Kura çekimine katılan ve 1. ve 2. teklif olarak belirlenmeyen istekli eşit tekliften düştüğünde kalanlar için kura çekimi baştan yapılması gerekir mi?

Özet

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereği 1 puan alması ve dolayısıyla toplam puanının 2 puana inmesi gerektiğinden kura çekimine katılması gereken istekli sayısının da 4’ten 3’e indiği dikkate alındığında kura çekimine katılması gereken istekli sayısının değiştiği, bunun sonucunda isteklilerin ekonomik açıdan en avantajlı teklif ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olma ihtimallerinde değişiklik olduğu göz önüne alındığında kura çekiminin idare tarafından tekrar edilmesi gerektiği, dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

 

Toplantı No

: 2017/042

Gündem No

: 71

Karar Tarihi

: 25.08.2017

Karar No

: 2017/UH.III-2394

 

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:    

Başkan: Hamdi  GÜLEÇ

Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ

 

BAŞVURU SAHİBİ:

M…in Temizlik İlaçlama Taşımacılık Gıda Emlak Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi -A…oğlu Big. Eğt. Temz. İnş. Tur. Gıda ve Maden İşletmeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.,

Hürriyet Mahallesi 1744 Sokak Şenzeybek Apt. No: 1/4 Yenişehir/MERSİN

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Silifke Belediye Başkanlığı,

Saray Mahallesi İnönü Bulvarı No:1 33940 Silifke/MERSİN

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/146862 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik ve Atık Toplama İşleri” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Silifke Belediye Başkanlığı tarafından 04.05.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Temizlik ve Atık Toplama İşleri” ihalesine ilişkin olarak M…in Temizlik İlaçlama Taşımacılık Gıda Emlak Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi – A…oğlu Big. Eğt. Temz. İnş. Tur. Gıda ve Maden İşletmeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının 21.06.2017 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 22.06.2017 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 29.06.2017 tarih ve 36646 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.06.2017 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2017/1641 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) Puanlama sonucu 3 puan alan Ş…at Makina İnş. Elekt. Turizm Oto. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ihale ilan tarihinden geriye doğru 4735 sayılı Kanun kapsamında imzaladığı sözleşmelerin toplam tutarının ihaleye ait yaklaşık maliyetin üstünde bir tutar olduğundan 1 puan alması gerektiği, bahse konu isteklinin unvan değişikliği yapmadan önceki unvanı olan Nurba Elektrik Makine Otomotiv Kimyevi Madde Turizm Tem. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ve bu şirketin ortak girişimlerine ait yapmış olduğu sözleşmelerin hissesi oranında hesaplamaya dahil edilmesi gerektiği,

 

  2) 17 sıra numaralı M…s Yemekçilik Turizm Temizlik Bilgisayar Gıda İnşaat Özel Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. – A…kan Temizlik Yemekçilik Otomasyon Özel Sağlık Hizmetleri İnşaat Yol Asfaltlama İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının özel ortağı tarafından iş deneyimini tevsik etmek üzere özel sektöre gerçekleştirilen işlere ait belgeleri sunduğu, sunulan sözleşmenin temizlik malzemesi ve işçilik maliyetinden oluştuğu, malzeme ve işçilik maliyeti ayrıştırılmadan sunulan faturalara bakılarak iş deneyim tutarının yeterli kabul edilmesinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” ve “İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı maddelerine aykırılık teşkil ettiği, söz konusu belgelerin yeterli olup olmadığını anlamak için işçilik maliyetinin tespitinin yapılarak değerlendirilmesi gerektiği, iş deneyim tutarını sağlayamayan isteklilerin değerlendirme dışı bırakılarak kura işleminin yeterli olan istekliler arasında yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği,

 

3) M…s Yemekçilik Turizm Temizlik Bilgisayar Gıda İnşaat Özel Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.nin Başkent Catering Restaurant Gıda Turizm Sağlık Bilişim Temizlik San. Tic. Ltd. Şti. ile yaptığı iş ortaklığı ve özel ortağı A…kan Temizlik Yemekçilik Otomasyon Özel Sağlık Hizmetleri İnşaat Yol Asfaltlama İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin sözleşme bedellerinin ilave edilmesi durumunda toplam sözleşme bedelinin ihalenin yaklaşık maliyetinin üzerinde olduğundan 1 puan alması ve kura çekimine davet edilmemesi gerektiği, bu durumda ilk kura çekimine katılan istekli sayısı değişeceğinden kura çekiminin yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

1) Başvuru sahibinin 1 ve 3’üncü iddialarına ilişkin olarak:

 

Bahse konu ihaleye ait İdari Şartname’nin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi” başlıklı 35’inci maddesinde “…35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

35.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır

35.2. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen kriterler sırasıyla dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.

35.3. (Mülga 29/11/2016-29903 R.G./6. md)

35.4. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

35.4.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır…” düzenlemesi,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tekliflerin eşit olması” başlıklı 63’üncü maddesinde “…(1) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla aşağıda belirtilen fiyat dışı unsurlar esas alınarak değerlendirme yapılır. Bu çerçevede isteklilere;

a) İsteklinin ve tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesi kullanılmış ise bu ortağının, ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde 4735 sayılı Kanun kapsamında sözleşme imzalamamış olması veya imzaladığı sözleşmelerin toplam bedelinin ihale konusu işin yaklaşık maliyetinden daha düşük olması durumunda 2 puan, yaklaşık maliyet tutarı ile yaklaşık maliyetin iki katı arasında olması durumunda 1 puan,

b) İsteklinin ticari merkezinin ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıldır ihaleyi yapan idarenin bulunduğu ilin mülki idari sınırları içindeki ticaret ve/veya sanayi odasına ya da ilgili meslek odasına kayıtlı bulunması durumunda 1 puan,

verilir.

(2) Ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde birinci fıkra kapsamında puan alabilmek için belirtilen kriterlerin tüm ortaklarca sağlanması gerekmektedir. Bu çerçevede, birinci fıkranın (a) bendi kapsamında yapılacak değerlendirmede, tüm ortaklara ve bunların iş deneyim belgesi kullanılan ortaklarına ait toplam sözleşme tutarı esas alınacak, (b) bendindeki kriterin de tüm ortaklar tarafından sağlanması halinde ortak girişime puan verilecektir.

(3) Birinci fıkrada yer alan kriterleri sağlayamayan isteklilere puan verilmez. Yapılan değerlendirme sonucunda daha yüksek puana sahip istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenir. Ancak bu değerlendirme sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda, puanları eşit olan istekliler davet edilmek suretiyle, ihale komisyonu tarafından kura yöntemine başvurulur. Kura sonucunda tespit edilen istekliler, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenir.

(4) Birinci fıkranın (a) bendine ilişkin değerlendirmede ilan veya davet tarihi itibariyle geçerli EKAP verileri; (b) bendine ilişkin değerlendirmede isteklinin teklifi kapsamında sunulan belgeler (…) esas alınır.

(5) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlendiği ihalelerde, tekliflerin birbirine eşit olması durumunda fiyat teklifi düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenir. Fiyat tekliflerinin de eşit olması durumunda, idari şartnamede yer alan fiyat dışı unsurların öncelik sıralaması esas alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir…” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin eşit olması” başlıklı 70’inci maddesinde “…70.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, en düşük geçerli teklifin birden fazla istekli tarafından verilmesi durumunda, bu teklifler öncelikli olarak Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan kriterlere göre puanlanacak ve en yüksek puana sahip istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi, en yüksek ikinci puana sahip istekli ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenecektir.

70.1.1. İsteklinin ve tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesi kullanılmış ise bu ortağının, ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde 4735 sayılı Kanun kapsamında imzaladığı sözleşme tutarına ilişkin değerlendirmede, sözleşme sonuç bilgileri Kuruma ulaşmış ihalelere ilişkin EKAP üzerinden edinilen veriler kullanılacaktır. İdareler, isteklilerin ve iş deneyim belgesini kullandıkları ortaklarının imzaladıkları sözleşmelerin toplam bedeli ile ihale konusu işin yaklaşık maliyetini karşılaştırarak gerekli puanlamayı yapacaklardır. Sözleşmelerin toplam bedeli ihale konusu işin yaklaşık maliyetinin iki katından daha fazla olan isteklilere puan verilmeyecektir.

70.1.2. Ticari merkezinin ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıldır ihaleyi yapan idarenin bulunduğu ilin mülki idari sınırları içindeki ticaret ve/veya sanayi odasına ya da ilgili meslek odasına kayıtlı bulunmasına ilişkin değerlendirmede, isteklilerin teklif kapsamında sundukları yeterlik belgelerinden gerekli bilgilerin edinilerek puanlama yapılması gerekmektedir. İlgili belgelerde bir yıllık süreye ilişkin bilgi edinilememesi durumunda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin internet sayfasından gerekli sorgulama yapılır. Anılan sicil kayıtlarından da bu bilginin edinilememesi durumunda, sadece bu durumda olan isteklilere ilgili belgeleri sunmaları amacıyla 3 iş gününden az olmamak üzere yeterli süre verilerek değerlendirme yapılacaktır.

70.2. Puanlama sonucunda en yüksek puana sahip birden fazla isteklinin bulunması durumunda, bunlar arasında kura yöntemine başvurulacaktır.

70.2.1. Kura işleminden önce idare tarafından eşit puan sahibi isteklilere davette bulunulacak ve davet yazısında ekonomik açıdan en avantajlı teklifin tespiti için kura çekileceği bilgisi ile kuranın yeri ve saati belirtilecektir. İdare tarafından davet yapılması yeterli olup kuranın yapılması için davet edilen isteklilerin katılımının beklenmesi zorunlu değildir.

70.2.2. Kura işlemi ihale komisyonu tarafından saydamlık ve güvenirlik ilkelerine uygun biçimde yapılacaktır. İşlem sırasında ihale komisyonu üyeleri hazır bulunacak, eşit teklif sahibi isteklilerin ticaret unvanları aynı özelliklere sahip kağıtlara yazılarak, kuraya katılan istekliler huzurunda bir komisyon üyesi tarafından çekiliş yapılacaktır.

70.2.3. Puanlama sonucunda iki isteklinin eşit puana sahip olması durumunda kuradan çıkan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi, diğer istekli ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenecektir. Ancak ikiden fazla isteklinin aynı puana sahip olması durumunda iki kez kura çekilecektir. Bu durumda ilk çekilişte ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli, ikinci çekilişte ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli belirlenecektir.

70.2.4. Puanlanma sonucunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi belirlenebilmesine rağmen, en yüksek ikinci puana sahip birden fazla istekli bulunması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibini belirlemek amacıyla bu istekliler arasında kura yöntemine başvurulacaktır…”açıklaması yer almaktadır.

 

Yapılan incelemede, 13.06.2017 tarihli ihale komisyonu kararından söz konusu ihaleye 19 isteklinin katıldığı, isteklilerden 10’unun değerlendirme dışı bırakıldığı, geçerli teklif sahibi istekliler tarafından 6.806.545,44 TL bedel teklif edildiği, eşit teklif sahibi isteklilere yönelik yapılan puanlama sonucunda bir isteklinin 0 puan, 1 isteklinin 1 puan,  3 isteklinin 2 puan ve 4 isteklinin 3 puan aldığı, 4 istekli arasında yapılan kura çekimi sonucunda ise ihalenin E…otel Telekom Elekt. Turizm İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.nin üzerine bırakıldığı ve M…in Tem. İlaçlama Taş. Gıda Emlak San. ve Tic. Ltd. Şti. – A…oğlu Bilişim Eğt. Tem. İnş. Tur. Gıda Mad. İşl. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür.

Bahse konu ihaleye ilişkin 21.07.2017 tarihli ve E.2017/15623 sayılı Kurum yazısı ile eşit teklif veren isteklilere ait Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin 63'üncü maddesinin birinci fıkrasına göre yapılan puanlamayı gösteren bilgi ve belgeler istenilmiş olup, idarenin 27.07.2017 tarihli ve E.13661-103 sayılı yazısı ile anılan belgeler gönderilmiştir.

 

Ş…at Makina İnş. Elekt. Turizm Oto. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tekliflerin eşit olması” başlıklı 63’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince yapılan puanlama sonucu 3 puan aldığı, ilan tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde 4735 sayılı Kanun kapsamında imzaladığı sözleşmelerin toplam bedelinin ihale konusu işin yaklaşık maliyetinden daha düşük olması gerekçesiyle 2 puan aldığı görülmüştür.

 

Ş…at Makina İnş. Elekt. Turizm Oto. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif kapsamında 02.02.2017 tarihli ve 9255 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin sunulduğu, bahse konu Gazete ile anılan isteklinin ticaret unvanının Nurba Elektrik M…na Otomotiv Kimyevi Madde Turizm Temizlik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinden şimdiki unvanına yönelik değişiklik yapıldığı görülmüştür.

EKAP üzerinden yapılan incelemede Ş…at Makina İnş. Elekt. Turizm Oto. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ilan tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde 4735 sayılı Kanun kapsamında toplam 8 adet sözleşmeye ait (27.12.2016 ve 08.05.2015 tarihleri arasında) 7.402.097,74 TL tutarında sözleşme imzaladığı görülmüştür.

 

EKAP üzerinden yapılan sorgulamaların isteklilerin vergi kimlik numaraları üzerinden yapıldığı, sorgulamada sözleşme tarihlerinin 27.12.2016 ve 08.05.2015 tarihleri arasında olduğu göz önüne alındığında Ş…at Makina İnş. Elekt. Turizm Oto. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin unvan değişikliği yaptığı 02.02.2017 tarihinden önceki ve ilan tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde 4735 sayılı Kanun kapsamındaki sözleşmelerine de EKAP üzerinden ulaşılıp değerlendirmeye alındığı anlaşılmıştır.

 

Dolayısıyla, başvuru sahibinin Ş…at Makina İnş. Elekt. Turizm Oto. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin unvan değişikliğinden önceki ve ilan tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde 4735 sayılı Kanun kapsamında imzaladığı sözleşmelerin toplam tutarının hesaplanarak puanlama yapılmadığı yönündeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Diğer taraftan, Ş…at Makina İnş. Elekt. Turizm Oto. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ilan tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde 4735 sayılı Kanun kapsamında imzalamış olduğu sözleşmelerin toplam tutarı olan 7.402.097,74 TL ile 7.146.872,64 TL olan yaklaşık maliyet dikkate alındığında Ş…at Makina İnş. Elekt. Turizm Oto. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereği 1 puan alması gerektiği, dolayısıyla başvuru sahibinin anılan isteklinin Yönetmelik’in bahse konu (a) bendi gereğince 1 puan alması gerektiği yönündeki iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

EKAP üzerinden yapılan incelemede M…s Yemekçilik Turizm Temizlik Bilgisayar Gıda İnşaat Özel Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ilan tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde 4735 sayılı Kanun kapsamında 6 adet sözleşme imzalamış olduğu, sözleşmelerin toplam 5.558.893,67 TL tutarında olduğu, A…kan Temizlik Yemekçilik Otomasyon Özel Sağlık Hizmetleri İnşaat Yol Asfaltlama İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ilan tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde 4735 sayılı Kanun kapsamında 2 adet sözleşme imzalamış olduğu, sözleşmelerin toplam 230.969,97 TL tutarında olduğu ve bahse konu M…s Yemekçilik Turizm Temizlik Bilgisayar Gıda İnşaat Özel Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. –  A…kan Temizlik Yemekçilik Otomasyon Özel Sağlık Hizmetleri İnşaat Yol Asfaltlama İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının sözleşmelerinin toplam tutarı olan 5.789.863,64 TL ile 7.146.872,64 TL olan yaklaşık maliyet dikkate alındığında söz konusu iş ortaklığının Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereği 2 puan alması gerektiği, dolayısıyla başvuru sahibinin anılan isteklinin Yönetmelik’in bahse konu (a) bendi gereğince 1 puan alması gerektiği yönündeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, Ş…at Makina İnş. Elekt. Turizm Oto. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereği 1 puan alması ve dolayısıyla toplam puanının 2 puana inmesi gerektiğinden kura çekimine katılması gereken istekli sayısının da 4’ten 3’e indiği dikkate alındığında kura çekimine katılması gereken istekli sayısının değiştiği, bunun sonucunda isteklilerin ekonomik açıdan en avantajlı teklif ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olma ihtimallerinde değişiklik olduğu göz önüne alındığında kura çekiminin idare tarafından tekrar edilmesi gerektiği, dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.       

 

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

Bahse konu ihaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “…2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Temizlik ve Atık Toplama İşleri

b) Miktarı ve türü:

115 işçi ile 24 ay süre ile temizlik ve atık toplama işleri hizmet alımı

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Silifke Belediyesi sınırları içerisindeki tüm mahallelerin cadde, sokak, park ve yeşil alanları

ç) Bu bent boş bırakılmıştır…” düzenlemesi,

 

“İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 20'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70'ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10'unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30'undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. Konsorsiyum ortağının teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde ise, belgeyi sunduğu kısım veya kısımlar için iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.

7.5.2. Bu Madde boş bırakılmıştır.

7.5.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Bina temizliği işleri ile park-yeşil alan gibi alan temizliği işleri ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir…” düzenlemesi,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “… (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki tanımlar yanında;

a) Benzer iş: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işleri,…ifade eder…” hükmü,

 

“İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47’nci maddesinde “… (1) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

(a) Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz.

(c) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlara gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması şartıyla işin sözleşmesinde yazılı bedeli aşmamak üzere fiilen yapılan iş tutarı dikkate alınır. Sözleşmede iş artışına ilişkin hüküm bulunması durumunda, ayrıca sözleşme tutarının % 10’unu aşmamak üzere tamamlanan iş tutarı da dikkate alınır.

(ç) Sözleşmenin, iş eksilişi yapılarak sona erdirilmesi durumunda, tarafların işin bu şekilde tamamlandığı hususunda anlaştığını gösterir belgenin iş deneyimini gösteren diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur.

(d) İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabulü gerçekleştirilen işlerde, iş deneyimini gösteren belge tutarı tam olarak dikkate alınır. Kabulü, ihale ve son başvuru tarihi ile ilk ilan veya davet tarihi arasında yapılmış olan işler de bu kapsamda değerlendirilir. Sözleşmede kabul tarihine ilişkin bir düzenleme bulunmuyor ise, iş deneyimini gösteren belgeler kapsamında sunulan faturalardan en son düzenlenen faturanın tarihi kabul tarihi olarak dikkate alınır.

(e) Birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan süresi belirli bir sözleşmeye dayalı olarak ve sözleşme süresi içinde gerçekleştirilen işin tutarını gösteren faturalardaki tutarların toplamı, toplam sözleşme tutarı olarak kabul edilir.

(f) İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde varsa fiyat farkları ile KDV hariç olarak belirlenen tutarlar dikkate alınır. İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işlerde, ortakların iş ortaklığındaki hisse oranı esas alınarak iş deneyim tutarı hesaplanır. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, iş ortaklığının iş deneyim tutarı, ortakların hisse oranlarına bakılmaksızın belge tutarı esas alınarak hesaplanır…” hükmü,

“Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinde “… (1) İhale konusu iş veya benzer işlerle ilgili tek sözleşmeye dayalı olarak iş deneyimini gösteren belgeler değerlendirmeye alınır. Birden çok iş deneyimini gösteren belge hiçbir şekilde toplanamaz.

(2) İş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz…” hükmü yer almaktadır.

 

Yapılan incelemede M…s Yemekçilik Turizm Temizlik Bilgisayar Gıda İnşaat Özel Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. – A…kan Temizlik Yemekçilik Otomasyon Özel Sağlık Hizmetleri İnşaat Yol Asfaltlama İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının özel ortağı A…kan Temizlik Yemekçilik Otomasyon Özel Sağlık Hizmetleri İnşaat Yol Asfaltlama İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin iş deneyimini tevsik etmek üzere Eihale Danışmanlık Bilişim Gıda Temizlik Sağlık İnş. Oto. Tic. Ltd. Şti. ile yapmış olduğu sözleşmeyi ve bahse konu sözleşmenin eki olarak faturalar ile SGK belgelerini sunduğu görülmüştür.  

 

Bahse konu sözleşmede işin adının “Malzeme makine ekipman dahil bina temizliği işleri” olduğu, işin toplam bedelinin 403.200,00 TL olduğu, sözleşmenin yürürlük tarihinin 01.06.2016 ve 31.12.2016 tarihleri arasında olduğu, sözleşme tarihinin ise 27.05.2016 tarihi olduğu görülmüştür.

 

Söz konusu ihaleye ait İdari Şartname’de ihale konusu hizmetin adının “…Temizlik ve Atık Toplama İşleri…” olarak belirtildiği ve benzer iş için “…Bina temizliği işleri ile park-yeşil alan gibi alan temizliği işleri ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir…” düzenlemesinin yapıldığı, dolayısıyla yapılan düzenlemenin sadece temizlik personeline yönelik olmadığı ve temizlik işlerinin malzemeli ya da malzemesiz tanımlaması yapılarak benzer iş olarak belirlenmediği anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, bahse konu ihaleye ait İdari Şartname’de hizmetin adının “…Temizlik ve Atık Toplama İşleri…” olduğu ve benzer iş için “…Bina temizliği işleri ile park-yeşil alan gibi alan temizliği işleri ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir…” düzenlemesi ile A…kan Temizlik Yemekçilik Otomasyon Özel Sağlık Hizmetleri İnşaat Yol Asfaltlama İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin iş deneyimini tevsik etmek üzere sunduğu sözleşme konusu işin “Malzeme makine ekipman dahil bina temizliği işleri” olduğu göz önüne alındığında, bahse konu isteklinin sunmuş olduğu iş deneyimine ilişkin bir ayrıştırma yapılması gerekmediği, dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, Ş…at Makina İnş. Elekt. Turizm Oto. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereği 1 puan alması, kura çekiminin idare tarafından tekrar edilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

   Oybirliği ile karar verildi.

 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap