ihale-soru-cevap-logo.png

" gıda " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Her ne kadar Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda yer alan hükümlerine göre, ayni teklif verileceği belirtilen yemek giderlerinin de ayrı iş kalemi şeklinde düzenlenmesinin esas olduğu belirtilmekle birlikte, ayni yemek bedelinden kastedilenin çalışanların günlük yemek ihtiyacı olduğu, işçilere ihale konusu iş boyunca toplam beş defa olmak üzere dağıtılacak gıda paketlerinin bu anlamda ayni yemek bedeli olarak değerlendirilemeyeceği; kaldı ki, ayni yemek bedeli için satır açılmasının esas olduğu << Devamını Oku>> [492]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2011/UM.II-1844 Sayılı Kararında: Kamu İhale Kanunun 37 nci maddesinde teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanmasının yazılı olarak isteneceği hüküm altına alınmıştır. Kamu İhale Genel Tebliğinin 16.6.ncı maddesinde de isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin […] << Devamını Oku>> [504]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Başvuruya konu ihalenin İdari Şartnamesi’nin 7.5.3.4’üncü maddesinde 10’uncu kısım kırmızı et alımı için istekliler tarafından ihale tarihi itibariyle geçerli olan kendi adlarına düzenlenmiş Gıda Sicil Belgesi (Sertifikası)/İşletme Kayıt Belgesi veya Gıda Üretim İzin/İşletme Onay Belgelerinden birinin teklif dosyalarında sunulmasının istenildiği, bu kapsamda imalatçı, yetkili satıcı/yetkili temsilci belgelerinden birinin sunulmasının yeterlik kriteri olarak belirlenmediği anlaşılmıştır. Ayrıca İ << Devamını Oku>> [889]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Teknik Şartname’nin şikâyete konu maddesinde belirtilen gıda paketi gideri İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde ve birim fiyat cetvelinde yer almamasına rağmen bu gidere yüklenici tarafından katlanılması gerektiği açıktır. Basiretli bir tacir olarak hareket etmek durumunda olan isteklilerin bu hususta tereddüde düşmelerinin söz konusu olmaması gerekmektedir. İhaleye ait birim fiyat teklif cetvelindeki 34 adet iş kaleminden 27’si işçilik kalemleridir. Dolayısıyla Kamu İhale Genel Tebliğinin 78.2 << Devamını Oku>> [937]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İnceleme kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne yazılan 18.05.2016 tarihli ve 9708 sayılı Kurum yazısına cevaben gönderilen 27.05.2016 tarihli ve 17975 sayılı cevabi yazıda “…Ancak TR-34-K-122755 numaralı kayıt belgesi, Toplu Tüketim İşletmeleri (Her Türlü Yemekhane) faaliyetini kapsamakta olup; yemeğin yapıldığı yerde tüketilmesi gerektiği için dağıtımı ve servisi için uygun bulunmamaktadır. Ayrıca TR-61-K-003350 kayıt numaralı belgenin faaliyet alanı << Devamını Oku>> [589]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Anılan maddede yer alan yemek çeşitleri ve girdi gramajlarını gösteren listenin sonundaki dipnotta “Not: İdarenin ve diyetisyenin onayı ile malzeme ve gramajlar aynı kalmak koşulu ile farklı yemekler yaptırılabilir.” açıklaması bulunmaktadır. İdarece düzenlenen Teknik Şartname ’de bir yılık örnek menü düzenlemesi yapıldığı, yukarıda bahsedilen Teknik Şartname dipnotunda belirtildiği üzere aynı menülerin ikinci yılda da kullanılacağı, anılan Şartname’de yemeklerin içeriklerine, çiğ girdi gramajla << Devamını Oku>> [1015]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kurumumuz da çalışan işçi personelin sendikalarının toplu iş sözleşmelerinde Gıda Yardımı başlıklı madde de "işveren tüm işçilere aylık ….TL.tutarında anlaşma yapılan alış veriş merkezi ticket'ı temin ederek verir." diye bir madde var. Bunu ne sekilde ihale etmek gerekir? << Devamını Oku>> [246]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Memurlar için kanunda belirtilen yiyecek yardımı gıda malzemesi alımı olarak 3 yıl süreli ihale edilebilir mi? << Devamını Oku>> [287]