İnşaat firmaları tarafından binaların dış yüzeyine tuğla, seramik v.s. ile firmalarının isimlerini yazdırmalarının ilan ve reklam vergisine tabi olup olmadığı hk.

Yayın Tarih: 25.12.2022 01:12
Özet

İnşaat firmalarının isim, unvan, telefon ve adreslerinin binaların dış yüzeylerine tuğla, seramik, dekoratif süslemeler, beton üzerine kabartmalar, fayans vb. kullanılarak yazılması ilan ve reklam vergisine tabidir.


T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

66813766-175.02.01.01[12-2020-1]-194895

14.06.2021

Konu

:

İnşaat firmaları tarafından binaların dış yüzeyine tuğla, seramik v.s. ile firmalarının isimlerini yazdırmalarının ilan ve reklam vergisine tabi olup olmadığı

İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, inşaat firmaları tarafından, firma ismi, unvan, telefon ve adreslerinin binaların dış yüzeylerine, pano ya da levha olmaksızın, tuğla, seramik, dekoratif süslemeler, beton üzerine kabartmalar, fayans vb. kullanılarak yazılmasının 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre ilan ve reklam vergisine tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 12 nci maddesinde, belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklamın, ilan ve reklam vergisine tabi olduğu; 13 üncü maddesinde, ilan ve reklam vergisinin mükellefinin, yurt dışından gönderilen ilan ve reklamlar dahil olmak üzere, ilan ve reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzel kişiler olduğu, ilan ve reklam işlerini mutat meslek olarak ifa edenlerin, başkaları adına yaptıkları ilan ve reklamlara ait vergileri mükellefler adına ilgili belediyeye yatırmaktan sorumlu oldukları hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan, aynı Kanunun “İstisna ve Muaflıklar” başlıklı 14 üncü maddesinde ilan ve reklam vergisine ilişkin istisna ve muaflıklar düzenlenmiş olup söz konusu maddede binaların dış yüzeylerine pano ya da levha olmaksızın firma ismi, unvan, telefon ve adreslerinin yazılmasına ilişkin bir istisna veya muafiyet hükmü yer almamaktadır.

Anılan Kanunun “Tarife ve Nispet” başlıklı 15 inci maddesinin birinci fıkrasında, yapılan ilan ve reklamların mahiyetine göre alınması gereken en az ve en çok vergi tutarının gösterildiği tarifeye yer verilmiş olup söz konusu tarifenin 1 inci bendinde, dükkan, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi tüm sabit ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak ilan ve reklam vergisi alınacağı; aynı maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde ise herhangi bir yüzeye yazılmak, takılmak veya çizilmek suretiyle yapılan ilan ve reklamlarda yazı ve resimlerin kapladığı alanın yüzölçümünün esas alınacağı hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 16 ncı maddesinde, “Vergiye tabi ilan ve reklamlarda, ilan ve reklam işinin mükellefçe yapılması halinde ilan veya reklam işinin yapılmasından önce mükellef tarafından, ilan ve reklam işinin bu işi mutad meslek olarak ifa edenler tarafından yapılması halinde ilan ve reklam işini yapanlarca ilan veya reklamın yapıldığı ayı takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar verilecek beyanname üzerine, tarh ve tahakkuk ettirilir. Beyannameler vergi tarifesinin 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı bentlerinde yazılı ilan ve reklamlarda bunların yayınlandığı, dağıtıldığı veya teşhir edildiği mahallin belediyesine verilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, inşaat firmalarının isim, unvan, telefon ve adreslerinin binaların dış yüzeylerine tuğla, seramik, dekoratif süslemeler, beton üzerine kabartmalar, fayans vb. kullanılarak yazılması ilan ve reklam vergisine tabidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.


(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap