İş deneyimine konu sözleşme kapsamındaki işte personelin tam zamanlı olarak çalışması gerekir mi?

Yayın Tarih: 31.07.2019 03:07
Özet

sözleşmede toplam sözleşme bedelinin bulunmaması nedeniyle sözleşme kapsamında gerçekleştirilen işin KDV hariç fatura bedellerinin esas alınacağı, bu kapsamda hesaplanan tutarın güncellenmiş halinin İdari Şartname’nin 7.5’inci maddesi ve isteklinin teklif bedeli dikkate alındığında istenilen iş deneyim tutarının karşılandığı, fatura örneklerinin üzerinde de aslının idarece görüldüğüne dair ibare ve meslek mensubu onaylarının bulunduğu anlaşılmış olup, iş deneyimine konu sözleşme kapsamında yerine getirilecek olan işte tam zamanlı olarak çalışacak personel istihdam edilmesi gerekmediği, bu durumda ilgili mevzuatına göre sözleşme konusu işte çalıştırılan personeli gösteren bir SGK belgesinin sunulmasına gerek bulunmadığı, dolayısıyla başvuru sahibinin incelemeye konu iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No

: 2016/008

Gündem No

: 61

Karar Tarihi

: 28.01.2016

Karar No

: 2016/UH.II-312

Şikayetçi: 

C…anTurizm İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. 

İhaleyi Yapan Daire: 

Emniyet Genel Müdürlüğü (Polis Akademisi Başkanlığı) 

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

18.12.2015 / 97944 

Başvuruya Konu İhale: 

2015/143507 İhale Kayıt Numaralı "Öğrenci Taşıma İşi" İhalesi 

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 

Karar: 

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:     

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY

 

BAŞVURU SAHİBİ:

C…anTurizm İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı,

Gölbaşı Kampüsü 06834 Gölbaşı/ANKARA

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/143507İhale Kayıt Numaralı “Öğrenci Taşıma İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

            Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 24.11.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Öğrenci Taşıma İşi” ihalesine ilişkin olarak C…anTurizm İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 07.12.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 09.12.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 18.12.2015 tarih ve 97944 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.12.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusundabulunulmuştur.

            Başvuruya ilişkin olarak 2015/3365 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1 )İhale uhdesinde bırakılan Aks Ar. Kir. ve Taş. Hiz. A.Ş.nin ihalede sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin özel sektörde yapılan bir hizmet alım işine ait olduğu, anılan istekli ile ilgili olarak 21.10.2015 tarih ve 2015/MK-456 sayılı kararının bulunduğu, söz konusu karara dayanak teşkil eden mahkeme kararında anılan isteklinin kullanmış olduğu iş deneyim belgelerinin geçersiz olduğunun hükmedildiği, söz konusu isteklinin geçersiz kabul edilen iş deneyim belgesini kullanarak ihaleye katıldığı, Ankara 4. İdari Mahkemesinin E: 2015/1122, K:2015/1691 sayılı kararının, iddialarının kanıtı niteliğinde olduğu, ihale üzerinde bırakılan isteklinin belgelerinin İdari Şartname’nin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.5, benzer iş tanımının belirlendiği 7.6 ve “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 7.7’nci maddelerinde yer alan yeterlik kriterlerine göre değerlendirilmesi gerektiği,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47 ve İdari Şartname’nin 7.5.1 ve 7.6’ncı maddeleri uyarınca, iş deneyimine esas sunulan sözleşmenin tek sözleşmeye ait olup olmadığının teyidinin yapılması ve anılan sözleşme gereği çalıştırılan personelin Sosyal Güvenlik Kurumu belgelerinin iş deneyimine ait sigorta koluna ait olmadığı ve teyidinin yapılması gerektiği, Sosyal Güvenlik Kurumu belgelerinde yer alan personelin iş deneyimine ait sigorta kolunda çalışmadıklarının somut olarak teyit edilmesi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 37’inci maddesi uyarınca bu personellere ait yürürlükteki mevzuatı gereği (sürücü belgesi, pisikoteknik raporları vb.) belgelerin istenilmesi durumunda iddialarının doğruluğunun görüleceği, aksine durumda anılan isteklinin ihalede oluşan duruma göre sunmuş olduğu mevzuatına aykırı belgenin kabul göreceği,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 47’inci maddesi uyarınca kabulü yapılmayan işlerin iş deneyim belgesinin kullanılamayacağı bu nedenle, iş deneyimine ilişkin sunulan faturaların kabulünün yapılıp yapılmadığının ödeme belgeleri ile teyit edilerek belgelendirilmesinin zorunluluk taşıdığı, iş deneyimine ilişkin sunulan Sosyal Güvenlik Kurumu pirimi ödemelerinin anılan istekli tarafından ödenmediği bu nedenle ödeme makbuzlarının teyit edilerek belgelendirilmesinin zorunluluk taşıdığı,

2) 4734 saylı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılamayacak olanlar” başlıklı 11’inci maddesi ve “Yasak fiil ve davranışlar” başlıklı 17’nci maddesi icaplarına göre ihale uhdesinde bırakılan A…ks Araç Kiralama ve Taşımacılık Hiz. A.Ş.nin sunduğu iş deneyim belgelerinden sözleşmenin diğer tarafı olan K…ker Turizm Taş. ve İnş. Tic. Ltd. Şti. ile ilgili olarak Kurumun yasaklı sorgulama bölümünde yapılan araştırmada, anılan şirketin 16.01.2015 tarihinden 16.01.2017 tarihinde kadar 4734 sayılı Kanun çerçevesinde yapılan ve yapılacak tüm ihalelerden yasaklı olduğunun görüldüğü,

İlgili şirketlerin ticaret sicil gazetesinde yapılan incelemede ihale tarihi itibariyle;

A…ks Araç Kiralama ve Taşımacılık Hiz. A.Ş. de yönetim kurulu başkan yardımcısının Halim K…ker olduğu (31 Ağustos 2015 günlü 8895 sayılı gazete), anılan şirketin yönetiminde bulunan Halim K…ker’in %15 hisseye sahip olduğu (11 Mayıs 2004 günlü 6047 sayılı gazete),

Aynı şekilde Halim K…ker ihale tarihi itibariyle, K…ker Turizm A.Ş. de yönetim kurulu olarak (yönetim kurulu üyesi şeklinde ifade edilmek istendiği değerlendirilmektedir) görev yaptığı  (09 Temmuz 2015 günlü ve 8859 sayılı gazete) ayrıca Halim K…ker’in K…ker Turizm A.Ş. de %30 hisseye sahip olduğunun görüldüğü,

Yine A…ks Araç Kiralama ve Taşımacılık Hiz. A.Ş.nin Ziraat Mahallesi 655. Sokak No:23/B Altındağ/Ankara adresinde faaliyet göstermekte iken (08 Ekim 2015 günlü ve 8921 sayılı gazete) K…ker Turizm A.Ş.nin de, Ziraat Mahallesi 655. Sokak No:23/A Altındağ/Ankara faaliyet gösterdiği,

K…ker Turizm Ltd. Şti.nin ihalelerde yasaklı olması sebebiyle tür değişikliği yaparak hileli bir şekilde ihalelere katılabilmek için şirketi K…ker Turizm A.Ş. olarak değiştirdiği (09 Temmuz 2015 günlü 8859 sayılı gazete), söz konusu durumun internet sayfası üzerinden görülebileceği,

Söz konusu tespit çerçevesinde gerek A…ks Araç Kiralama A.Ş. gerekse K…ker Turizm Ltd. Şti.( K…ker Turizm A.Ş. olarak ifade edilmek istendiği değerlendirilmektedir) de Halim K…ker’in ortak ve yönetim kurulu başkanı olduğu, her iki şirketin de Ziraat Mahallesi 655.Sokak No:23 Altındağ/Ankara adresinde ticari faaliyetlerine devam ettikleri,

K…ker Turizm Ltd. Şti.nin ihale yasaklısı olduğu ve sorgulamaların vergi numarası ve unvan üzerinden yapılması nedeniyle şirketi A.Ş.ye çevirerek vergi numarasını değiştirdiğinin görüldüğü,

Ayrıca ticaret sicil gazetelerinden Halim K…ker’in şu an itibariyle hakkında ihaleye fesat karıştırmak, suç islemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından (2011/48167 soruşturma numaralı, 2012/20355 esas numaralı, 2012/1292 iddianame numaralı) soruşturma açıldığı ve dava sürecinin devam ettiği,

İhale yasaklısı bir şirketin kanun hükümleri çerçevesinde ihaleye katılması ve teklifinin değerlendirmeye alınmasının mümkün olmadığı, ihale yasaklısı K…ker Turizm Ltd. Şti. ile aralarında hileli sözleşme yaparak ihaleye teklif veren A…ks Araç Kiralama ve Taşımacılık Hiz. A.Ş hakkında 4734 sayılı kanunun 58 inci maddesi gereğince ihalelere katılmaktan yasaklanma kararı verilmesi, teminatlarının irat kaydedilmesi ve haklarında soruşturma açılmasının gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1)      Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “(1) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; teknolojik ürün deneyim belgesinin ve yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

            a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

           …

istenilmesi zorunludur.

            …

            (5) İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

            (6) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.       

            (7) Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son başvuru tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgeler teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz…” hükmü,

            Aynı Yönetmelik’in “İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47’nci maddesinde “(1) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

            (a) Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz.

            (c) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlara gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması şartıyla işin sözleşmesinde yazılı bedeli aşmamak üzere fiilen yapılan iş tutarı dikkate alınır. Sözleşmede iş artışına ilişkin hüküm bulunması durumunda, ayrıca sözleşme tutarının % 10’unu aşmamak üzere tamamlanan iş tutarı da dikkate alınır.

            (ç) Sözleşmenin, iş eksilişi yapılarak sona erdirilmesi durumunda, tarafların işin bu şekilde tamamlandığı hususunda anlaştığını gösterir belgenin iş deneyimini gösteren diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur.

            (d) İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabulü gerçekleştirilen işlerde, iş deneyimini gösteren belge tutarı tam olarak dikkate alınır. Kabulü, ihale ve son başvuru tarihi ile ilk ilan veya davet tarihi arasında yapılmış olan işler de bu kapsamda değerlendirilir. Sözleşmede kabul tarihine ilişkin bir düzenleme bulunmuyor ise, iş deneyimini gösteren belgeler kapsamında sunulan faturalardan en son düzenlenen faturanın tarihi kabul tarihi olarak dikkate alınır.

            (e) Birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan süresi belirli bir sözleşmeye dayalı olarak ve sözleşme süresi içinde gerçekleştirilen işin tutarını gösteren faturalardaki tutarların toplamı, toplam sözleşme tutarı olarak kabul edilir.

            (f) İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde varsa fiyat farkları ile KDV hariç olarak belirlenen tutarlar dikkate alınır. İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işlerde, ortakların iş ortaklığındaki hisse oranı esas alınarak iş deneyim tutarı hesaplanır. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, iş ortaklığının iş deneyim tutarı, ortakların hisse oranlarına bakılmaksızın belge tutarı esas alınarak hesaplanır…” hükmü,

            İdari Şartname’nin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.5’inci maddesinde “7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 30'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70'ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10'unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30'undan az olmaması gerekir. 

            Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz…”düzenlemesi,

            Aynı Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde “7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: Kamu ve özel sektörde yapılan her türlü öğrenci ve personel taşıma işi benzer iş olarak değerlendirilecektir” düzenlemesi,

            Anılan Şartname’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 7.7’nci maddesinde “7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen ihaleye katılım ve yeterlik belgelerinin internet çıktısı sunulabilir.

7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler…” düzenlemesi yer almaktadır.

İhale üzerinde bırakılan istekli A…ks Araç Kir. ve Taş. Hiz. A.Ş.nin  teklif dosyasında iş deneyimini tevsik için, K…ker Turizm Taş. ve İnş. Tic. Ltd. Şti. ilearalarında 25.12.2014 tarihinde imzalanmış olan “Bilkent Holding’e bağlı kuruluşların ve Bilkent Cyberk yerleşkesinde bulunan çeşitli şirketlerin personel servis hizmetleri” işine ait alt yüklenici sözleşmesinin sunulduğu, söz konusu işin benzer iş tanımına uygun olduğu, sözleşmede her bir güzergahın birim fiyatlarının belirtildiği, sözleşmenin süresinin 01.01.2015 ile 31.07.2015 tarihleri olarak belirlendiği, ihale işlem dosyası kapsamındaki sözleşme örneğinde tarafların kaşeleri ve imzaları ile sözleşmenin aslının idarece görüldüğüne dair ibarenin bulunduğu,

 Sözleşme süresi içinde gerçekleştirilen işin tutarını gösteren 31.01.2015 ile 31.07.2015 tarihleri arasında düzenlenmiş 7 adet fatura örneklerinin de teklif dosyası kapsamında sunulduğu, sözleşmede kabul tarihinin belirtilmemesi nedeniyle düzenlenen son fatura tarihinin esas alınacağı, bu kapsamda işin kabul tarihinin 31.07.2015 tarihi olduğu,  yine sözleşmede toplam sözleşme bedelinin bulunmaması nedeniyle sözleşme kapsamında gerçekleştirilen işin KDV hariç fatura bedellerinin esas alınacağı, bu kapsamda hesaplanan tutarın güncellenmiş halinin İdari Şartname’nin 7.5’inci maddesi ve isteklinin teklif bedeli dikkate alındığında istenilen iş deneyim tutarının karşılandığı, fatura örneklerinin üzerinde de aslının idarece görüldüğüne dair ibare ve meslek mensubu onaylarının bulunduğu anlaşılmış olup, iş deneyimine konu sözleşme kapsamında yerine getirilecek olan işte tam zamanlı olarak çalışacak personel istihdam edilmesi gerekmediği, bu durumda ilgili mevzuatına göre sözleşme konusu işte çalıştırılan personeli gösteren bir SGK belgesinin sunulmasına gerek bulunmadığı, dolayısıyla başvuru sahibinin incelemeye konu iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

            2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılamayacak olanlar” başlıklı 11’inci maddesinde “Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:

a)Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar…” hükmü,

Aynı Kanun’un “Yasak fiil veya davranışlar” başlıklı 17’nci maddesinde “İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

…    

e) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.” hükmü,

Aynı Kanun’un “İhalelere katılmaktan yasaklama” başlıklı 58’inci maddesinde “17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 2 nci ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma yasakları, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından verilir.

Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket  ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir…” hükmü,

Anılan Kanun’un “İsteklilerin ceza sorumluluğu” başlıklı 59’uncu maddesinde “Taahhüt tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Hükmolunacak cezanın yanısıra, idarece 58 inci maddeye göre verilen yasaklama kararının bitiş tarihini izleyen günden itibaren uygulanmak şartıyla bir yıldan az olmamak üzere üç yıla kadar bu Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan mahkeme kararıyla 58 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılanlarla birlikte yasaklanırlar.

Bu Kanun kapsamında yapılan ihalelerden dolayı haklarında birinci fıkra gereğince ceza kovuşturması yapılarak kamu davası açılmasına karar verilenler ve 58 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılanlar yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamaz. Haklarında kamu davası açılmasına karar verilenler, Cumhuriyet Savcılıklarınca sicillerine işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna bildirilir…”hükmü,

           Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Haklarında yasaklama kararı verilen şirket ortak veya ortaklarının durumu” başlıklı 28.1.9’uncu maddesinde “…28.1.9.3.6359 sayılı Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “olarak” ibaresinden sonra gelmek üzere “idarelerce veya mahkeme kararıyla” ibaresi eklenmiş olduğundan, bu Kanun değişikliğinin yürürlüğe girmesiyle hakkında kamu davası açılanlar söz konusu bent kapsamından çıkarılmıştır. Bununla birlikte, Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen ve Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunmaları nedeniyle haklarında kamu davası açılanların, Kanunun 59 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince ihalelere katılamayacakları hüküm altına alınmış olup, Kanun değişikliği bu kuralla ilgili olmadığından; haklarında kamu davası açılmış olanların kendisi ya da bir tüzel kişi veya başka bir gerçek kişi adına teklif vererek ihaleye katılmaları veyahut ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları sermaye şirketlerinin ihaleye katılmaları mümkün değildir. Bu yasağa rağmen ihaleye katılmış olunması halinde, bu durumda olan isteklilerin değerlendirme dışı bırakılması, ancak geçici teminatlarının gelir kaydedilmemesi ve idarece haklarında kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilmemesi gerekmektedir…” açıklaması,

Aynı Tebliğ’in “Haklarında kamu davası açılmasına karar verilenler” başlıklı 28.2’nci maddesinde “4734 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi ve 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin uygulanmasıyla ilgili açıklama yapılmasına gerek duyulmuştur.

28.2.1. 1/1/2003 tarihinde yürürlüğü giren 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşların yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usuller belirlenmiş, Kanunun 59 uncu maddesinin 1 inci fıkrasında; taahhüt tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı, hükmolunacak cezanın yanı sıra, idarece 58 inci maddeye göre verilen yasaklama kararının bitiş tarihini izleyen günden itibaren uygulanmak şartıyla bir yıldan az olmamak üzere üç yıla kadar bu Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan mahkeme kararıyla 58 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılanlarla birlikte yasaklanacakları, 2 nci fıkrasında ise; bu Kanun kapsamında yapılan ihalelerden dolayı haklarında birinci fıkra gereğince ceza kovuşturması yapılarak kamu davası açılmasına karar verilenler ve 58 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılanların yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamayacakları, haklarında kamu davası açılmasına karar verilenlerin, Cumhuriyet Savcılıklarınca sicillerine işlenmek üzere Kuruma bildirileceği hükme bağlanmıştır.

28.2.1.1. 4734 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin birinci fıkrasının göndermede bulunduğu aynı Kanunun 58 inci maddesinin 2 nci fıkrasında da haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verileceği, haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verileceği hüküm altına alınmıştır.

28.2.1.2. 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunması sebebi ile aynı Kanunun 59 uncu maddesi birinci fıkrası gereğince haklarında kamu davası açılmasına karar verilen;

a) Gerçek kişiler,

b) Tüzel kişiler,

c) Gerçek ve tüzel kişilerin o işteki ortakları,

ç) Gerçek ve tüzel kişilerin o işteki vekilleri,

Yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer alan kurum ve kuruluşların ihalelerine katılamayacaktır.

28.2.1.3. 4734 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yapılan gönderme dolayısıyla;

Türk Ceza Kanununda tüzel kişiler hakkında ceza davası açılmasının öngörüldüğü durumlarda haklarında kamu davası açılan tüzel kişilik şahıs şirketi ise bu şirketin ortaklarının tamamı; sermaye şirketi ise, sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek ve tüzel kişi ortaklar da yargılama sonuna kadar 4734 sayılı Kanun kapsamında yer alan Kurum ve kuruluşların ihalelerine anılan Kanunun 58 inci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca katılamayacaklardır. Aynı nedenle; yukarıda belirtilen şekilde yargılama sonuna kadar ihalelere katılamayacak olanların ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları sermaye şirketleri de yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer alan kurum ve kuruluşların ihalelerine katılamayacaklardır.

Öte yandan, 6359 sayılı Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla aynı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “olarak” ibaresinden sonra gelmek üzere “idarelerce veya mahkeme kararıyla” ibaresi eklenmiş ve bu değişiklik sonucunda söz konusu bent; “Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar” şeklinde düzenlenmiştir. Bu bentte değişiklik yapan 6359 sayılı Kanunun gerekçesinde de; “…Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarla yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olanların ihalelere katılması halinde, bu kişilerin sadece tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması, ancak bu durumda olanlar hakkında 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan müeyyidelerin uygulanmaması gerekmektedir. Uygulamada karşılaşılan belirsizliğin ortadan kaldırılması … 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin ilk cümlesinin değiştirilerek, kamu ihalelerinden yasaklanmış olma halinin idari bir işlem veya mahkeme kararının bulunması koşuluna bağlanması öngörülmektedir.” açıklamasına yer verilmiştir. Dolayısıyla, 4734 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan hüküm gereğince hakkında kamu davası açılanlar kendisi ya da bir tüzel kişi veya başka bir gerçek kişi adına teklif vererek ihaleye katılamayacakları gibi, ortağı oldukları şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları sermaye şirketleri de ihalelere katılamayacaktır. Ayrıca, haklarında kamu davası açılan sermaye şirketi ortaklarının hisseleri toplamının şirketin sermayesinin yarısından fazlasını teşkil etmesi halinde de, sermaye şirketi yine ihalelere katılamayacak, katılması durumunda ise, değerlendirme dışı bırakılacak, ancak geçici teminatları gelir kaydedilmeyecek ve idarece haklarında kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilmeyecektir.

28.2.3. 4734 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin 2 nci fıkrası gereğince bu Kanun kapsamında yapılan bir ihaleden dolayı haklarında kamu davası açılanlar, kamu davası açıldığı tarihte 58 inci maddenin 2 nci fıkrasında sayılanlarla birlikte ihalelere katılamayacaktır. 58 inci maddenin 2 nci fıkrasında sayılan ve ihalelere katılamayacak olan ortak/ortaklıklar belirlenirken, kamu davası açıldığı tarihteki durum dikkate alınacaktır. Bu nedenle, bu Kanun kapsamında yapılan bir ihaleden dolayı kamu davası açıldığı tarihte Kanunun 58 inci maddesinin 2 nci fıkrasında sayılanlar arasında yer alan gerçek ve tüzel kişilerin bu durumlarında daha sonra bir değişiklik olsa bile yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaları mümkün bulunmamaktadır. İdareler, hakkında kamu davası açılan isteklinin  58 inci maddenin 2 nci fıkrasında sayılan ortak/ortaklıklarını, ihaleye katılım aşamasında sunulan belgeleri dikkate alarak ve gerektiğinde yapacağı araştırmalar neticesinde tespit edecektir. ”açıklamaları yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hüküm ve açıklamaları uyarınca, hakkında kamu davası açılanlar kendisi ya da bir tüzel kişi veya başka bir gerçek kişi adına doğrudan veya dolaylı olarak teklif vererek ihaleye katılamayacakları gibi, ortağı oldukları şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları sermaye şirketleri de ihalelere katılamayacaklar, aksi halde değerlendirme dışı bırakılacak, ancak geçici teminatları gelir kaydedilmeyecek ve idarece haklarında kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilmeyecektir. İhaleye katılamayacak olan ortaklıklar belirlenirken kamu davası açıldığı tarihteki duruma bakılacak, kamu davasının açıldığı tarihten sonra hisse devri gerçekleşmiş olsa dahi bu durum yarısından fazlasına ortak olan sermaye şirketinin hukuki durumunda bir değişiklik yaratmayacak ve kamu davası açıldığı tarihteki hisse durumuna göre sermaye şirketi de ihalelere katılamayacaktır.

A…ks Araç Kir. ve Taş. Hizm. A.Ş.nin teklifi kapsamında sunduğu,

11.05.2004 tarihli ve 6047 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nde şirketin sermayesinin %15 payına Berrin Karaoğuz, %15 payına Suat Karaoğuz, %30 payına Ahmet Özdoğan, %15 payına Halim K…ker, %15 payına Sacit Hilmi K…ker ve %10 payına Kerem Şakir Oba’nın sahip olduğu, yönetim kurulu başkanlığına Ahmet Özdoğan, yönetim kurulu başkan yardımcılığına Sacit Hilmi K…ker, yönetim kurulu üyeliğine ise Berrin Karaoğuz, Suat Karaoğuz, Halim K…ker ve Kerem Şakir Oba’nın getirildiği, şirketin temsil ve ilzamında ise Sacit Hilmi K…ker ve Kerem Şakir Oba’nın birlikte ve ayrı ayrı vazedecekleri imzaları ile yetkli olarak görevlendirildikleri,

09.06.2005 tarihli ve 6321 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nde şirketin sermayesinin %11,5 payına Berrin Karaoğuz, %11,5 payına Suat Karaoğuz, %23 payına Ahmet Özdoğan, %11,5 payına Halim K…ker, %11,5 payına Sacit Hilmi K…ker, %8 payına Kerem Şakir Oba ve %23 payına Hulki Karagülle ’nin sahip olduğu, yönetim kurulu üyeliğine ise Ahmet Özdoğan Berrin Karaoğuz, Suat Karaoğuz, Halim K…ker ve Hulki Karagülle’nin getirildiği,

            19.04.2006 tarihli ve 6538 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nde şirketin sermayesinin %11,5 payına Berrin Karaoğuz, %11,5 payına Suat Karaoğuz, %23 payına Ahmet Özdoğan, %11,5 payına Halim K…ker, %11,5 payına Sacit Hilmi K…ker, %8 payına Kerem Şakir Oba ve %23 payına Hulki Karagülle ’nin sahip olduğu, yönetim kurulu başkanlığına Ahmet Özdoğan, yönetim kurulu başkan yardımcılığına Halim K…ker, yönetim kurulu üyeliğine ise Berrin Karaoğuz, Suat Karaoğuz ve Hulki Karagülle’nin getirildiği,

17.04.2009 tarihli ve 7234 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nin adres değişikliğine ilişkin olduğu,

25.08.2014 tarihli ve 8638 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nde yönetim kurulu başkanlığına Hasan O…an Önal, yönetim kurulu başkan yardımcılığına Halim K…ker, yönetim kurulu üyeliğine ise Sacit Hilmi K…ker’nin getirildiği, şirketin temsil ve ilzamında ise Sacit Hilmi K…ker ve Hasan O…an Önal’ın birlikte ve münferiden imzaları ile yetkili olarak görevlendirildikleri,

31.08.2015 tarihli ve 8895 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nde yönetim kurulu başkanlığına Hasan O…an Önal, yönetim kurulu başkan yardımcılığına Halim K…ker, yönetim kurulu üyeliğine ise Sacit Hilmi K…ker’nin getirildiği, şirketin temsil ve ilzamında ise Hasan Hakan Önal’ın münferiden imzası ile görevlendirildiği,

08.10.2015 tarihli ve 8921 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nin de adres değişikliğine ilişkin olduğu tespit edilmiştir.

Bununla birlikte www.ticaretsicil.gov.tr üzerinden yapılan incelemede de, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif dosyası kapsamında sunmadığı,

09.12.2004 tarihli ve 6208 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nde yönetim kurulu başkanlığına Ahmet Özdaoğan, yönetim kurulu başkan yardımcılığına Halim K…ker, yönetim kurulu üyeliğine ise Berrin Karaoğuz, Suat Karaoğuz ve Hulki Karagülle’nin getirildiği, şirketin temsil ve ilzamında ise Sacit Hilmi K…ker ve Kerem Şakir Oba’nın yetkili olarak görevlendirildikleri,

19.04.2005 tarihli ve 6285 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nde yönetim kurulu üyeliğine Berrin Karaoğuz, Suat Karaoğuz ve Hulki Karagülle’nin getirildiği,

01.05.2006 tarihli ve 6546 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanan eski ticaret sicili gazetelerinde yapılan çeşitli düzeltmelere yer verildiği,

20.04.2007 tarihli ve 6792 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nde yönetim kurulu üyeliğine Ahmet Özdoğan, Halim K…ker, Berrin Karaoğuz, Saut Karagöz ve Hulki Karagülle’nin getirildiği,

07.04.2008 tarihli ve 7036 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nde şirketin temsil ve ilzamında Sacit Hilmi K…ker,  Kerem Şakir Oba, Ahmet Özdoğan, Halim K…ker, Suat Karaoğuz, Sacit Hilmi K…ker’’in temsilin niteliğine göre yetkili olarak görevlendirildikleri,

30.05.2008 tarihli ve 7073 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nde denetçi seçimine ilişkin bilgilere yer verildiği,

17.06.2010 tarihli ve 7587 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nde yönetim kurulu üyeliğine Ahmet Özdoğan, Suat Karaoğuz ve Hulki Karagülle’nin getirildiği,

            06.11.2015 tarihli ve 8941 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nde ise Halim K…ker’in yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğine ilişkin bilgilere yer verildiği anlaşılmıştır.

            Yasaklı sorgulama modülü üzerinden yapılan incelemede, itirazen şikâyet dilekçesinde adı geçen Halim K…ker hakkında kayıt durumu aktif olan, Ankara 1.Ağır Ceza Mahkemesinde 2012/250 esas numarasıyla 4734 sayılı Kanun kapsamında 05.07.2012 tarihinde dava açıldığı tespit edilmiştir.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerine göre anılan davanın açıldığı 05.07.2012 tarihinden ihale tarihi olan 24.11.2015 tarihine kadarki süreçte Halim K…ker’in şirketteki en son sermaye, temsil ve yönetsel durumuyla birlikte anılan davanın neticelenip neticelenmediği hususlarının da tespit edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

İhale üzerinde bırakılan isteklinin dosyasında sunduğu ticaret sicil gazeteleri ve www.ticaretsicil.gov.tr  internet sitesi üzerinde gerçekleştirilen incelemelerde, anılan isteklinin sermaye durumuna ilişkin en son 19.04.2006 tarihli ve 6538 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nde bilgilere yer verildiği anlaşılmakla birlikte şirketin anonim şirket niteliğinde olduğu dikkate alındığında, Ankara Ticaret Odasından şirketin 05.07.2012 tarihinde mevcut olan hisse durumu, temsil ve ilzam durumu ve yönetim kurulu yapısı ile 05.07.2012 ve 24.11.2015 tarihleri arasındaki süreçte hisse durumu, temsil ve ilzam durumu ile yönetim kurulu yapısıyla ilgili değişikliklere ilişkin bilgi ve belgelerin gönderilmesi istenilmiştir.

Ayrıca Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinden Halim K…ker’e isnat edilen suçun türü ile açılan davada yargılamanın sona erip ermediği bilgisinin, eğer yargılama sona erdiyse verilen kararın bir örneğinin gönderilmesi istenilmiştir.

Ankara Ticaret Odası Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınan 08.01.2016 tarihli yazıda “…05.04.2007 tarihinde akdedilen olağan genel kurul toplantısına göre 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Halim K…ker, Ahmet Özdoğan, Berrin Karaoğuz, Saut Karagöz ve Hulki Karagülle yönetim kurulu üyeliklerine seçilmişlerdir. Yetki kapsamını gösterir karar fotokopisi ekte sunulmuştur.

2012 yılı itibari ile ticaret sicil gazete fotokopileri ekte sunulmuştur.

Şirket dosyasında mevcut belge fotokopileri ekte sunulmuştur.

24.12.2012 tarihinde müdürlüğümüz arşivinde çıkan yangın nedeniyle yukarıda bilgileri verilen firmanın dosyası yanmış olup, detay bilgilere ulaşılamadığından yazınız gereği yerine getirilememektedir. Yukarıda unvan ve sicil numarası yazılı şirket bilgileri müdürlüğümüz tarafından oluşturulan şirket geçici dosyasından verilmiştir.” İfadelerine yer verilmiş olup, söz konusu yazı ekinde gönderilen belgelerden yukarıda yer verilen tespitlerin dışında şirketin 19.08.2014 tarihli ve 2014/03 sayılı yönetim kurulu kararı ile yapılan hisse devirleri neticesinde, şirket sermayesinin %77 payına Hasan Hakan Önal’ın, %11,5 payına Halim K…ker’in ve %11,5 payına Sacit Hilmi K…ker’in sahip olduğu anlaşılmıştır.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinden alınan 09.01.2016 tarihli yazıda ise “ …sanıklar Halim K…ker ve arkadaşları hakkındaki Mahkememizin 2012/250 Esas sayılı dosyası devam etmekte olup, duruşması 25/03/2016 tarihine bırakılmıştır…” ifadelerine yer verilmiş olup, anılan yazıdan dava sürecinin halen devam ettiği anlaşılmıştır.

Yukarıda yer verilen tespitler doğrultusunda, davanın açıldığı 05.07.2012 tarihi itibariyle  A…ks Araç Kir. ve Taş. Hizm. A.Ş.nin sermayesinin %11,5 payına Berrin Karaoğuz, %11,5 payına Suat Karaoğuz, %23 payına Ahmet Özdoğan, %11,5 payına Halim K…ker, %11,5 payına Sacit Hilmi K…ker, %8 payına Kerem Şakir Oba ve %23 payına Hulki Karagülle ’nin sahip olduğu, yönetim kurulu üyelerinin Ahmet Özdoğan, Suat Karaoğuz ve Hulki Karagülle’nin olduğu, şirketin temsil ve ilzamında Sacit Hilmi K…ker,  Kerem Şakir Oba, Ahmet Özdoğan, Halim K…ker, Suat Karaoğuz, Sacit Hilmi K…ker’in temsilin niteliğine göre yetkili olarak görevli oldukları anlaşılmaktadır.

İlerleyen süreçte şirket sermayesinde, temsil ve ilzamda ve yönetim kurulu yapısında yukarıda yer verilen değişikliklerin olduğu, şirket sermayesinin %11,5 payına sahip olan Halim K…ker’in 19.08.2015 tarihli ve 2015/09 sayılı yönetim kurulu toplantısı ile atandığı 31.08.2015 tarihli ve 8895 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nden anlaşılan yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevinden, 06.11.2015 tarihli ve 8941 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinden anlaşıldığı üzere 28.10.2015 tarihinde istifa ettiği anlaşılmıştır.

Yapılan inceleme neticesinde, Halim K…ker hakkında Ankara 1.Ağır Ceza Mahkemesinde 05.07.2012 tarihinde 4734 sayılı Kanun kapsamında açılan kamu davasının henüz karara bağlanmadığı, anılan şahsın kamu davasının açıldığı tarihte ve incelemeye konu ihalenin tarihi olan 24.11.2015 tarihi itibariyleA…ks Araç Kir. ve Taş. Hizm. A.Ş.nin sermayesinin yarıdan fazlasına sahip olmadığı ve anılan istekliye ait teklif mektubunu imzalamadığı hususları bir arada değerlendirildiğinde, başvuru sahibinin incelemeye konu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap