İhalenin hem ilânında hem de idari şartnamesinde isteklilerden kendi malı olmayan araçlara ilişkin taahhütname istenilebilir mi?

Özet

Mevzuat gereğince, ihalelerde hiçbir şekilde taahhütname istenilmemesi gerektiği, ancak şikâyet konusu ihalenin hem ilânında hem de idari şartnamesinde isteklilerden kendi malı olmayan araçlara ilişkin taahhütname istenildiği anlaşılmaktadır. Söz konusu ihalede, dokümana yönelik herhangi bir şikâyetin yapılmadığı, ihale dokümanının kesinleştiği, teklif değerlendirmesinin de var olan doküman üzerinden yapılmasının ve söz konusu belgenin teklif dosyası kapsamında sunulmasının gerektiği hk.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Karar Tarihi    : 20.06.2012

Karar No         : 2012/UY.III-2593

3) İdari şartnamenin 7.5.4 üncü maddesinde istenilen yapı araçları taahhütnamesinin, teklif dosyasında bulunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu,

İddialarına yer verilmiştir.

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak:

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İstenecek belgeler” başlıklı 30 uncu maddesinin (f) bendinde; “Aday ve isteklilerden ihale ve ön yeterliğe katılım için taahhütname istenemez.” hükmü,

Aynı Yönetmeliğin “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 41 inci maddesinde; “(1) İşin yapılabilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısına ve niteliğine dokümanda yer verilir. Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

(2) Ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede, aday veya isteklinin kendi malı olması istenen ve teknik kriterlerine yönelik düzenleme yapılan, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.

(3) Adayın veya isteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir ve mali müşavir raporu ile tevsik edilir…” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliğinin; “Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 9 uncu maddesinde “9.1. İhale Uygulama Yönetmeliklerinin tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeleri düzenleyen maddelerinde kendi malı olma şartının aranmamasının esas olduğu hükme bağlanmıştır. İdareler tarafından bazı tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için aday veya isteklinin kendi malı olma şartının aranması durumunda; kendi malı olması istenen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın teknik kriter ve özelliklerine ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilecek, aday veya istekliler de kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanı; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir (YMM) raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) raporu ile tevsik edeceklerdir. Makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma koşulunun aranmaması durumunda ise aday veya isteklilerden başvuru veya teklifleri kapsamında (taahhütname, yapı araçları taahhütnamesi, kira sözleşmesi, vb.) herhangi bir belge sunmaları istenmeyecektir.

9.2. Yapım işi ihalelerinde, ihale konusu işin yürütülmesi için işyerinde bulundurulması öngörülen; tesis, makine, teçhizat ve ekipmana ilişkin bilgilere sözleşme tasarısında yer verilecektir.” açıklaması,

İhale ilânının; “Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 4.3 üncü maddesinde “…4.3.3. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler: 2 adet 3.5 tonluk forklift, 1 adet lastikli kazyıcı-yükleyici iş makinesi, 1 adet traktör, 2 adet damperli kamyon, 1adet silindir ve 2 adet el kompaktörü yüklenici tarafından kendi malı veya taahhüt etmesi gerekir.” düzenlemesi,

İdari şartnamenin 7.5.4 üncü maddesinde; “2 adet 3.5 tonluk forklift, 1 adet lastikli kazyıcı-yükleyici iş makinesi, 1 adet traktör, 2 adet damperli kamyon, 1adet silindir ve 2 adet el kompaktörü yüklenici tarafından kendi malı veya taahhüt etmesi gerekir.” düzenlemesi,

Sözleşme tasarsısının 23.4 üncü maddesinde de; “Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren aşağıda cinsi, çeşidi, adedi ve kapasitesi belirtilen makine, teçhizat ve ekipmanı iş programına uygun olarak iş yerinde bulundurmak zorundadır…” düzenlemesi,

Yer almaktadır.

Mevzuat gereğince, ihalelerde hiçbir şekilde taahhütname istenilmemesi gerektiği, ancak şikâyet konusu ihalenin hem ilânında hem de idari şartnamesinde isteklilerden kendi malı olmayan araçlara ilişkin taahhütname istenildiği anlaşılmaktadır. Söz konusu ihalede, dokümana yönelik herhangi bir şikâyetin yapılmadığı, ihale dokümanının kesinleştiği, teklif değerlendirmesinin de var olan doküman üzerinden yapılmasının ve söz konusu belgenin teklif dosyası kapsamında sunulmasının gerektiği anlaşılmaktadır.

Yapılan incelemede, başvuru sahibi tarafından teklifi kapsamında söz konusu belgenin sunulmadığı, dolayısıyla anılan isteklinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olduğu anlaşıldığından, bu iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

 

 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap