Mühendis veya mimarlar, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işleri ihalelerinde, iş den…

Yayın Tarih: 02.05.2015 07:05
Özet

Mühendis veya mimarlar, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işleri ihalelerinde, iş deneyimi olarak mezuniyet belgelerini sunulabilir mi?


Mühendis veya mimarlar, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işleri ihalelerinde, iş deneyimi olarak mezuniyet belgelerini sunulabilir mi?


Cevabımız

4734 Sayılı Kanunun İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar  başlıklı 62/h maddesinde  (Değişik: 20/11/2008-5812/24 md.) İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işi ihalelerine başvurularında, toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, yüzyirmiikibinüçyüzseksenyedi Yeni Türk Lirası (Yüzyetmişbeşbin ikiyüzdoksanyedi Türk Lirası)* olarak hesaplanmak üzere 10 uncu madde kapsamındaki benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır. Bu süre iş deneyimi bulunan mimar ve mühendisler için uygulanmaz. Bu bent kapsamında elde edilen deneyim mühendis ve mimarın beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu[1] tüzel kişiler tarafından da kullanılabilir.”hükmü ile İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işi ihalelerine başvurularında, toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinin iş deneyim belgesi olarak kullanabileceği saptanmıştır.

 

Daha önce madde metninde yer alan “veya her iki ortağın da mühendis olup % 50-% 50 ortak olduğu” şeklindeki ibare, 10/12/2013 tarih ve 28847 sayılı RG’de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 10.07.2013 tarihli ve E:2012/104;K: 2013/87 sayılı Kararı ile 10/06/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere iptal edilmiştir.

 

Mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işleri ihalelerinde, iş deneyimi olarak mezuniyet belgelerini sunmaları durumunda;[2]

a)   İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların; toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, Kanunun 62. maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar, benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır.[3]

İş deneyimi bulunan mühendis veya mimarların; onbeş yıllık sınırlamaya tabi tutulmaksızın, mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h)* Kamu İhale Kurumu’nun 2014/1 sayılı Tebliği ile 30/01/2014 tarihli ve 28898 sayılı Resmî Gazete’de 

  yayımlanmış olup 01.02.2014 – 31.01.2015 dönemini kapsamaktadır.

[1] Daha önce madde metninde yer alan “veya her iki ortağın da mühendis olup % 50-% 50 ortak olduğu” şeklindeki ibare, 10/12/2013 tarih ve 28847 sayılı RG’de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 10.07.2013 tarihli ve E:2012/104;K: 2013/87 sayılı Kararı ile 10/06/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere iptal edilmiştir.

[2] Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği madde 48/8

[3] Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği madde 48/8.a

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap