Personel çalıştırılmasına dayalı ihalelerde kıdem tazminatı hangi idareleri ve hangi kaynaktan ödenen ihaleleri kapsamaktadır?

Yayın Tarih: 29.04.2015 10:04
Özet

       Personel çalıştırılmasına dayalı ihale kapsamında çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatının ödenmesi hangi idareleri kapsamaktadır, hangi kaynaktan ödenen ihaleleri kapsamaktadır?


       Personel çalıştırılmasına dayalı ihale kapsamında çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatının ödenmesi hangi idareleri kapsamaktadır, hangi kaynaktan ödenen ihaleleri kapsamaktadır?


Üst Konuları: Kıdem Tazminatı

Cevabımız

 
           6552 sayılı Kanunun 8’inci maddesi ile 4857 sayılı Kanunun 112 nci maddesine ekleme yapılarak personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları kapsamında istihdam edilen işçilerin kıdem tazminatlarının ödenmesi kararlaştırılmıştır. 4857 sayılı Kanunun kapsamında ise, 4 üncü maddedeki istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine ve işçilerine faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanacağı belirtilmiştir. İşyerleri, işverenler, işveren vekilleri ve işçiler, 3 üncü maddedeki bildirim gününe bakılmaksızın Kanun hükümleri ile bağlı olacağı hüküm altına alınmıştır.
 
           Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi Hakkında Yönetmelikte kamu kurum veya kuruluşu olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda tanımlanan idare tanımının ifade edildiği, 4734 sayılı Kanunda ise idarenin ihaleyi yapan bu Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşlarını ifade ettiği belirtilmiştir.
 
           4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 2’nci maddesine göre Kanunun kapsamı aşağıdaki gibidir:
 
           a) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı; döner sermayeli kuruluşlar, birlikler (meslekî kuruluş şeklinde faaliyet gösterenler ile bunların üst kuruluşları hariç), tüzel kişiler.
 
           b) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri.
 
           c) Sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar, özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar (meslekî kuruluşlar ve vakıf yüksek öğretim kurumları hariç) ile bağımsız bütçeli kuruluşlar.
 
           Yukarıda sayılanların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketleri
 
           4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar ile bu bankaların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları şirketlerin yapım ihaleleri kapsam dahilinde olduğundan söz konusu Kanun kapsamındaki bankaların personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında kıdem tazminatı ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır.
 
           Özetle Kamu İhale kanunu kapsamında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yapan ve bu kapsamda işçi istihdam eden bütün kamu kurum ve kuruluşları, asıl işveren olarak Kanun ve Yönetmelikte belirtilen şartların taşınması durumunda söz konusu işçilerin kıdem tazminatlarının ödenmesinden sorumludur.
 
         Kamu kaynağı kullanılarak yapılmayan ve Kanun kapsamında kamu kurum ve kuruluşu kapsamına girmeyen (okul aile birlikleri gibi) idarelerin almış oldukları personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatından yeni getirilen düzenleme kapsamında sorumluluklarının olmadığı düşünülmekle birlikte yargı içtihatları bu konuda belirleyici olacaktır.
 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap