Memurlar için kanunda belirtilen yiyecek yardımı gıda malzemesi alımı olarak ihale edilebilir mi?

Yayın Tarih: 15.10.2015 08:10
Özet

Memurlar için kanunda belirtilen yiyecek yardımı gıda malzemesi alımı olarak 3 yıl süreli ihale edilebilir mi?


Memurlar için kanunda belirtilen yiyecek yardımı gıda malzemesi alımı olarak 3 yıl süreli ihale edilebilir mi?


Cevabımız

Yiyecek Yardımı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde, yemek yardımının yemek verme şeklinde yapılacağı ve bu yardım karşılığında nakden bir ödeme veya mal alımı şeklide yapılamayacağı, 4 üncü maddesinde, yiyecek yardımının gerektirdiği giderlerin yemek maliyetlerinin yarısını aşmamak üzere, bu yönetmelik kapsamına dahil memur kadrosu adedine göre kurum bütçelerine konulacak ödeneklerle karşılanacağı, 5 inci maddesinde ise, kurum bütçelerine yiyecek yardımı karşılığı olarak konulan ödeneğin, memurlara yemek vermek üzere kurulan yemek servisi, yardım sandığı, dernek veya bu mahiyetteki kuruluşa ödeneceği ve yemek servisinin, yiyecek yardımından faydalanabilecek personel sayısının asgari 50 olması ve yemekhane için elverişli yer bulunması şartıyla atamaya yetkili amirin onayı ile kurulacağı belirtilmiş bulunmaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Kapsam” başlıklı 2 nci maddesinde, bu maddede belirtilen idarelerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinin bu Kanun hükümlerine göre yürütüleceği hüküm altına alınmış, aynı maddenin (a) bendinde ise genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, özel idareler ve belediyeler ile bunlara bağlı; döner sermayeli kuruluşlar, birlikler ve tüzel kişiler bu Kanun kapsamında yer alan kuruluşlar arasında sayılmıştır. Diğer taraftan, söz konusu Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan “hizmet” tanımı kapsamında yemek hazırlama ve dağıtım hizmetlerine yer verilmiştir. Buna göre, kurumlar çeşitli nedenlerde öğle yemeklerini mutfaklarından sağlayamamaları halinde, kurum bütçelerine bu amaçla konulan ödeneğin yukarıda belirtilen Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde oluşturulacak yemek servisine aktarılması ve kurum bünyesinde kurulacak yemekhanede servise sunulacak yemeklerin de söz konusu yemek servisince, bu amaçla bütçeye konulan ödenek ile yemek yiyecek personelden alınacak yemek bedelleri dikkate alınmak suretiyle ihale edilerek piyasadan satın alınmasının mümkün olabileceği değerlendirilmektedir.

Yukarıda yer verilen bilgiler ışığında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan personele sağlanan yemek hizmetinin  "yiyecek yardımı gıda malzemesi" şeklinde ihale edilerek verilmesine imkan bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Kolaylıklar diliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap