İtirazen şikayet sonucu teklifi değerlendirme dışı bırakılan istekli başka istekli hakkında şikayette bulunabilir mi?

Özet

İhale komisyonunun 06.06.2016 tarihli kararının incelenmesinden, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak bu hususa ilişkin bir başvurusunun olmadığı, öte yandan başvuru sahibinin söz konusu ihalede teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işlemine karşı başvurusunun Kurulun 02.12.2015 tarihli ve 2015/UY.I-3227 sayılı kararı ile reddedildiği ve bu yönüyle ihalenin üzerinde bırakılma ihtimalinin ortadan kalktığı anlaşılmıştır. İtirazen şikâyet başvuru tarihi itibariyle teklifi idarece değerlendirme dışı bırakılmış olan, diğer bir deyişle ihale üzerinde bırakılma ihtimali bulunmayan başvuru sahibinin, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmamasından ve/veya ihalenin sonuca bağlanmasından herhangi bir hak kaybına veya zarara uğraması ihtimalinin bulunmadığı, ihalenin iptali halinde ise ihale süreci sona ereceğinden ortada güncel bir menfaatin bulunmadığı anlaşılmaktadır.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No

: 2016/042

Gündem No

: 38

Karar Tarihi

: 13.07.2016

Karar No

: 2016/UY.IV-1817

 

Şikayetçi: 

K… V İnşaat A.Ş. – V…törel Proje Mühendislik İnşaat A.Ş. İş Ortaklığı 

İhaleyi Yapan Daire: 

Karayolları Genel Müdürlüğü Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı 

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

08.07.2016 / 39299 

Başvuruya Konu İhale: 

2014/113977 İhale Kayıt Numaralı "(Bursa – İnegöl) Ayr – Yenişehir – (Bilecik – Osmaneli) Ayr Yolu Km: 25+000 – 65+314.50 İle Yenişehir Güney Geçişi Km: 0+000 – 7+419.06 Kesimlerinin Yapım" İhalesi 

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 

Karar:

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:

Başkan V. İkinci Başkan: Şinasi CANDAN

Üyeler: Osman DURU, Erol ÖZ, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ, Oğuzhan YILDIZ

 

BAŞVURU SAHİBİ:

K…V İnşaat  A.Ş. – V…törel Proje Mühendislik İnşaat  A.Ş. İş Ortaklığı,

 

VEKİLİ:

Av. E…a KAZANCI

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Karayolları Genel Müdürlüğü Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı,

İsmet İnönü Bulvarı No:14  06100 Çankaya/ANKARA

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2014/113977 İhale Kayıt Numaralı “(Bursa – İnegöl) Ayr – Yenişehir – (Bilecik – Osmaneli) Ayr Yolu  Km: 25+000 – 65+314.50 İle Yenişehir Güney Geçişi Km: 0+000 – 7+419.06 Kesimlerinin Yapım” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Karayolları Genel Müdürlüğü Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı tarafından 21.10.2014 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “(Bursa – İnegöl) Ayr – Yenişehir – (Bilecik – Osmaneli) Ayr Yolu  Km: 25+000 – 65+314.50 İle Yenişehir Güney Geçişi Km: 0+000 – 7+419.06 Kesimlerinin Yapım” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 08.07.2016 tarih ve 39299 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2016/1608 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) İhale sürecindeki yasak fiil ve davranışların denetiminin bir süreye tabi olduğunun iddia edilmesi ve ilk ihale kararından sonra şikayet süresi geçtiğinden bahisle yasak fiil ve davranışlara göz yumulmasının hukuka aykırı olduğu, şikayet başvurusunun süre yönünden reddedilmesinin hukuk ve usule aykırı olduğu

 

2) İhaleye teklif vermiş olan tüm firmaların sunmuş oldukları bilanço ve gelir tablosuna ilişkin belgelerin kontrol edilmesi ve teyit edilmesi gerektiği, bilgileri gerçekle uyuşmayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru ehliyeti” başlıklı 5’inci maddesinde, “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden;

a) İstekli olabilecekler; ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının verilmesi, ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,

c) İstekliler; yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler, hakkında başvuruda bulunabilir.” hükmü yer almaktadır.

Anılan Yönetmelik hükmünden, başvuru ehliyetine ilişkin olarak iki temel şartın öngörüldüğü, bunlardan ilkinin ihale dokümanı edinilmesi ve/veya ihaleye teklif sunulması, diğerinin ise ilgilinin ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu ortaya koymasıdır.

İhale komisyonunun 06.06.2016 tarihli kararının incelenmesinden, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak bu hususa ilişkin bir başvurusunun olmadığı, öte yandan başvuru sahibinin söz konusu ihalede teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işlemine karşı başvurusunun Kurulun 02.12.2015 tarihli ve 2015/UY.I-3227 sayılı kararı ile reddedildiği ve bu yönüyle ihalenin üzerinde bırakılma ihtimalinin ortadan kalktığı anlaşılmıştır. İtirazen şikâyet başvuru tarihi itibariyle teklifi idarece değerlendirme dışı bırakılmış olan, diğer bir deyişle ihale üzerinde bırakılma ihtimali bulunmayan başvuru sahibinin, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmamasından ve/veya ihalenin sonuca bağlanmasından herhangi bir hak kaybına veya zarara uğraması ihtimalinin bulunmadığı, ihalenin iptali halinde ise ihale süreci sona ereceğinden ortada güncel bir menfaatin bulunmadığı anlaşılmaktadır.

   

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 55’inci maddesinde “Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikayetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir…” hükmü yer almaktadır.

            

İhale komisyonunun 06.06.2016 tarihli kararı ile 17.08.2015 tarihli kararının aynı yönde olduğu anlaşılmış olup, ihale üzerinde bırakılan ve diğer geçerli teklif sahibi isteklilerin belgelerine ilişkin 17.08.2015 tarihli kararın tebliğinden itibaren 10 gün içinde idareye başvurulması gerekirken şikâyet başvurusunun süresinde yapılmadığı anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla 4734 sayılı Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun ehliyet ve süre yönünden reddi gerektiği gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

 

   Oybirliği ile karar verildi.

 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap