Mal alımı ihalelerinde aşırı düşük sorgulamasına ilişkin olarak Yönetmelik’te ve Tebliğ’de bağlayıcı kuralların olmadığı hk.

Özet

Bahse konu ihaleye mal alımı ihalesi olarak çıkıldığı, iş kalemlerinin de mal alımından oluştuğu ve mal alımı ihalelerinde aşırı düşük teklif açıklamasının nasıl belgelendirileceğine ilişkin bir düzenlemenin Kamu İhale Genel Tebliği’nde yer almadığı, aynı zamanda bahse konu iş kalemlerine ilişkin de idarenin aşırı düşük teklif sorgu yazısında bu iş kalemlerinde isteklinin nasıl açıklama yapacağına ve/veya belgelendireceğine ilişkin bir açıklamanın da bulunmadığı, bu çerçevede aşırı düşük teklif sorgulamasının yapım ve hizmet ihalelerinden bağımsız olarak mal alımı ihalelerine özgü olarak değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No

: 2014/037

Gündem No

: 35

Karar Tarihi

: 26.05.2014

Karar No

: 2014/UM.II-2198

 

Şikayetçi: 

A… G… (KAMU İHALE KURULUNUN 30.04.2014 TARİH, GÜNDEM NO 68, KARAR NO 2014/MK-212 SAYILI KURUL KARARI ), M.AKİF ERSOY MAH. MİTHATPAŞA CAD. ÇINAR APT. NO:1/3 Y… 

İhaleyi Yapan Daire: 

Y… Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Süleymanbey Mh. İstiklal Cd. No:29 77100 Y… 

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

23.12.2013 / 40372 

Başvuruya Konu İhale: 

2013/99169 İhale Kayıt Numaralı "Alt Yapı Malzemeleri" İhalesi 

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 

Y… Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğütarafından 15.08.2013tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Alt Yapı Malzemeleri” ihalesine ilişkin olarak A… G…’nın 05.12.2013tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 12.12.2013 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 23.12.2013tarih ve 40372sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.12.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 30.04.2014 tarihli ve 2014/MK-212 sayılı Kurul kararı gereğince 2013/4798-01sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. 

Karar: 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde ihale konusu işin adı “Alt Yapı Malzemeleri Alımı” şeklinde belirlenmiş olup, anılan Şartname’nin ekinde ihale konusu alımın türü ve miktarı tablo halinde,

 

Sıra No

Açıklama

Birimi

Miktarı

1

Q200 BUHAR KÜRLÜ BETON BORU

METRE

3.000

2

Q150 BUHAR KÜRLÜ BETON BORU

METRE

1.500

3

Q 300 BUHAR KÜRLÜ BETON BORU

METRE

500

4

Q 500 BUHAR KÜRLÜ BETON BORU

METRE

500

5

KONİK ELEMANI

ADET

30

6

BOYUN BİLEZİK ELEMANI

ADET

100

7

0.60M BACA GÖVDE ELEMANI BİLZ.

ADET

20

8

0.35M BACA GÖVDE ELEMANI BİLZ.

ADET

20

9

BETON ÇERÇEVELİ MONTAJ BOYUN BİLEZİK ELEMANI (KAPAKLI)

ADET

100

10

PARSEL BACA GÖVDESİ 0.50 M

ADET

20

11

PARSEL BACA GÖVDESİ 0.25 M

ADET

20

12

Q 150 DİRSEK

ADET

50

13

SFERO DÖKÜM KANAL BACA KAPAĞI ÇERÇEVELİ MENTEŞELİ

ADET

200

14

PARSEL BACASI ÇERÇEVELİ BETON PARSEL KAPAĞI

ADET

100

15

Q 150 MUFUSUZ BETON BORU

ADET

20

16

Q 200 MUFUSUZ BETON BORU

ADET

20

17

NİTRİL ELDİVEN

ADET

100

18

BAYBİ ELDİVEN

ADET

200

19

YÜKSEK BASINÇLI KANAL AÇMA HORTUMU (3/4 80 M)

ADET

5

20

Q 200 CONTA ( YAPRAK)

ADET

2.400

21

Q 150 CONTA ( YAPRAK)

ADET

1.200

22

Q 300 CONTA ( YAPRAK)

ADET

350

23

Q 500 CONTA ( YAPRAK)

ADET

300

 

şeklinde belirlenmiştir.

İncelemeye konu ihaleye 2 istekli tarafından teklif verilmiş olup 21.08.2013 tarihli ihale komisyonu kararı ile bu isteklilerden M… Beton Boru İnş. Harf. Nak. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin teklif zarfında kalite belgeleri bulunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, söz konusu ihale komisyonu kararında A… G… İnşaat’ın teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiği, M… Beton Boru İnş. Harf. Nak. Tic. Ltd. Şti.nin şikayet ve itirazen şikayet başvurusunun ardından alınan 09.10.2013 tarihli ve 2013/UM.II-3883 sayılı Kurul kararı ile M… Beton Boru İnş. Harf. Nak. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirmeye alınması yönünde düzeltici işlem kararı verildiği, söz konusu Kurul kararı doğrultusunda alınan 27.11.2013 tarihli ihale komisyonu kararı ile M… Beton Boru İnş. Harf. Nak. Tic. Ltd. Şti.nin teklifi değerlendirmeye alınarak anılan isteklinin, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli olarak, başvuru sahibi A… G… İnşaat’ın teklifinin de ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği, söz konusu karara karşı bu defa A… G… İnşaat’ın şikayet ve itirazen şikayet başvurularının ardından alınan 02.01.2014 tarihli ve 2014/UM.IV-48 sayılı Kurul kararı ile başvurunun şekil yönünden reddine karar verildiği, daha sonra idarece ihale üzerinde bırakılan istekli M… Beton Boru İnş. Harf. Nak. Tic. Ltd. Şti. ile 21.01.2014 tarihinde sözleşme imzalandığı, anılan isteklinin sözleşme süresi içerisinde ihale konusu malları idareye teslim ederek, idarece 15.02.2014 tarihinde muayene ve kabul işlemlerinin gerçekleştirildiği, bu esnada A… G… İnşaat tarafından 02.01.2014 tarihli ve 2014/UM.IV-48 sayılı Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada Ankara 11. İdare Mahkemesi tarafından verilen 27.03.2014 tarihli ve E:2014/163 sayılı yürütmeyi durdurma kararının uygulanmasına ilişkin alınan 30.04.2014 tarihli ve 2014/MK-212 sayılı Kurul kararı ile 02.01.2014 tarihli ve  2014/UM.IV-48 sayılı Kurul kararının iptaline, anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, esasın incelenmesine geçilmesine karar verildiği, somut olayda yapılan esas incelemesinin 30.04.2014 tarihli ve 2014/MK-212 sayılı Kurul kararına istinaden yapıldığı görülmüştür.

09.10.2013 tarihli ve 2013/UM.II-3883 sayılı Kurul kararı ile M… Beton Boru İnş. Harf. Nak. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirmeye alınması yönünde düzeltici işlem kararı verilmesinin ardından idarece söz konusu isteklinin teklifi değerlendirmeye alınarak, anılan istekliden 01.11.2013 tarihli ve 7494864 sayılı yazı ile teklifin aşırı düşük olduğunun tespit edildiği belirtilerek aşırı düşük teklif açıklaması istenilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,        

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.,

(Ek fıkra: 20/11/2008-5812/12 md.) İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.” hükmüne,

Mal Alımı İhale İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 58’inci maddesinde de benzer hükümlere yer verilmiştir.

4734 sayılı Kanun’un 38’inci maddesinde tekliflerin Kanun’un 37’nci maddesine göre değerlendirilmesinden sonra, diğer tekliflere veya tespit edilen yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olduğu belirlenen tekliflerin reddedilmesinden önce, idarece belirlenen süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntıların yazılı olarak istenileceği ve istekliler tarafından yapılan yazılı açıklamalar dikkate alınarak aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda ihalenin karara bağlanacağı, ayrıca Kurumun aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkili olduğu, ihale komisyonunun, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alacağı hükme bağlanmıştır. Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45 ve 79’uncu maddelerinde yapım ve hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin nasıl belirleneceği, değerlendirileceği, aşırı düşük tekliflerin nasıl belgelendirileceği ve sorgulama kriterlerine yer verilmiş olmasına rağmen, mal alımı ihalelerine ilişkin olarak anılan Yönetmelik’te ve Tebliğ’de bağlayıcı kurallara yer verilmemiştir. 

Bahse konu ihaleye mal alımı ihalesi olarak çıkıldığı, iş kalemlerinin de mal alımından oluştuğu ve mal alımı ihalelerinde aşırı düşük teklif açıklamasının nasıl belgelendirileceğine ilişkin bir düzenlemenin Kamu İhale Genel Tebliği’nde yer almadığı, aynı zamanda bahse konu iş kalemlerine ilişkin de idarenin aşırı düşük teklif sorgu yazısında bu iş kalemlerinde isteklinin nasıl açıklama yapacağına ve/veya belgelendireceğine ilişkin bir açıklamanın da bulunmadığı, bu çerçevede aşırı düşük teklif sorgulamasının yapım ve hizmet ihalelerinden bağımsız olarak mal alımı ihalelerine özgü olarak değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Bu bağlamda, M… Beton Boru İnş. Harf. Nak. Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamasının incelenmesi neticesinde, söz konusu istekli tarafından açıklaması kapsamında daha önce istekli tarafından alınan ihale konusu malzemelere ilişkin alış faturalarına, isteklinin bayisi olduğu firma tarafından ihale konusu mallara ilişkin verilen 30.07.2013 tarihli fiyat teklifine, bayi satış ve yetki belgesine, ihale konusu malzemelerin yükleme, boşaltma ve nakliyesine ilişkin ekipmanları tevsik eden belgelere yer verildiği, ihale konusu malzemelere ilişkin sunulan alış faturaları ile fiyat teklifinde yer alan malzemelerin birim fiyatlarının, anılan istekli tarafından sunulan birim fiyat teklif cetvelinde yer alan birim fiyatlardan düşük olduğu anlaşılmış olup, mal alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesine ilişkin olarak Kurum tarafından sınır değer ya da sorgulama kriterleri de belirlenmediği, söz konusu istekli tarafından teklif edilen malzemelerin Şartname’ye uygun olup olmadığının nihai değerlendirmesinin idarece muayene ve kabul aşamasında yapılacağı veya yapıldığı ve bu husustaki sorumluluğun da idareye ait olduğu dikkate alındığında, adı geçen istekli tarafından yapılan açıklamanın ve belgelendirmenin bu haliyle uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap