Kamu kurum ve kuruluşlarından veya özel sektörden almış oldukları faturalar iş deneyim belgesi olarak sunabilirler mi?

Yayın Tarih: 10.11.2016 02:11
Özet

Hizmet alım yolu ile yapılacak olan bir ihale için; isteklilerin daha önce kamu kurum ve kuruluşlarından veya özel sektörden almış oldukları faturaları ihale kapsamında iş deneyim belgesi olarak sunabilirler mi.


Hizmet alım yolu ile yapılacak olan bir ihale için; isteklilerin daha önce kamu kurum ve kuruluşlarından veya özel sektörden almış oldukları faturaları ihale kapsamında iş deneyim belgesi olarak sunabilirler mi.


Üst Konuları: İş Deneyimi (Hizmet)

Cevabımız

Belgeyi düzenlemeye yetkili kurum veya kuruluş, herhangi bir başvuru olmaksızın iş bitirme belgesi düzenleyebilir. Ancak, yüklenicinin veya alt yüklenicinin iş bitirme belgesi almak amacıyla belgeyi düzenlemeye yetkili kurum veya kuruluşa başvurması halinde, başvuru tarihinden itibaren 20 iş günü içinde iş bitirme belgesinin düzenlenmesi zorunludur. Düzenleme koşullarını taşımayan başvurularda ise, aynı süre içinde başvuru sahibine bu husus gerekçeli bir yazıyla bildirilir.

Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez.

Özel sektör iş deneyim belgesi için ise; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz.

Kamu kurum ve kuruluşları ihale konusu iş ile ilgili yüklenici tarafından istenilmesi durumunda iş deneyim belgesi düzenlemeleri zorunludur. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından iş deneyim belgesi (EKAP üzerinden) düzenleneceğinden mevcut mevzuatımız gereği söz konusu yükleniciler sözleşme ve bunlara ilişkin faturaların kullanılması mümkün değildir. Kamu kurum ve kuruluşları için yalnızca iş bitirme belgesi kabul olur.

Özel sektör iş deneyim belgesi için ise sözleşme ve sözleşmeye ilişkin faturalar yukarıda belirtilen şekil şartları dahilinde sunulduğunda iş deneyim belgesi olarak kabul edilir.

Gerek Kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen iş bitirme belgesi gerekse özel sektöre yapılan iş ile ilgili sözleşme ve faturaların söz konusu ihalede istenen benzer iş ile ilgili olması, iş deneyiminin/sözleşmenin (Sözleşme+faturalar) bazı kısımlarında benzer iş varsa bu kısımların dikkate alınarak değerlendirme yapılması gerekmektedir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap