıklama ve değerlendirmeler neticesinde, başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır

 

d- Geçici teminat mektubunun standart forma uygun olmadığı, ayrıca bahse konu mektubun İdari Şartname’nin 26’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında düzenlenen süreyi kapsamadığı iddiasına ilişkin olarak;

 

4734 sayılı Kanun’un “Geçici teminat” başlıklı 33’üncü maddesinde “İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır …” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “Teminat mektupları” başlıklı 35’inci maddesinde “Bu Kanun kapsamında verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şeklini tespite Kamu İhale Kurumu yetkilidir.

32 nci maddeye göre belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. Kesin teminat mektuplarının süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir.

İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teminatlar” başlıklı 55’inci maddesinde “(1) İhalelerde, teklif edilen bedelin yüzde üçünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır.

(4) İstekli veya yüklenici tarafından, teminat olarak banka teminat mektubu verilmesi halinde, bu teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlara uygun olması zorunludur. Standart formlara uygun olarak düzenlenmemiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

(5) Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz günden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

(7) İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir …” hükmü yer almaktadır.

 

Konuya ilişkin olarak İdari Şartname’nin Geçici teminat” başlıklı 26’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında “Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 03.01.2018 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Teminat olarak kabul edilecek değerler” başlıklı 27’nci maddesinin dördüncü fıkrasında “Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve standart formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Mevzuat kapsamında işi yapmaya istekli ve yeterli kişilerin teklif vermelerini sağlamak üzere, ihalelerde, teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınması gerekli görülmüştür. Teminat olarak kabul edilecek değerler sayma suretiyle gösterilmiş olup teminat mektupları bu değerlerden biridir. Bu noktada geçici teminat olarak teminat mektubu verilmesi halinde, bu teminat mektuplarının farklı düzenlenmesini önlemek amacıyla; kapsam ve şekil limit ve sürelerinin belirlenmesi konusunda esaslar belirlenmiştir. Buna göre teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin anılan Yönetmelik’in ekinde yer alan standart formlara uygun olması zorunlu tutulmuş olup standart formlara uygun olarak düzenlenmemiş teminat mektuplarının geçerli olarak kabul edilmeyeceği belirli kılınmıştır. Ayrıca geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarının geçerlilik tarihinin belirtilmesi gerekli olduğu vurgulanmıştır. Bu tarihin ise ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz günden az olmamak üzere istekli tarafından belirleneceği hükme bağlanmıştır.

 

Bu hususlar çerçevesinde yukarıda aktarılan Şartname maddelerine bakıldığında, geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihinin 03.01.2018 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirleneceği düzenlenmiştir.

 

Bu noktada ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından iddia konusu hususa ilişkin olarak Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Karabağlar Şubesi tarafından anılan istekli adına düzenlenen geçici teminat mektubunun sunulduğu, söz konusu teminat mektubunun geçerlilik tarihinin de 31.01.2018 olarak belirtildiği görülmüştür.

 

Bu doğrultuda anılan istekli tarafından sunulan geçici teminat mektubunun geçerlilik tarihinin (31.01.2018) bahse konu Şartname maddesinde belirtilen geçici teminat mektubu geçerlilik tarihinden (03.01.2018) önceki bir tarih olmadığı, ayrıca verilen geçici teminat mektubunun standart forma uygun olarak düzenlendiği anlaşılmıştır.

 

Yukarıda yer alan açıklama ve değerlendirmeler neticesinde, başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır

 

e- Banka referans mektubunun, ihalenin ilk ilan tarihinden önce düzenlendiği, teklif ettikleri bedelin %10’undan az olduğu ve standart forma uygun olarak düzenlenmediği iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Bankalardan temin edilecek belgeler” başlıklı 34’üncü maddesinde “(1) Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek yeterlik belgesi, banka referans mektubudur. Banka referans mektubu, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilebilir. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur …”hükmü,

 

Konuya ilişkin İdari Şartname’nin Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.4’üncü maddesinin birinci fıkrasında “İsteklinin teklif ettiği bedelin % 10'undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İsteklilerin ekonomik ve mali yeterliklerinin belirlenmesi için gerekli olan bilgi ve belgeler sayma suretiyle belirtilmiş olup bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler bunlardan biridir. Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek yeterlik belgesi ise banka referans mektubu olarak belirtilmiş olup söz konusu belgenin de ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması gerektiği açıkça hüküm altına alınmıştır.

 

Bu noktada konuya ilişkin olarak İdari Şartname’nin “Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.4’üncü maddesinin birinci fıkrasına bakıldığında, isteklinin teklif ettiği bedelin % 10'undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren ve ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş banka referans mektubunun sunulması gerektiği düzenlenmiştir.

 

Bu kapsamda, ihale üzerine bırakılan istekli tarafından iddia konusu hususa ilişkin olarak Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Karabağlar Şubesitarafından 05.09.2017 tarihli anılan istekli adına düzenlenmiş banka referans mektubunun sunulduğu, söz konusu belgede kullanılmamış nakdi kredinin 10.000,00 TL ve gayrinakdi kredi tutarının 500.000,00 TL olarak belirtildiği görülmüştür.

 

Bu çerçevede ihale üzerine bırakılan istekli tarafından söz konusu ihaleye 708.661,00 TL teklif verildiği dikkate alındığında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredi tutarının, teklif edilen bedelin %10’undan az olmadığı (708.661,00 x%10=70.866,10 TL) tespit edilmiştir. Ayrıca banka referans mektubunun standart forma uygun olarak düzenlendiği görülmüştür. Öte yandan uyuşmazlığa konu ihalenin ilan tarihinin 09.08.2017 olduğu hususu göz önüne alındığında, anılan istekli tarafından sunulan banka referans mektubunun ihale ilan tarihinden sonra (05.09.2017 tarihinde) düzenlendiği anlaşılmıştır.

 

Yukarıda yer alan açıklama ve değerlendirmeler neticesinde, başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

f- İş hacmine ilişkin sunulan belgede, toplam cironun teklif edilen bedelin %25’inden az olduğu, dolayısıyla İdari Şartname’nin 7.4.3’üncü maddesinde düzenlenen kriterlerin sağlanamadığı iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 36’ncı maddesinde “(1) İş hacmini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde;

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaların, her ikisinin de idarelerce istenilmesi zorunludur.

(4) Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır…” hükmü,

 

İdari Şartname’nin “Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.4.’üncü maddesinin üçüncü fıkrasında “İstekli tarafından;

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaların,

birinin sunulması yeterlidir.

Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

Toplam cironun teklif edilen bedelin % 25'inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Gelir tablosunun, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir …” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İş hacmini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun veya taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaların her ikisinin de idarelerce istenilmesinin zorunlu olduğu anlaşılmış olup istekliler tarafından bu belirtilen belgelerden birinin sunulmasının yeterli olduğu hükme bağlanmıştır. Öte yandan mevzuat kapsamında toplam cironun tanımına yer verilmiştir. Bu tanıma göre toplam cironun, gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarını ifade ettiği hüküm altına alınmıştır.

 

Bu doğrultuda, ihale konusu işe ait İdari Şartnamenin iş hacmini gösteren belgelere ilişkin kriterleri gösteren maddesine bakıldığında, toplam cironun teklif edilen bedelin % 25’inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 15’inden az olmaması gerektiği, bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan isteklinin yeterli kabul edileceği düzenlenmiştir.

 

Bu bağlamda, ihale üzerine bırakılan istekli tarafından iddia konusu hususa ilişkin SMMM tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen “bilanço bilgileri tablosu” ile 02.05.2017 onay tarihli 2016 dönemine ait kurumlar vergisi beyannamesi ile eki 2016 ve 2015 yılı verilerini içeren ayrıntılı bilanço ve ayrıntılı gelir tablosunun sunulduğu görülmüştür. Öte yandan, anılan istekli tarafından söz konusu ihaleye 708.661,00 TL teklif verildiği dikkate alındığında, toplam cironun (teklif edilen bedelin %25’i) 177.165,25 TL’den az olmaması gerektiği tespit edilmiştir.

 

Bu çerçevede adı geçen istekli tarafından sunulan ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait ayrıntılı gelir tablosunda yer alan toplam ciro göz önüne alındığında, iş hacmine ilişkin sunulan belgenin İdari Şartname’nin 7.4.3’üncü maddesinde yer alan kriteri sağladığı anlaşılmıştır.

 

Yukarıda yer alan açıklama ve değerlendirmeler neticesinde, başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır

 

g- İş deneyim belgesinin EKAP’a kaydedilerek düzenlenmediği iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi” başlıklı ”Ek 1’inci maddesinde “(1) İş bitirme belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından 31/8/2014 tarihinden sonra düzenlenecek olan iş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunludur.

(2) İlanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olup EKAP’a kayıt edilmeden 1/9/2014 tarihine kadar düzenlenmiş bulunan iş bitirme belgelerinin asıllarının 1/7/2016 tarihine kadar belgeyi düzenleyen idareye teslim edilmesi ve EKAP üzerinden yeniden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunludur. Bu durumda; EKAP üzerinden düzenlenen yeni belgeye, daha önce düzenlenen belgenin tarih ve sayısının da belirtildiği ve eski belgenin yerine verildiğine dair bir şerh düşülür ve eski belge dosyasında muhafaza edilir.

(3) Birinci ve ikinci fıkra uyarınca EKAP üzerinden kayıt edilme zorunluluğu getirilen iş bitirme belgeleri EKAP üzerinden kayıt edilmedikleri müddetçe ilanı veya duyurusu 1/7/2016 tarihinden sonra yapılan ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamaz.

(4) İlanı veya duyurusu 1/9/2014 tarihinden sonra yapılan ihalelerde, aday veya istekliler tarafından sunulan ve üzerinde EKAP kayıt numarası bulunan iş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden sorgulanması zorunludur.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi” başlıklı 30.8’inci maddesinde “30.8.1 İhale Uygulama Yönetmeliklerinin Ek-1 maddeleri uyarınca 31/8/2014 tarihinden sonra iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca, ilanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan Kanun kapsamındaki ihalelere (İKN’si 2010/500.000 ve daha sonraki ihaleler) ilişkin olup EKAP’a kayıt edilmeden 1/9/2014 tarihine kadar düzenlenmiş bulunan mevcut iş deneyim belgelerinin, EKAP’a kayıt edilerek yeniden düzenlenmeleri zorunluluğu getirilmiştir. Bu kapsamda, EKAP üzerinden düzenlenmesi veya kayıt edilerek yeniden düzenlenmesi gerektiği halde bu gereklere uygun olmayan iş deneyim belgeleri, EKAP üzerinden kayıt altına alınarak yeniden düzenlenmedikleri sürece ilanı veya duyurusu 1/7/2016 tarihinden sonra yapılan ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamayacaktır. Bu nedenle; EKAP üzerinden düzenlenmiş iş deneyim belgesi almaları veya iş deneyim belgesini EKAP üzerinden kayıt altına aldırarak yeniden düzenletmeleri gerektiği halde, bu zorunlulukları yerine getirmeyen belge sahiplerinin, belgeyi düzenleyen idareye başvuruda bulunarak, mevcut iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden kayıt altına alınarak yeniden düzenlenmesi talebinde bulunması gerekmektedir.

30.8.2 İş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi ve belge sahiplerine verilmesinde, İhale Uygulama Yönetmelikleri ile bu Tebliğin iş deneyim belgelerinin düzenlenmesi ve verilmesine ilişkin hükümlerine uyulması gerekmektedir. EKAP üzerinden iş deneyim belgesi düzenlenmesi ve sorgulanmasına ilişkin “İdare İş Deneyim Belgesi Düzenleme, Kayıt ve Sorgulama Kullanım Rehberi”ne EKAP üzerinden erişilebilir.

30.8.6 İş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden sorgulanmasında iş deneyim belgesinin, EKAP kaydı ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilecektir. Yapılan sorgulamada, bir uyumsuzluk olduğunun belirlenmesi durumunda, sunulan belgenin geçerliğine ilişkin olarak ihale komisyonu tarafından gerekli inceleme ve değerlendirme yapılmalıdır.

30.8.7 İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşların EKAP üzerinden iş deneyim belgesi düzenleyebilmeleri için 29 uncu maddede belirtilen işlemlere uygun olarak EKAP’a kayıtlı olmaları gerekmektedir. İlanı veya duyurusu 1/7/2016 tarihinden sonra yapılacak ihalelerde, İhale Uygulama Yönetmelikleri Ek-1 maddeleri çerçevesinde, EKAP üzerinde kayıt altına alınma zorunluğu olduğu halde bu zorunluğa uygun olmayan iş deneyim belgeleri iş deneyimini tevsik için kullanılamayacağından dolayı EKAP’a kayıtlı olmayan kurum ve kuruluşların aday ve istekliler açısından bir hak kaybına neden olmamaları bakımından öngörülen tarihlere kadar EKAP’a kayıt olmaları önem arz etmektedir.” açıklamaları yer almaktadır.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ve Tebliğ açıklamalarından, iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından 31.8.2014 tarihinden sonra düzenlenecek olan iş deneyim belgelerinin ve ilanı veya duyurusu 31.8.2010 tarihinden sonra yapılan 4734 sayılı Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olup, EKAP’a kayıt edilmeden 1.9.2014 tarihine kadar düzenlenmiş bulunan mevcut iş deneyim belgelerinin, EKAP üzerinden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunluluğunun getirildiği anlaşılmaktadır.

 

Bu açıdan, EKAP üzerinden düzenlenmesi veya kayıt edilerek yeniden düzenlenmesi gereken iş deneyim belgeleri EKAP üzerinden kayıt edilmek suretiyle düzenlenmediği müddetçe ilanı veya duyurusu 01.07.2016 tarihinden sonra yapılan ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamayacaktır. Bu itibarla, uyuşmazlığa konu ihalenin ilan tarihinin 09.08.2017 (01.07.2016 tarihinden sonra) olduğu dikkate alındığında, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin Ek-1 maddesi çerçevesinde, EKAP üzerinde kayıt altına alınma zorunluğu olduğu halde bu zorunluğa uygun olmayan iş deneyim belgelerinin bahse konu ihalede iş deneyimini tevsik için kullanılamayacağı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Bu hususlar çerçevesinde ihale üzerine bırakılan istekli tarafından iddia konusu hususa ilişkin olarak Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce “Kütahya Merkez İlçede 1384 Öğrenciye 178 İşgününde Öğle Yemeği, 2015/82571” işine ait adı geçen istekli adına 08.11.2016 tarih ve 2015/82571-1272354-1-1 sayı ile düzenlenen iş deneyim belgesinin (yüklenici iş bitirme) sunulduğu görülmüştür.

 

Yapılan incelemede söz konusu belgenin, EKAP üzerinden “İş deneyim belgesi sorgulama” uygulaması vasıtasıyla, belge üzerinde yer alan ilgili bilgiler esas alınmak suretiyle yapılan sorgulanması neticesinde EKAP üzerinden düzenlenerek kaydedildiği anlaşılmıştır.

 

Yukarıda yer alan açıklama ve değerlendirmeler neticesinde, başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır

 

h- TS 8985 ve TS 13075 standartlarına ilişkin Hizmet Yeterlik Belgeleri ile kapasite raporunun geçerlilik sürelerinin dolduğu, ayrıca TS 13075 belgesinin Aydın il sınırlarındaki yemek fabrikasına ait olmadığı, söz konusu belgede hizmet yeri adresinin Manisa ili olarak belirtildiği, bu durumun isteklinin teklif vermesine engel olmamakla birlikte bu belgenin sözleşmeden imzalanmadan önce verilmemesi neticesinde geçici teminatının irat kaydedilmesine sebebiyet vereceği iddialarına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve kapasite raporu” başlıklı 41’inci maddesinde “… (5) İdare, ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede işin niteliğini göz önünde bulundurarak kapasite raporu ile ilgili düzenleme yapabilir. Sunulacak kapasite raporunun ihale veya son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olması zorunludur. …” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı 42’nci maddesinde “(1) İşin niteliği göz önünde bulundurularak ön yeterlik şartnamesi ve idari şartnamede; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, hizmet yeterlilik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliğine ilişkin düzenleme yapılabilir.” hükmü,

 

İhale konusu işe ait İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.5.2.Kapasite Raporu: Kayıtlı bulunan ticaretve/veya sanayi Odası ya da Meslek Odası tarafından mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş olacak ve ihale tarihi itibariyle geçerli olacaktır. İdaremizce öngörülen ve belgede aracanak üretim miktarı 1065 adettir.

Sözleşmeden doğan denetim hizmetinin yerinde ve zamanında yapılabilmesi için ihale uhdesinde kalan yüklenicinin yemek hazırlayacağı kendi mutfağının Aydın İl sınırları içerisinde olduğunu gösterir tüm belgeleri (hizmet yeri yeterliliklerini gösterir TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜNDEN alınmış TS 8985 belgesini ve ham, yarı mamul ve mamul gıda maddeleri gıda katkı maddeleri ile işlenmeye mahsus yan ürünler ve gıda ambalajlarının bir yerden başka bir yere taşınmasında uyulacak idari-işletme kuralları ile taşıma araçlarının özellikleri gıda taşıma hizmetleri veren işyerleri ve çalışanların özellikleri ile ilgili kuralları kapsayan TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜNDEN alınmış TS 13075 belgesi ile yemek hazırlayacağı mutfak için gerekli olan diğer belgeleri ) idareye sözleşmeden önce teslim edecektir. İdare tarafından istenen belgeler yüklenici tarafından zamanında teslim edilmediği takdirde teminatı irat kaydedilecektir.

7.5.3. 1-İhale tarihi itibariyle geçerliliği olan ham, yarı mamul ve mamul gıda maddeleri gıda katkı maddeleri ile işlenmeye mahsus yan ürünler ve gıda ambalajlarının bir yerden başka bir yere taşınmasında uyulacak idari-işletme kuralları ile taşıma araçlarının özellikleri gıda taşıma hizmetleri veren işyerleri ve çalışanların özellikleri ile ilgili kuralları kapsayan TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜNDEN alınmış TS 13075 belgesini,

2- İhale tarihi itibariyle geçerliliği olan hizmet yeri yeterliliklerini gösterir TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜNDEN alınmış TS 8985 belgesini …” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükmüne göre işin niteliği göz önünde bulundurulmak suretiyle İdari Şartame’de kapasite raporu ve hizmet yeterlilik belgesine ilişkin düzenlemeler yapılacağı belirtilmiş olup idarelerce, hizmet yeterlilik belgesine yönelik yapılan düzenlemelerde, hizmet yeterlilik belgesinin hizmet kapsamını ve standardının açık olarak yazılması gerektiği açıklanmıştır. Öte yandan sunulacak kapasite raporunun da ihale tarihi itibarıyla geçerli olması zorunlu tutulmuştur.

 

İhale üzerine bırakılan istekli tarafından TSE Manisa Temsilciliği tarafından anılan istekli adına düzenlenen ve verilen hizmetin kapsamının TS 8985 ve TS 13075 ile TSE Aydın Temsilciliği tarafından verilen hizmetin kapsamının TS 8985 olan belgelerin sunulduğu, söz konusu belgelerin son geçerlilik tarihinin sırasıyla 01.06.2018 ve 29.01.2018, yine teklif dosyası kapsamında sunulan kapasite raporunun geçerlilik süresi sonunun ise 09.10.2017 olduğu görülmüştür. Bu kapsamda, uyuşmazlığa konu ihalenin 06.09.2017 tarihinde gerçekleştirildiği dikkate alındığında, ihale tarihi itibarıyla iddiaya konu bu belgelerin geçerlilik sürelerini doldurmadığı anlaşılmıştır.

 

Diğer yandan, İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7.5.2’nci maddesinde, ihale üzerinde bırakılan isteklinin yemek hazırlayacağı kendi mutfağının Aydın İl sınırları içerisinde olduğunu gösterir tüm belgeleri idareye sözleşmeden önce teslim edeceği, idare tarafından ise istenilen bu belgelerin yüklenici tarafından zamanında teslim edilmediği takdirde teminatının irat kaydedileceğine yönelik düzenlemelere yer verildiği anlaşılmıştır.

 

Bu bağlamda şikâyete konu olan anılan Şartname’nin 7.5.2’nci maddesi üzerinden somut olaya bakıldığında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin yemek hazırlayacağı kendi mutfağının Aydın il sınırları içerisinde olduğunu gösterir tüm belgeleri idareye sözleşmeden önce teslim etmesi gerektiğine yönelik düzenlemeye her ne kadar İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde yer verilmiş ise de, bu hususun ihaleye katılan “istekliler” tarafından değil, “yüklenici” tarafından sunulmasının istenildiği, dolayısıyla sözleşme aşamasında yerine getirilmesi gerekli bir yükümlülük olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır

 

ı- Teklif zarfının mevzuata uygun olarak düzenlenmediği, ayrıca teklif zarfının üzerinde yer alan imzanın, imza sirkülerinde yer alan imza ile uyuşmadığı iddiasına ilişkin olarak;

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesinin birinci fıkrasında “Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinin birinci fıkrasında “Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerine göre teklif zarfları üzerinde bulunması gereken şekil kuralları belirlenmiş olup, teklif zarflarının taşıması gerekli şekil koşulları bakımında anılan Kanun’un 30’uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan koşullara uygun olmadığının anlaşılması halinde, zarfların bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmayacağı açıkça hüküm altına alınmıştır.

 

Bu kapsamda, ihale üzerine bırakılan istekli tarafından sunulan teklif zarfı incelendiğinde; isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi hususuna ilişkin bilgilere yer verildiği görülmüştür.

 

Bu çerçevede ihale üzerine bırakılan istekli tarafından sunulan teklif zarfı üzerinde anılan Kanun’un 30’uncu maddesi gereğince istenilen bilgelere yer verildiği sonucuna varılmış olup söz konusu teklif zarfı üzerinde yer alan imzanın da imza sirkülerinde yer alan imza ile uyumlu anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

i- Teklif zarfı kapsamında sunulan noter onaylı belgelerin, belgelerin sunuluş şekline uygun olmadığı, ayrıca noter onaylı belgelere idarece “aslı idarece görülmüştür” şerhinin düşülemeyeceği, yine bu belgelerin idareye “aslı idarece görülmüş” şeklinde yaptırıldıktan sonra noter onaylı belgelerin geri alındığı, ancak böyle bir işlemin ihale süreci devam ederken yapılamayacağı iddiasına ilişkin olarak;

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinde “(1) Şikayet başvuruları idareye, itirazen şikayet başvuruları ise Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılır.

(2) Dilekçelerde aşağıdaki hususlara yer verilir;

a) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı veya unvanı ve adresi ile (…) faks numarası.

b) İhaleyi yapan idarenin ve ihalenin adı veya ihale kayıt numarası.

c) Başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih.

ç) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller.

d) İtirazen şikayet başvurularında ayrıca idareye yapılan şikayetin tarihi ve varsa şikayete ilişkin idare kararının bildirim tarihi…” hükmü,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İtirazen şikayet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11’inci maddesinin sekizinci fıkrasında “(8) Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin başvuru dilekçelerinde belirtilmesi gerektiği düzenlendiğinden, başvuruda bulunulan hususların dilekçelerde somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunma sebepleri ile birlikte gösterilmesi gerekmektedir. İşlemin hangi unsurlarının hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğu belirtilmeksizin sadece mevzuata aykırı olduğu gibi soyut ve mesnetsiz iddialara yer verilmesi halinde, Yönetmeliğin 8 inci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle başvurunun reddine ilişkin sorumluluk başvurana ait olacağından bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.” açıklaması yer almaktadır.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde, başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin itirazen şikâyet başvuru dilekçesinde bulunması gerektiği belirtilmiş, 15 inci maddesinde, Kuruma yapılan başvuruların, öncelikle 16’ncı madde çerçevesinde inceleneceği, 16’ncı maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde, başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilip belirtilmediğinin inceleneceği, 17’nci maddesinin birinci fıkrasında ise, 16’ncı maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verileceği düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibi tarafından, itirazen şikâyet başvurusunda herhangi bir belge adı veya yeterlik kriteri açıkça belirtilmeksizin yalnızca ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif dosyası kapsamında sunduğu noter onaylı belgelerin İdari Şartname’nin “belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 7.7’nci maddesine aykırı olduğu hususunun yer aldığı, bu itibarla söz konusu iddianın sunulması gereken belgelerin yeniden incelenmesi talebi ile genel nitelikli hukuka aykırılık ifadelerini içeren bir iddia niteliğinde olduğu anlaşılmıştır.

 

Kurum tarafından ihale sürecindeki işlem ve eylemlere ilişkin yapılacak inceleme başvuru sahibinin iddia konusu ettiği hususlara ve idarenin bu yöndeki beyanlarına hasredilmiş olup uyuşmazlıklarda idari denetim yetkisi bu yönde bulunan Kurumun ihale komisyonlarının yerine geçip, re’sen inceleme sonucunu doğuracak şekilde işlemleri baştan sona yeniden inceleme yetkisi bulunmadığından söz konusu iddia uygun bulunmamıştır.

 

 

 

 

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “İdareye şikâyet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde “Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikayetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir…” hükmü,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru ehliyeti” başlıklı 5’inci maddesinde “(1) İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden;

a) İstekli olabilecekler; ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının verilmesi, ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,

b) Adaylar; belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerde ön yeterlik başvurularının sunulması, değerlendirmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem ve eylemler; belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ise kısa listeye alınmış olmaları kaydıyla ayrıca ihale daveti ve/veya ihale dokümanının gönderilmesi, ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,

c) İstekliler; yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler,

hakkında başvuruda bulunabilir….” hükmü,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Şikâyet başvurusunda bulunabilecekler” başlıklı 3’üncü maddesinde “…(6) İlan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayet başvuruları, ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilmekte ise de bu tarihten önce ön yeterlik/ yeterlik başvurusunda bulunulması veya teklif verilmesi halinde, Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca "Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, zorunludur.” hükmü uyarınca, ihaleye teklif veren isteklilerin teklif mektuplarında, ihale dokümanı içeriğini tamamen okuyup kabul ettiklerine dair beyanda bulunmaları ve tekliflerini buna göre vermiş olmaları nedeniyle, bu aşamadan sonra ihale ilanı veya ihale dokümanının içeriğine yönelik şikayet başvurusunda bulunulamaz.” açıklamaları yer almaktadır.

 

Aktarılan mevzuat hükümlerinden, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden istekliler tarafından yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler hakkında başvuruda bulunulabileceği, bu itibarla öncelikle ortada korunması gereken bir hakkın mevcut olması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Anılan istekliye ait itirazen şikâyet dilekçesinde yer alan zeyilname sonrasında yapılan işlemlere ilişkin işlemlerin mevzuata uygun olmadığına yönelik iddianın ihale dokümanına yönelik bir iddia olduğu, bu bağlamda;

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İdareye şikâyet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde, şikâyet başvurularının, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren anılan Kanun’un 21’inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde 5 gün, diğer hallerde ise 10 gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce idareye yapılacağı, ihale dokümanının ilana yansımayan hükümlerine yönelik başvuruların süresinin ihale dokümanın satın alındığı/indirildiği tarihte başlayacağı, ilan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikâyetlerin bu süreleri aşmamak kaydıyla, en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabileceği hüküm altına alınmış olup, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Şikâyet başvurusunda bulunabilecekler” başlıklı 3’üncü maddesinde, ihaleye teklif veren isteklilerin teklif mektuplarında, ihale dokümanının içeriğini tamamen okuyup kabul ettiklerine dair beyanda bulunmaları ve tekliflerini buna göre vermiş olmaları nedeniyle, teklif verildikten sonra ihale ilanı veya ihale dokümanının içeriğine yönelik şikâyet başvurusunda bulunamayacakları açıklanmıştır.

 

İdare tarafından 24.08.2017 tarihinde Zeyilname yapılmak suretiyle İdari Şartname’de değişikliğe gidildiği görülmüş olup ihale dokümanında yapılan değişikliğin başvuru sahibine bilgi sahibi olmasını temin edecek şekilde 25.08.2017 tarihinde EKAP üzerinden “Zeyilname bildirimi” konulu yazı ile bildirildiği görülmüştür. Başvuru sahibinin iddiasının ise 24.08.2017 tarihli Zeyilname sonrasında ihale dokümanına yüklenen farklı ihaleye ait Teknik Şartname’nin taraflarına bilgilendirme yapılmadığı, kaldı ki bu konuya ilişkin bilgilendirme yapılmış olsa dahi bu durumun Kamu İhale Genel Tebliği’nin 15.3 ve 15.4’üncü maddelerine aykırı olduğu, öte yandan idarece böyle bir durumun fark edilmesi neticesinde bahse konu ihalenin tarihinin Zeyilname yapılmak suretiyle ertelenmesine ilişkin olduğu anlaşılmıştır.

 

Yapılan incelemede, başvuru sahibi tarafından ihale dokümanının 18.08.2017 tarihinde indirildiği, 06.09.2017 tarihinde de ihaleye teklif verildiği, bahsi geçen iddiaya yönelik olarak ise 13.09.2017 tarihinde şikâyet başvurusunda bulunulduğu görülmüştür.

 

Bu bağlamda, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in yukarıda aktarılan hükümleri gereği, en geç ihale (06.09.2017) tarihinden üç iş günü öncesine kadar teklif verilmeden idareye şikâyet başvurusunda bulunulması gerekirken bu süre geçtikten ve teklif verildikten sonra 13.09.2017 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu, ayrıca ihaleye teklif vererek istekli sıfatını kazandığı ve ihaleye teklif verdikten sonra ihale dokümanına yönelik başvuruda bulunma ehliyetini kaybettiği hususları dikkate alındığında, belirtilen iddiaya ilişkin olarak başvurunun ehliyet ve süre yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Kaldı ki; idare tarafından da Zeyilname yapılmak suretiyle ihale dokümanında yapılan değişikliğin başvuru sahibinin bilgi sahibi olmasını temin edecek şekilde EKAP üzerinden başvuru sahibine bildirildiği ve başvuru sahibi tarafından da ihale konusu işe ait doğru ihale dokümanı kapsamında yer alan hususlara istinaden teklif verildiği görülmüştür.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

   Oybirliği ile karar verildi.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap