İhaleye esas uygulama projelerindeki depolara ilave olarak, iş artışı kapsamında aynı tip ve ebatta bir adet daha depo binası yaptırılıp yaptırılamayacağı.(YFK)

Özet

İhaleye esas uygulama projelerindeki depolara ilave olarak, aynı tip ve ebatta bir adet depo binası yapılması işinin; sözleşmeye esas proje içinde kalan ve idareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılması teknik ve ekonomik olarak mümkün olmayan nitelikte bir iş olmadığı, bir başka ifade ile sözleşme muhtevasına yeni iş alma mahiyetinde olduğu, dolayısıyla %20 iş artışı kapsamında aynı yükleniciye yaptırılma imkanının bulunmadığı hk.


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

Karar No : 2012/27

Karar Tarihi : 18/05/2012

I-GİRİŞ

…Genel. tarafından 4734 ve 4735 sayılı kanunlara göre ihale edilerek, birim fiyat sözleşmeye bağlanan “ … Binası Yapım İşi” ile ilgili görüş istemidir.

II-KONU

İdaresinin, 09.05.2012 tarih ve … 208544 sayılı yazısında özetle; … Binası Yapım İşinin 7.784.000.- TL bedelle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 2l/b maddesine göre, pazarlık usulü ile ihale edildiği, 08.05.2012 tarihinde yer teslimi yapıldığı ve iş bitim tarihinin 07.07.2012 tarihi olarak belirlendiği, ancak … nca ilave iş olarak, iş artışı kapsamında, aynı tip ve ebatta (1) adet depo binası yaptırılması talebi üzerine; 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 24 ncü maddesi, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 21 inci maddesine istinaden iş artışının yaptırılıp yaptırılamayacağı hususundaki görüşümüzün bildirilmesi talep edilmektedir.

III-İNCELEME

Konu, gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuatları çerçevesinde, aşağıda belirtilen şekilde inceleme ve değerlendirmeye tabi tutulmuştur.

Adı geçen işin 4734 ve 4735 sayılı kanunlara göre ihale edilerek, birim fiyat sözleşmeye bağlandığı anlaşılmaktadır. İşe ait sözleşmenin 8.2 maddesinde, ihale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralamasının, 1 inci sırasında Yapım İşleri Genel Şartnamesi, 2 inci sırasında İdari Şartname ve 3 üncü sırasında Sözleşme Tasarısı bulunmaktadır.

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 21 inci maddesi, İdari Şartnamenin 53 üncü maddesi ve

4735    sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 24 üncü maddesine göre; Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işlerin,

“a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

b)İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması şartlarıyla, … birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen işlerde sözleşme bedelinin %20’sine, .. kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındakihükümler çerçevesinde, ilave işi aynı yükleniciye yaptırılabilir.” Hükümleri bulunmaktadır.

Yukarıda bahsi geçen hükümler birlikte değerlendirildiğinde; İhaleye esas uygulama projelerindeki depolara ilave olarak, aynı tip ve ebatta bir adet depo binası yapılması işinin; sözleşmeye esas proje içinde kalan ve idareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılması teknik ve ekonomik olarak mümkün olmayan nitelikte bir iş olmadığı, bir başka ifade ile sözleşme muhtevasına yeni iş alma mahiyetinde olduğu, dolayısıyla yukarıda belirtilen kanun, sözleşme ve ekleri hükümleri gereği, %20 iş artışı kapsamında aynı yükleniciye yaptırılma imkânının bulunmadığı değerlendirilmektedir.

 

Önceki ihalenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21/b maddesine göre; pazarlık usulü ile ihale edilerek yaptırılması cihetine gidildiği dikkate alındığında, bahis konusu 1 adet depo binasının da, aynı madde hükmüne göre pazarlık usulü ile ihale edilmesi durumunda bu işin de ilk sözleşme kapsamındaki işle aynı zamanda bitirilmesi mümkün görülmektedir.

IV-KARAR

Konu ön bölümlerde belirtildiği üzere detaylı olarak incelenmiş ve değerlendirilmiş olup, buna göre;

İhaleye esas uygulama projelerindeki depolara ilave olarak, aynı tip ve ebatta bir adet depo binası yapılması işinin; sözleşmeye esas proje içinde kalan ve idareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılması teknik ve ekonomik olarak mümkün olmayan nitelikte bir iş olmadığı, bir başka ifade ile sözleşme muhtevasına yeni iş alma mahiyetinde olduğu, dolayısıyla yukarıda belirtilen kanun, sözleşme ve ekleri hükümleri gereği, %20 iş artışı kapsamında aynı yükleniciye yaptırılma imkânının bulunmadığına,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine istinaden 18/05/2012 tarihinde yapılan toplantıda katılanların oy birliği ile karar verilmiştir


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap