İş deneyimi olarak sunulan diplomanın ön yüzünde ingilizce arka yüzünde bazı bilgilerin türkçe olması kabul edilebilir mi?

Özet

Yerli istekliler tarafından yabancı dilde sunulan belgelerin tercümeleri ile birlikte sunulması, tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması gerekmektedir. Anılan özel ortak tarafından iş deneyimini tevsik etmek amacıyla sunulan diplomanın yabancı dilde düzenlenen belge olduğu, belgenin arka sayfasında Türkçe olarak tablo halinde bazı bilgilerin(TC kimlik no/ÖSYM no, Yerleştirme yılı/şekli, Yerleştiği program, Bitirdiği program, Tanzim eden, Ad/Soyad ve İmza) yer aldığı görülmekle birlikte, tablodaki Türkçe bilgilerin mezuniyet tarihini içermediği tespit edilmiştir.

Mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işleri ihalelerinde, iş deneyimi olarak mezuniyet belgelerini sunmaları durumunda mezuniyet tarihinden sonra geçen yıllara göre iş deneyimi tutarının belirleneceği göz önüne alındığında, anılan özel ortağın iş deneyim tutarının hesaplamasında dikkate alınacak tarihin tespitine ilişkin bilgilerin Türkçe belgeler ile tevsik edilmediği anlaşılmış olup, başvuru sahibi isteklinin idare tarafından değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olduğu, başvuru sahibinin iddiasının uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No

: 2018/021

Gündem No

: 35

Karar Tarihi

: 10.04.2018

Karar No

: 2018/UY.I-767

 

BAŞVURU SAHİBİ:

M… Bülbül – A… Şimşek Ortak Girişimi,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Daire Başkanlığı,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/668200 İhale Kayıt Numaralı “Mezar Yeri Yapım İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından 28.02.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Mezar Yeri Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak M… Bülbül – A… Şimşek Ortak Girişiminin 14.03.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 15.03.2018 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 23.03.2018 tarih ve 19010 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.03.2018 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2018/493 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, İdari Şartname’nin 7.9.1’inci maddesine göre tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak iş ortaklığının özel ortağı A… Şimşek tarafından sunulan inşaat mühendisliği diplomasının ön yüzünde yer alan bilgilerin İngilizce olduğu, diplomanın arka yüzünde ise Türkçe tercümesinin, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı ve T.C Lefkoşa Büyükelçiliği Konsolosluk şubesi tarafından onaylandığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesinde “…(4) Başvuru veya teklif kapsamında sunulacak belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

b) Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ile bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

1) Tercümelerin tasdik işleminden, tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

2) Belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde “apostil tasdik şerhi” taşıması halinde, bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin “apostil tasdik şerhi” taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

3) Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

4) Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, o ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olmakla birlikte, “apostil tasdik şerhi” taşımaması durumunda ise; söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damganın, sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gereklidir.

(5) Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde ise, bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 8’inci maddesinde “…8.3. İdareler, ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamenin “Tekliflerin dili” başlıklı maddesini ihale konusu alımın niteliğini göz önünde bulundurmak suretiyle uygun seçeneği esas alarak düzenleyeceklerdir. İdareler, teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanların Türkçe olacağı ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin Türkçe tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli olacağına ilişkin bir düzenleme yapabilecekleri gibi, sadece belirli belgelerin yabancı dilde sunulmasına imkan verebilirler. İhale işlemlerinin etkin ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi ve hukuki sorunların yaşanmaması için yabancı dilde sunulmasına imkan verilen belgelerin teknik dokümanlar, kişisel beyanlar gibi belgelerle sınırlı tutulmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.” açıklaması,

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin

a) Adı:Mezar Yeri Yapım İşi

b) Yatırım proje no'su/kodu:

c) Miktarı (fiziki) ve türü: 51 İş Kaleminden oluşan 3920 adet mezar yeri yapımı ve çevre düzenleme işi

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Yapılacağı yer:Şanlıurfa İl Sınırları ( Haliliye -Kepirli Mezarlığı)” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.6. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği”nin (A) ALT YAPI İŞLERİ XVIII. GRUP: SAHA İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı)

7.6.1. Mezuniyet belgeleri/diplomalar: İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık Bölümleri

… 7.7.5. Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.9. Tekliflerin dili:

7.9.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin onay işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri, açıklamaları ve İdari Şartname düzenlemelerine göre, istekliler tarafından yabancı dilde sunulan belgelerin Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Başvuru sahibi iş ortaklığının özel ortağı A… Şimşek tarafından iş deneyimini tevsik etmek amacıyla diploma sunulduğu, söz konusu diplomanın yabancı dilde(İngilizce) düzenlenen bir belge olduğu, belgenin ön yüzünde yabancı dilde yazılmış bilgilerin yer aldığı, belgenin arka yüzünde ise yabancı dilde yazılmış bilgiler ile birlikte, Türkçe olarak tablo halinde “TC kimlik no/ÖSYM no”, “Yerleştirme yılı/şekli”, “Yerleştiği program”, “Bitirdiği program”, “Tanzim eden”, “Ad/Soyad” ve “İmza” bölümlerinin yer aldığı bilgilerin bulunduğu, ayrıca “Adı soyadı ve görevi: Prof. Dr. Ümit Hassan- Rektör Üniversitesi / Fakültesi : YDÜ Mühendislik Fakültesi Ön sayfadaki imzanın yukarıda isimleri yazılı kişilere ait olduğu tasdik olunur.” ifadesine yer verilerek belgenin K.K.T.C Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Yüksek Öğrenim Müfettişi Senem YAŞARİNCE tarafından onaylandığı ve “Metne şamil olmamak üzere yukarıdaki işaretli imza ve mührün KKTC Milli Eğitim Bakanlığına ait olduğu beyan ve tasdik olunur.”ifadelerine yer verilerek T.C Lefkoşa Büyükelçiliği Konsolosluk Şubesi tarafından tasdik edildiği görülmüştür.

 

Yerli istekliler tarafından yabancı dilde sunulan belgelerin tercümeleri ile birlikte sunulması, tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması gerekmektedir. Anılan özel ortak tarafından iş deneyimini tevsik etmek amacıyla sunulan diplomanın yabancı dilde düzenlenen belge olduğu, belgenin arka sayfasında Türkçe olarak tablo halinde bazı bilgilerin(TC kimlik no/ÖSYM no, Yerleştirme yılı/şekli, Yerleştiği program, Bitirdiği program, Tanzim eden, Ad/Soyad ve İmza) yer aldığı görülmekle birlikte, tablodaki Türkçe bilgilerin mezuniyet tarihini içermediği tespit edilmiştir.

Mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işleri ihalelerinde, iş deneyimi olarak mezuniyet belgelerini sunmaları durumunda mezuniyet tarihinden sonra geçen yıllara göre iş deneyimi tutarının belirleneceği göz önüne alındığında, anılan özel ortağın iş deneyim tutarının hesaplamasında dikkate alınacak tarihin tespitine ilişkin bilgilerin Türkçe belgeler ile tevsik edilmediği anlaşılmış olup, başvuru sahibi isteklinin idare tarafından değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olduğu, başvuru sahibinin iddiasının uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Oybirliği ile karar verildi.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap