Pazarlık ihalesinde iş bitirme belgesi istenmesi zorunlu mudur?

Yayın Tarih: 17.01.2017 11:01
Özet

21 f ye dayalı yapılan pazarlık usulü personel çalıştırmaya dayalı hizmet alım ihalelerinde iş bitirme belgesi istenip istenmeyeceği ve istenme zorunluluğu yoksa yasal dayanağı nedir. bu konuda yardımcı olursanız çok memnun olurum .saygılarımla


21 f ye dayalı yapılan pazarlık usulü personel çalıştırmaya dayalı hizmet alım ihalelerinde iş bitirme belgesi istenip istenmeyeceği ve istenme zorunluluğu yoksa yasal dayanağı nedir. bu konuda yardımcı olursanız çok memnun olurum .saygılarımla


Cevabımız

Mevzuatta 21/f limiti yerine 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendindeki eşik değerler esas alınarak iş deneyim istenip istenmeyeceğini öngörülmüştür.

♦ Hizmet alımı ihalelerinde; Yaklaşık maliyeti, 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan ve hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının altında kalan (2016 yılı için 213.072,-TL’nin altındaki) ihalelerde iş deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi idarelerin takdirindedir. Yani Yaklaşık maliyeti[1] 213.072,-TL’nin altındaki hizmet alımları için iş deneyim belgesinin idarelerce İSTENİLMESİ ZORUNLU DEĞİLDİR. (İdare isterse isteyebilir) Ancak, hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilecek danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde iş deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur. 

♦ Mal alımı ihalelerinde: Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihaleler hariç, yaklaşık maliyeti Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde mal alımları için öngörülen üst limit tutarına eşit ve altındaki (2015 yılı için 213.072,-TL’ye eşit ve altındaki) her türlü mal alımı ihalelerinde, iş deneyim belgesi İSTENEMEZ.

♦ Yapım ihalelerinde ise Yaklaşık maliyetine bakılmaksızın iş deneyim belgesinin HER İHALEDE İSTENİLMESİ ZORUNLUDUR. 

 

Hizmet Alımı İhaleleri İstenilmesi Zorunlu olan ve Olmayan Belgelere İlişkin Tablo

  • Yaklaşık maliyeti[1] 213.072,-TL’nin altındaki hizmet alımları için iş deneyim belgesinin idarelerce istenilmesi zorunlu değildir. (İdare isterse isteyebilir)

Aşağıdaki belgelerin idarelerce istenilmesi zorunludur;

  • Adayın veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü gösteren belgesi (ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından alınan oda kayıt belgesi),
  • Teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu gösteren belgeler.

 

  • Yaklaşık maliyeti, 213.072,-TL ile 976.465.- TL*arasında olan işlerin ihalelerinde aşağıdaki belgelerin idarelerce istenilmesi zorunludur.

Adayın veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu gösteren belgelere ek olarak adayın veya isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren belgeler.

 

  • Yaklaşık maliyeti, 976.465.- TL’ye eşit ve bu tutarı aşan işlerin ihalelerinde aşağıdaki belgelerin idarelerce istenilmesi zorunludur.

1 Adayın veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu gösteren belgelerin,

2. Adayın veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu gösteren belgelere ek olarak, adayın veya isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren belgelerin,

3. Bankalardan temin edilecek, adayın veya isteklinin mali durumu ile ilgili belgelerin,

4. Adayın veya isteklinin ilgili mevzuatı uyarınca yayımlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgelerin,

5. Adayın veya isteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu ve hizmet işleri ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin,

 

 


[1] Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarı 01.02.2016-31.01.2017 dönemi için 213.072,-TL’dir.

* Kamu İhale Kurumu’nun 2016/1 sayılı Tebliği ile 29/01/2016 tarihli ve 29608 sayılı Resmî Gazete’de  yayımlanmış olup 01.02.2016 – 31.01.2017 dönemini kapsamaktadır.

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap