Kalorifer yakıtında teklifin yaklaşık maliyetten %11,82 düşük olması halinde sözleşme imzalanması mümkün müdür?

Özet

Kalorifer yakıtı alımı işinde, ihale üzerinde kalan isteklinin teklif bedelinin ihale tarihinde güncellenen yaklaşık maliyetten %11,82 düşük olduğu, ekonomik açıdan ikinci avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen isteklinin teklif bedelinin ise %6,72 düşük olduğu, ihale konusu ürünün özel imalat gerektirmeyen mamül mal olduğu ve açıklama istenmesi gereken başkaca önemli teklif bileşeni de bulunmadığı göz önünde bulundurulduğunda ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif fiyatının verilen diğer tekliflere ve yaklaşık maliyete göre aşırı düşük bulunmamasına ilişkin idare işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı hk.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

       Karar Tarihi      : 31.12.2012

       Karar No          : 2012/UM.III-5105

       Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

       İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde kalan isteklinin teklif fiyatı ile ihale konusu işin yapılmasının mümkün olmadığı, bu nedenle anılan istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istenmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

       Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

       İdarece 2.900.000 kg kalorifer yakıtı alımı için başvuru konusu ihaleye çıkıldığı, ihaleye ait İdari Şartname’nin 25.1’inci maddesinde KDV hariç, ödenecek diğer vergi, resim, harç, ulaşım, sigorta giderleri ile yakıt tahlil ücretinin teklif fiyata dahil olduğunun belirtildiği, başvuru konusu ihaleye 8 isteklinin katıldığı, üç isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması sonucunda geçerli 5 teklifin kaldığı, ihale komisyonu tarafından geçerli tekliflerden hiçbirinin aşırı düşük teklif olarak belirlenmemesi sonucunda ihalenin bu isteklilerden teklif bedeli 5.220.000,00 TL olan …Pet. ve Petrol Ürünleri İnş. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, teklif bedeli 5.521.600,00 TL olan …Petrol Ür. Demir Kömür Tic. İth. ve Paz. Ltd. Şti.’nin ise ekonomik açıdan ikinci avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür.

       Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 58’inci maddesinde,

       “(1) İhale komisyonu verilen tekliflerden diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

       (2) İhale komisyonu;

       a) İmalat sürecinin ekonomik olması,

       b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temininde kullanacağı avantajlı koşullar,

       c) Teklif edilen malların özgünlüğü,

       hususlarında, isteklinin belgelendirilmek suretiyle yaptığı yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen aşırı düşük teklifler, geçerli teklif olarak dikkate alınır.

       (3) Aşırı düşük tekliflerin değerlendirmesinde; Kamu İhale Kurumu tarafından aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlenmiş ise ihale komisyonu bu düzenlemeyi esas alır.” hükmü bulunmaktadır.

       Kamu İhale Kurumu tarafından mal alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri belirlenmemiş olduğundan, ihale komisyonu tarafından verilen tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanların tespit edilmesi ve aşırı düşük teklif sahiplerinden önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenilmesi gerekmektedir.

       Yaklaşık maliyet hesap cetveli incelendiğinde, İdarece 08.10.2012 tarihinde EPDK tarafından yayınlanan fiyatlar esas alınarak toplam 6.223.893,00 TL olarak belirlenen yaklaşık maliyetin EPDK 12.11.2012 olan ihale tarihinde yine EPDK tarafından yayınlanan günlük bültende yer alan kalorifer yakıtı fiyatı esas alınarak toplam 5.919.770,00 TL olarak güncellendiği belirlenmiştir.

       İhale üzerinde kalan isteklinin teklif bedelinin ihale tarihinde güncellenen yaklaşık maliyetten %11,82 düşük olduğu, ekonomik açıdan ikinci avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen isteklinin teklif bedelinin ise %6,72 düşük olduğu, ihale konusu ürünün özel imalat gerektirmeyen mamül mal olduğu ve açıklama istenmesi gereken başkaca önemli teklif bileşeni de bulunmadığı göz önünde bulundurulduğunda ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif fiyatının verilen diğer tekliflere ve yaklaşık maliyete göre aşırı düşük bulunmamasına ilişkin idare işleminde mevzuata aykırılık bulunmamıştır. Bu itibarla başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap