İmza sirküsünün arkasındaki ticaret sicil gazetesi yeterli midir yoksa ayrıyeten konulması gerekir mi?

Yayın Tarih: 12.02.2016 05:02
Özet

HİZMET ALIMI İHALELERİNDE LİMİTED ŞİRKETLERİ İÇİN NOTER TASDİKLİ İMZA SİRKÜLERİNİN ARKASINDAKİ TİCARET SİCİL GAZETESİ İDARİ ŞARTNAMEDE İSTENİLEN TİCARET GAZETESİ İÇİN YETERLİ OLUYORMU? DOSYAYA AYRICA BİR TİCARET SİCİL GAZETESİ EKLEMEK GEREKMEZMİ?SADECE İMZA SİRKÜLERİNİN ARKASINDAKİ TİCARET SİCİL GAZETESİNİN OLMASI YETERLİ MİDİR?


HİZMET ALIMI İHALELERİNDE LİMİTED ŞİRKETLERİ İÇİN NOTER TASDİKLİ İMZA SİRKÜLERİNİN ARKASINDAKİ TİCARET SİCİL GAZETESİ İDARİ ŞARTNAMEDE İSTENİLEN TİCARET GAZETESİ İÇİN YETERLİ OLUYORMU? DOSYAYA AYRICA BİR TİCARET SİCİL GAZETESİ EKLEMEK GEREKMEZMİ?SADECE İMZA SİRKÜLERİNİN ARKASINDAKİ TİCARET SİCİL GAZETESİNİN OLMASI YETERLİ MİDİR?


Benzer Yazılar

Cevabımız

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin "Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler" başlıklı  maddesine göre 

(1) İhalelerde aday veya isteklilerden;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya davet tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya davet tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin,

c) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

ç) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,

istenilmesi zorunludur.

(2) Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması zorunludur.

(3) İş ortaklığında, iş ortaklığı beyannamesinin ve iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından, ilgisine göre birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerindeki belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. Konsorsiyumda ise konsorsiyum beyannamesinin ve konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından, ilgisine göre birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerindeki belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

(4) İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin adaylar veya istekliler tarafından sunulmasına ilişkin hükümlere, ilan ve ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilir. İş ortaklarının her birinin söz konusu belgeleri ayrı ayrı sunması, konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmına ilişkin belgeleri sunması zorunludur."hükmü ile düzenleme yapılmıştır.

Buna göre; İsteklinin Tüzel kişilik olarak ihaleye girmesi için istenen "ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,  istenilmesi zorunludur." düzenlemesi ile bağlacı ile bağlandığından imza sirkülerinin arkasındaki Ticaret Sicil Gazetesi olması yeterli değildir. Noter tasdikli noter sirkülerinin olması gerekir.

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap