İş artışında uygun görüş alınması zorunlu mudur?

Yayın Tarih: 06.01.2016 12:01
Özet

Personel arttırmak sureti ile iş artışı yoluna gideceğiz. (%10). Güncel mevzuat çerçevesinde, iş artışı yapmadan önce Maliye Bakanlığı'ndan onay almak zorunda mıyız?


Personel arttırmak sureti ile iş artışı yoluna gideceğiz. (%10). Güncel mevzuat çerçevesinde, iş artışı yapmadan önce Maliye Bakanlığı'ndan onay almak zorunda mıyız?


Cevabımız

♦Bildiğiniz gibi Bakanlar Kurulu Kararınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yapılabilecek hizmet türleri belirlenerek yayımlanacağı tarihe kadar, Maliye Bakanlığından uygun görüş alması gereken Merkezi yönetim kapsamındaki idarelerinin (III Sayılı Cetveldeki düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç) önceki yılda ya da mevcut sözleşmeler kapsamında çalıştırılan personel sayısı ile kendilerine münferiden Maliye Bakanlığınca uygun görüş verilmiş ilave personel sayısını aşmamak kaydıyla ayrıca bir uygun görüş alınmayacaktır.

♦ İhaleniz personel çalıştırılmasına dayalı ihale ve ihale süresi altı ayı aşıyor ise iş artışı durumunda Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünden izin alınması gerekmektedir.

 Uygun Görüş Yazısında Uyulması Gereken Hususlar

Bilindiği gibi 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan idareler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların, Maliye Bakanlığından uygun görüş alması zorunludur. Bu kapsamda Maliye Bakanlığı 11.03.2015 tarihli 2659 sayılı genel yazısında uygun görüş yazısında uyulması gereken hususları şu şekilde belirtilmiştir.

“İdareler tarafından iletilecek hizmet alımı suretiyle bir önceki yılda çalıştırılan toplam personel sayısını aşacak söz konusu ilave talepler;

1) Harcama birimi bazındaki taleplerin (döner sermayeler dahil) konsol idasyonu ve sürecin koordinasyonu mali hizmet birimlerince sağlanacak, Bakanlığımıza gönderilecek bu tür talepler Bakanlıklarda Bakan, diğer idarelerde ise üst yönetici imzası ile iletilecektir.

2) İdareler tarafından iletilecek hizmet alımı suretiyle bir önceki yılda çalıştırılan toplam personel sayısını aşacak söz konusu ilave talepler;

- Uygun görüş talep edilen hizmet alımına ilişkin bir önceki yılda fiilen çalıştırılan personel sayısına,

- Bu hizmetler kapsamında istihdam edilen mevcut memur, sözleşmeli personel ve işçi sayısına,

- Uygun görüş talep edilen hizmet alımlarının mevcut maliyetine,

- Mevcut hizmet alımlarının finansmanında kullanılan toplam kaynağa ve bu kaynağın türler itibarıyla (merkezi yönetim bütçesi ve döner sermaye) dağılımına,

- Merkez ve taşra itibarıyla bu hizmetlerde çalıştırılması planlanan toplam personel sayısına,

- İlave ihtiyacın gerekçelerine esas teşkil edecek verilere (hizmet alanı, güvenlik noktası sayısı gibi),

- Yapılacak ihalelerin finansmanında kullanılacak toplam kaynağa ve bu kaynağın türler itibariyle dağılımına,

ilişkin bilgileri içerecektir.”İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap