Özel sektörde yapım işi yapan yüklenicilerde İş deneyim belgeleri için gereken şartlar nel…

Yayın Tarih: 02.05.2015 07:05
Özet

Özel sektörde yapım işi yapan yüklenicilerde İş deneyim belgeleri için gereken şartlar nelerdir?


Özel sektörde yapım işi yapan yüklenicilerde İş deneyim belgeleri için gereken şartlar nelerdir?


Cevabımız

Özel sektöre taahhütte bulunan yüklenicilerin, İş deneyim belgesini alabilmesi için gereken şartlar mezkur Yönetmeliğin 43/2,45/b,46/4,6,47/b maddelerinde düzenlenmiştir;

Özel sektöre taahhütte bulunan yükleniciler için iş deneyim belgesi alması için gereken şartlar;

1.      Yapılacak iş karşılığı bedel içeren noter onaylı sözleşme,

2.      Yapı ruhsatı,

3.      Yapı kullanma izin belgesi,

4.       İlgili sigorta müdürlüğünden onaylı iş yeri bildirgesi,

5.      Kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işleri haricindeki işlerde bu belgelere ek olarak sözleşmeye ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretlerini,

Sunulması gerekmektedir.[1]

Ancak          özel sektörde asansör montajı yapan yüklenicilerin yaptıkları işi tevsik amacıyla yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi yerine, 18/11/2008 tarih ve 27058 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğinin “Asansörlerin tescili” başlıklı 5 nci maddesi uyarınca asansörün monte edildiği binaya uygunluğu ile ilgili işlemlerin yapıldığına ilişkin belgeleri sunmaları yeterli kabul edilecektir.[2]

 

6.      Özel sektöre gerçekleştirilen işlerde iş deneyim tutarının tespitinde; diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması şartıyla, işin sözleşmesinde yazılı bedeli aşmamak üzere fiilen yapılan iş tutarı dikkate alınır.

Sözleşmede iş artışına ilişkin hüküm bulunması durumunda, ayrıca sözleşme bedelinin % 10’unu aşmamak üzere tamamlanan iş tutarı da dikkate alınır. [3]

 

7.      Yurtiçinde özel sektöre, yapılacak iş karşılığı bedel içeren bir sözleşme ile taahhüt ettikleri işler için, işi bitirmeleri durumunda “iş bitirme belgesi”,

işin ilk sözleşme bedelinin tamamlanması ve gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşarak kusursuz olarak gerçekleştirilmesi durumunda “iş durum belgesi”,

Belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından, düzenlenir ve verilir.[4][1] Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği madde 45 / b

[2] Kamu İhale Genel Tebliği madde (41.1)

[3] Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği madde 46 / 4

[4] Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği madde 47 / b

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap