İhale komisyonu tarafından yerine getirilmesi gereken ihale katılımcılarının mali evraklarının incelenmesi işinin, dışarıdan hizmet satın alınması yoluyla yaptırılmasının mümkün olmadığı hk.(Temyiz K.K.)

Yayın Tarih: 31.07.2019 03:07
Özet

Karar Tarihi:10.07.2012 Karar:35407 15-1361 sayılı ilamın 16.maddesi ile; …. Belediyesi tarafından düzenlenen "Jeotermal Kentsel Merkezi Isıtma Sistemi" ihalesinde, ihale komisyonu tarafından yerine getirilmesi gereken ihale katılımcılarının mali evraklarının incelenmesi işinin, dışarıdan hizmet satın alınması yoluyla Yeminli Mali Müşavir ..'e yaptırılması nedeniyle       TL.ye tazmin hükmü verilmiştir. Dilekçi dilekçesinde; 18.06.2007 tarihinde yapılan ihalenin belediyede uzman personelin olmaması […]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Karar Tarihi:10.07.2012

Karar:35407

15-1361 sayılı ilamın 16.maddesi ile; …. Belediyesi tarafından düzenlenen "Jeotermal Kentsel Merkezi Isıtma Sistemi" ihalesinde, ihale komisyonu tarafından yerine getirilmesi gereken ihale katılımcılarının mali evraklarının incelenmesi işinin, dışarıdan hizmet satın alınması yoluyla Yeminli Mali Müşavir ..'e yaptırılması nedeniyle       TL.ye tazmin hükmü verilmiştir.

Dilekçi dilekçesinde; 18.06.2007 tarihinde yapılan ihalenin belediyede uzman personelin olmaması nedeniyle ihalenin uygun olması için yeminli müşavire hizmet alımı yoluyla yaptırıldığını belirtmiştir.

Savcılık; "Belediye tarafından Jeotermal Kentsel Merkezi Isıtma sistemi ihalesi 4734 sayılı Kanunun 6/1-2, 36-2, 37 maddeleri gereği İhale Komisyonu tarafından yerine getirilmesi gerekirken dışarıdan hizmet alım yoluyla Yeminli Müşavire yaptırılması yasal olmadığından tazmin kararının tasdikine,"şeklinde görüş bildirmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "İhale Komisyonu" başlıklı 6. maddesinin 1 ve 2. paragraflarında aynen;

"İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.

İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir."

"Tekliflerin Alınması ve Açılması" başlıklı 36. maddesi 2. paragrafında aynen;

"İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutan açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır."

"Tekliflerin Değerlendirilmesi" başlıklı 37. maddesinde aynen;

"İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36. maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu isi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır" denilmektedir.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine göre, ihale komisyonu ilk olarak katılımcıların belgelerinin eksik olup olmadığını kontrol etmekle yükümlüdür. Belge eksikliği olmadığının anlaşılması durumunda ise komisyon, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerini ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığını inceler.

Rapor dosyası ve eki evrakların incelenmesinde; …. Belediyesince "Jeotermal Kentsel Merkezi Isınma Sistemi" ihalesi düzenlendiği ancak ihale komisyonu tarafından yerine getirilmesi gereken ihale katılımcılarının mali evraklarının incelenmesi işinin, Yeminli Mali Müşavir ..'e yaptırıldığı görülmüştür.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, ihale komisyonu tarafından yerine getirilmesi gereken ihale katılımcılarının mali evraklarının incelenmesi işinin Yeminli Mali Müşavire yaptırılması mevzuata uygun olmadığından ilamın 16.maddesi ile..TL.ye ilişkin olarak verilen tazmin hükmünün TASDİKİNE karar verildi

Üst Konuları: Hizmet İhaleleri


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap