Planlanandan az ödenek aktarımı ihalenin iptal sebebi olabilir mi?

Özet

Kamu İhale Kurulunun 2014/UY.I-2880 Sayılı Kararında: 4734 sayılı Kanun’un “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali” başlıklı 39’uncu maddesinin, madde gerekçesinde de yer alan “Tekliflerin yaklaşık maliyete kıyasla çok yüksek olması veya yaklaşık maliyete göre çok yüksek olmamakla birlikte mevcut ödeneğin verilen teklifleri karşılamaması ya da Kanunun temel ilkelerine uygun olmayan durumların tespiti” şeklindeki durumlarda ihalenin […]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2014/UY.I-2880 Sayılı Kararında:

4734 sayılı Kanun’un “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali” başlıklı 39’uncu maddesinin, madde gerekçesinde de yer alan “Tekliflerin yaklaşık maliyete kıyasla çok yüksek olması veya yaklaşık maliyete göre çok yüksek olmamakla birlikte mevcut ödeneğin verilen teklifleri karşılamaması ya da Kanunun temel ilkelerine uygun olmayan durumların tespiti” şeklindeki durumlarda ihalenin iptali hususunda ihale komisyonlarına ve dolayısıyla idarelere takdir yetkisi tanıdığı, bunun yanında Kanun’un 40’ıncı maddesinin altıncı fıkrası ile ihale komisyonu kararı üzerine, ihale yetkililerine de ihale komisyonu kararının alınmasından itibaren 5 iş günü içerisinde yapacakları inceleme sonucunda, gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle ihalenin iptal edilmesi hususunda takdir yetkisi verildiği anlaşılmakla birlikte ihale komisyonları ile ihale yetkililerinin söz konusu yetkilerinin mutlak ve sınırsız olmadığı, mevzuata, kamu yararına ve hizmet gereklerine uygun surette kullanılması gerekmektedir.

Yukarıda yer alan hükümler ve tespitler ile idarenin iptal gerekçelerinin bir arada değerlendirilmesi neticesinde, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ve işin süresi 1095 gün olarak belirlenen ihaleye 2013 yılında çıkıldığı, tekliflerin 13.02.2014 tarihinde alındığı, ihalede 2013 yılı için %10 ödeneğin konulduğu, 2014, 2015 ve 2016 yılları itibariyle ödenek dilimlerinin %30 olarak planlandığı, ihaleye çıkıldığında yeterli ödeneğin bulunduğu, 14.01.2014 tarihli ve 28882 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2014 Yılı Yatırım Programı kapsamında söz konusu işe ilişkin olarak 494.000,00 TL ödenek ayrıldığının görüldüğü, bu durumun Kanun’un 62’nci maddesinde düzenlenen, başlangıçta daha sonraki yıllar için programlanmış olan ödenek dilimlerinin sonraki yıllarda azaltılamayacağı hükmüne aykırı olduğu, 2014 Yılı Yatırım Programı 14.01.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmakla birlikte, başvuru konusu ihaleye ilişkin tekliflerin 13.02.2014 tarihinde alındığı ve bu tarihten yaklaşık üç buçuk ay sonra söz konusu ihalenin 04.06.2014 tarihinde idarece iptal edildiği, tekliflerin alındığı tarihte mevcut olan, tekliflerin değerlendirilme sürecinde de ilgili birimlerce bildirilen, 2014 yılında devam etmekte olan işlere öncelik verileceği hususu, idarenin söz konusu ihale kapsamında yapılması planlanan işe ilişkin olarak ihtiyacının kalmadığına ilişkin bir irade beyanı niteliği taşımadığı (kaldı ki öyle bir irade olsa hiç ödenek aktarılmaz ve ihale beklenilmeksizin iptal edilir), 1095 gün süreli iş için 2014 yılından sonraki dönemlerde ödeneğin, işin süresinde bitmesi göz önünde tutularak uygun miktarda aktarılmasına engel bulunmadığı, planlanandan az ödenek aktarımının ihalenin iptal sebebi olamayacağı dikkate alındığında, idarece ihalenin anılan gerekçe ile iptal edilmesi işleminde mevzuata uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanun’un 39’uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı ile 04.06.2014 tarihinde iptal edildiği, ancak iptal gerekçesinin ve iptal işleminin mevzuata uygun olmadığı anlaşıldığından, idarenin ihalenin iptaline ilişkin kararının iptaline karar verilmesi gerekmektedir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap